Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Resmi Gazete’de Yayınlandı

5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun, 08.05.2008 tarihinde 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yasa ile emeklilik hakları, sigortalılık esasları, genel sağlık sigortası konusunda uygulanacak yeni esaslar düzenlenmektedir. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun yürürlük maddesi aşağıdaki gibidir.

 

“MADDE 108 – Bu Kanunun;

 a) Geçici 20 nci maddesinin son fıkrası 1/1/2008 tarihinde,

 b) 72 nci ve 73 üncü maddeleri, geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, geçici 7 nci maddesinin son fıkrası, geçici 9 uncu maddesinin bir ilâ dördüncü fıkraları ile geçici 17 nci maddesi, geçici 20 nci maddesinin onikinci fıkrası 30/4/2008 tarihinde,

 c) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ilâ (8) ve (10) numaralı alt bentleri ile (f) bendinde sayılanlar için genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak;

    3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (8), (9), (10), (16), (17), (20), (22), (23), (24), (25), (26) ve (27) numaralı bentleri, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79 uncu maddeleri,

    80 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

    81 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası,

    82 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları,

    87 ilâ 89 uncu maddeleri, 97 nci maddesinin son fıkrası,

    Geçici 1 inci maddesinin son fıkrası,

    Geçici 3 üncü maddesi,

    Geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası,

    Geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası,

    Geçici 12 inci maddesi hükümleri 1/7/2008 tarihinde,

 d) Diğer hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başında,

yürürlüğe girer.”

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Resmi Gazete’de yayınlandı.

5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun’un tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Tüm ulusal bayram ve genel tatil günlerinde olduğu gibi Kurban Bayramında da arife günü dâhil …