torba-yasa-sonrasi-ev-hizmetlerinde-calisanlarin-sigortaliligi

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı Bugün Yürürlükte

 

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

 

6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

ile iş hukukundan sosyal güvenliğe, iş sağlığı ve güvenliğinden vergi hukukuna çeşitli alanlarda önemli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Torba Yasa ile gelen önemli değişikliklerden biri de ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığına dair önemli düzenlemeleri getirmesi.

Öncelikle belirtmeliyiz ki ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı için uygulama 1 Nisan 2015‘ten itibaren başlayacak. Bu süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuyla ilgili yönetmelikleri çıkaracak ve bildirimlerin nasıl olması gerektiği konusunda yeni düzenlemeler yapacaktır. Beklentiler SGK’ nın anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme kuponları bastırıp düzenlemeye yeni bir boyut kazandırması yönündedir. Ev hizmetlileri çalıştıranlar başvurularını ikamet adreslerinin (hizmetin görüldüğü ikamet yerinin) bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne/İl Müdürlüğüne giderek ya da internet ortamından yapabilecekler.

SGK’ dan veya Kurumun internet sitesinden alınacak form doldurularak, gündelikçi ile gündelikçi çalıştıran kişi tarafından imzalanacak.

1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; Ev hizmetlerinde çalışanlar 10 günden az ve 10 günden çok çalışanlar olarak 2’ye ayrılmıştır. 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalışanlar tüm sigorta kollarına tabi tutularak zorunlu sigortalı sayılmıştır. 10 günden az çalıştıranlar günlük asgari ücretin sadece yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi öderken, 10 günden fazla çalıştıranlar günlük brüt asgari ücretin yüzde 32.5’i oranında prim ödeyecek.

İlgili madde Torba Yasa’ da şu şekilde yer almıştır;

“Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı

EK MADDE 9- Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanır. Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği Kurumca hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılır. Süresinde yapılmayan bildirim için işverene 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü uygulanır.

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için ise, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir. Bu şekilde çalışanların sigortalılık tescili, çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden ve en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi gereken örneği Kurumca hazırlanacak belgenin Kuruma verilmesi ile sağlanır. Sigortalılık başlangıcında bu belge üzerinde çalışma başlangıcına dair kayıtlı en eski tarih esas alınır. Bunlar hakkında hastalık sigortası hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın otuz katının %32,5 oranında prim ödeyebilir. Bunun %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12,5’i genel sağlık sigortası primidir. Bu süre içinde ödenmeyen primin ödenme hakkı düşer. Ödenen primler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır.”

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili tebliğ için tıklayınız.

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili tebliğ eki için tıklayınız.Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili tebliğ eki için tıklayınız.

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili SGK basın duyurusu için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Torba Yasa ile bazı SGK borçlarında yapılandırılmaya gidiliyor. Peki hangi borçlar kapsama alınmadı, gerekli şartlar neler?