Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2012-1742

yargitay-karari

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI DAVASI ( Diğer İşçi Alacakları Talebi/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Taraflarca İhbar Öneli Verilmek Suretiyle ve İhbar Tazminatı Ödenerek Feshedilebileceği – Dürüstlük Kuralına Uyulacağı )

• KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI ( Davalı Belediyenin İş Akdini Kötüniyetli Olarak Feshettiğinin İspat Edilemediği – Davacının Kötüniyet Tazminatı Talebi Yönünden Davanın Reddi/Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Kötüniyet Tazminatı Talebi )

• FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( 4857 S.K. Değişikliklerin Gözetilmesi Gerektiği – İşçinin işvereni Şikâyet Etmesi/Aleyhine Dava Açması veya Tanıklık Yapması Nedenlerine Bağlı Fesihlerin Kötüniyete Dayandığı Dabul Edilemeyeceği )

• KÖTÜNİYET İDDİASININ İSPAT EDİLEMEMESİ ( Davalı Belediye Yönünden Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmemesi Gerektiği )

• DÜRÜSTLÜK VE OBJEKTİF İYİNİYET KURALI ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Feshinin KötüniyetliKUllanılması Halinde Fesih Hakkını Kötüye Kullanan İşverenin Ücretin Üç Katı Tutarında Kötüniyet Tazminatı Ödemek Zorunda Olacağının Kabulü Gereği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?