parasal sınırlar

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ

parasal sınırlar

14.03.2008 tarih, 26816 sayılı Resmi Gazete’de (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ) yayınlanmıştır. Tebliğ ile, başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları yeniden belirlenmiştir. Tebliğ uyarınca; yeniden belirlenen sınırlara ilişkin başlıklar aşağıdaki gibidir.

1. Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine tabi işlemler

1.1. Kasa işlemleri

1.2. Banka işlemleri

1.3. Kaybedilen alındılara ilişkin işlemler

2. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e tabi işlemler

2.1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri

2.2. Trafik para cezası tahsil eden görevlilerle ilgili işlemler

2.3. Yetkili memurlarla ilgili işlemler

3. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yardımcılara devredilecek görev ve yetkiler

4. Kaybolan faturalarla ilgili işlemler

5. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması

6. Ön ödeme işlemleri

7. Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar

8. Faiz oranları

9. Alındılar ve alındı birim fiyatları

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ’in tam metnine  ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …