4842 sayılı Kanun’un 2004 Yılı Başında Yürürlüğe Giren Hükümleri İle İlgili Hatırlatmalar

Ücretlerin vergilendirilmesinde özel indirim uygulamasına 31.12.2003 tarihi itibarıyla son verilmiştir. Sakatlık indirimi uygulamasına, 2004 yılı başından itibaren, yeni tutarlarla devam edilmektedir.

Diğer taraftan, özel gider indirimi uygulaması 2004 yılı başından itibaren değişmiş olup; 2003 yılına ilişkin belgeler üzerinde, 2004 yılı başında yapılacak uygulamada eski hükümler dikkate alınacaktır.

Özel indirim uygulamasına 2004 yılı başından itibaren son verildi, yine aynı tarihten itibaren sakatlık indirimi uygulaması değiştirildi.

GVK’nun 31 inci maddesi hükmü ile, gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, ‘’ özel indirim uygulaması ‘’ adı altında, her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen tutarların indirim konusu yapılması benimsenmiştir. Bu tutarlar, son olarak, anılan maddede sayılan illerde çalışan ücretliler için ayda 63 milyon lira, diğer illerde çalışan ücretliler için ise 45 milyon lira olarak belirlenmiştir. Aynı maddenin 2 numaralı fıkrasında da, çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş çalışanlar için uygulanacak sakatlık indirimi tutarları hükme bağlanmıştır. Buna göre, çalışma gücünün en az % 80’ini kaybetmiş Birinci Derece sakatlar için, özel indirim tutarinin (8) kati, çalişma gücünün en az % 60’ını kaybetmiş İkinci Derece sakatlar için, özel indirim tutarının (4) katı ve çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmiş Üçüncü Derece sakatlar için de, özel indirim tutarının (2) katı tutarında sakatlık indirimi uygulanmaktadır.

4842 sayılı Kanunla, 31 inci maddede değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden ilki, maddenin başlığı ile ilgilidir. Daha açık bir ifade ile, maddenin, ‘’ İndirim hadleri ‘’ olan başlığı, ‘’ Sakatlık indirimi ‘’ olarak değiştirilmiştir. Maddenin metni de bu bağlığa uygun hale getirilmiştir.

Bu bağlamda, gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde özel indirim uygulamasına, 2004 yılı başından itibaren son verilmiş ; 2004 yılında uygulanacak sakatlık indirimi tutarları, Birinci Derece sakatlar için 440 milyon lira,İkinci Derece sakatlar için 220 milyon lira ve Üçüncü Derece sakatlar için de 110 milyon lira olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Bu tutarlar, izleyen yıllarda, bir önceki yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Ancak, Bakanlar Kurulu’na, bu şekilde hesaplanacak had ve tutarlari % 50’sine kadar artırma ve indirme yetkisi verilmiştir.

Ücretlilere vergi iadesi (Özel Gider İndirimi) uygulamasında 2004 yılı başından itibaren değişiklikler yapıldı.

Bu güne kadar GVK’nun 63/5 maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan ücretlilere vergi iadesi uygulaması, aynı Kanunun Mükerrer 121 inci maddesi kapsamına alınmakta ve halen mükellefin kendisine, eşine ve çocuklarına ait eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları toplamının 1/3’ünün ücretin gayrisafi tutarından düşülmesi ve bu şekilde bulunan matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile ücretlinin yıl içinde tevkif suretiyle ödediği gelir vergisi arasındaki farkın izleyen yılda ödeyeceği vergiden mahsup edilmesi şeklinde yapılan uygulama ; aynı tür harcamaların toplamının ilk üç milyarlık kısmı için % 8, sonraki üç milyarlık kısmı için % 6 ve kalan kısmı için de % 4 oranında hesaplanacak tutarın, ücretlinin ertesi yıl ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilmesi şekline dönüştürülmüştür. Düşük ücretliler lehine sonuçlar doğuracak olan bu yeni uygulama, 2004 yılı başından itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu nedenle, 2003 yılında yapılan harcamalar karşılığı alınan belgelerle ilgili olarak 2004 yılı başında yapılacak özel gider indirimi uygulaması eski (kaldırılan) hükümlere göre; 2004 yılında yapılan harcamalar karşılığı alınan belgelerle ilgili olarak 2005 yılı başında yapılacak özel gider indirimi uygulaması ise 4842 sayılı Kanunla konulan yeni hükümlere göre yapılacaktır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Süreli Engelli Raporlarının Yenilenme Zorunluluğu

Süreli Engelli Raporlarının Yenilenme Zorunluluğu

Pandemi nedeniyle geçerli kabul edilen süresi geçmiş engelli raporları için yenileme süreci başladı.