ailenin-ve-dinamik-nufus-yapisinin-korunmasi-yasa-tasarisi-meclise-sunuldu

Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Yasa Tasarısı Meclise Sunuldu

 

Tahmini okuma süresi: 4 dk. 

Kamuoyunun merakla beklediği paketin ayrıntılarını siz değerli ziyaretçilerimize sunmaya devam ediyoruz. Komisyonda görüşülen“Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı “ TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarının çalışma hayatında birçok değişiklik yapacağı gündemi sıcaklığını korumaktadır. Mecliste kabul görüşülerek kabul edilen maddeleri daha önce 6552 sayılı Torba Yasanın kabul edilen maddelerini sıcağı sıcağına sizlere duyurmuştuk.

Tasarı ile;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin; faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi, beş vergilendirme dönemi itibarıyla elde edilen kazançların gelir vergisinden istisna tutulması,

Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri sürelerin kademe ve derece intibakında değerlendirilmesi,

Kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı tanınması,

Çocuğu olan memur anne ve/veya babaya çocuk mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkânı getirilmesi,

Özel halk otobüsü ve özel deniz ulaşım araçları işletmecilerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ücretsiz taşıma düzenlemesinden dolayı ortaya çıkan mali kayıplarının önüne geçilmesi,

Özel istihdam bürosu faaliyeti yürütmek için başvuru yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin verilmesinin esasları düzenlenmesi,

Özel istihdam bürosu ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin hangi hallerde iptal edileceği ve iptal kararlarına karşı itiraz yollarının düzenlenmesi,

Özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi faaliyeti kapsamında yerine getirmek durumunda olduğu yükümlülüklerin ve kaçınması gereken hususların düzenlenmesi,

Türk vatandaşı olan her anne veya babaya birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve daha sonraki çocuklar için ise 600 Türk Lirası doğum yardımı yapılması ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir.

AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin başlığı “Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Okul öncesi eğitim” ibaresi “Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrarının ikinci cümlesine “İstisna,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kreş ve gündüz bakımevleri ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2– 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”

Tasarının Diğer Maddeleri İçin Tıklayınız

 

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kreş Yardımı Nasıl Bordrolaştırılır?

Kreş Yardımı Nasıl Bordrolaştırılır?

Çalışanlarına kreş hizmeti sunan işverenler, vergi istisnalarından faydalanabiliyor mu? Hangi durumda kreş yardımını bordroya eklemek gerekiyor?