“Sosyal Güvenlik Reformu” Hayata Geçiyor

Gerek sosyal güvenlik kurumlarının verdiği açıkların karşılanabilir olmaktan uzaklaşması, gerekse tüm vatandaşların tek bir sosyal güvenlik çatısı altında toplanmak istenmesi bağlamında ortaya çıkan sosyal güvenlik reformunun uzun yolculuğu sona ulaştı. Bu amaçla çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; 31.05.2006 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek; 16.06.2006 tarih, 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Ancak; Anayasa Mahkemesi Kararı ile yasanın bazı maddeleri iptal edildiğinden, yeniden düzenlenebilmesi için 01.01.2007 olan yürürlük tarihi ertelenmişti. 17.04.2008 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek 08.05.2008 tarih, 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Yasa yeniden düzenlendi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, bu yılın Ekim ayında yürürlüğe girecek. Kanunun bazı maddeleri ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe giriş takvimini düzenleyen 108. Maddesi aşağıdaki gibidir.

MADDE 108 – Bu Kanunun;

a) Geçici 20 nci maddesinin son fıkrası 1/1/2008 tarihinde,

b) 72 nci ve 73 üncü maddeleri, geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, geçici 7 nci maddesinin son fıkrası, geçici 9 uncu maddesinin bir ilâ dördüncü fıkraları ile geçici 17 nci maddesi, geçici 20 nci maddesinin onikinci fıkrası 30/4/2008 tarihinde,

c) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ilâ (8) ve (10) numaralı alt bentleri ile (f) bendinde sayılanlar için genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (8), (9), (10), (16), (17), (20), (22), (23), (24), (25), (26) ve (27) numaralı bentleri, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79 uncu maddeleri, 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası, 82 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 87 ilâ 89 uncu maddeleri, 97 nci maddesinin son fıkrası, geçici 1 inci maddesinin son fıkrası, geçici 3 üncü maddesi, geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası, geçici 12 inci maddesi hükümleri 1/7/2008 tarihinde,

d) Diğer hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başında, yürürlüğe girer.”

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’nun son halini görmek için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ramazanda Yapılan Ayni Yardımlar

Birçok işveren; çalışanlarını motive etmek için ramazan ayı, yılbaşı, bayram gibi özel günlerde yardımda bulunmak …