Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik

Gelir vergisinde ücretliler için % 35’lik oranın Anayasa Mahkemesi’nce iptali ardından yeni yasal düzenleme bekleniyordu biliyorsunuz. Düzenlemeyi içeren  6009 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, 01.08.2010 tarih, 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kanun ile ücretlilerin gelir vergisi kesintileri için 01.01.2010 tarihinden geçerli olarak % 35’lik dilimin başlangıç rakamı 76.200 olarak hüküm altına alınmıştır. Buna göre; önceki aylarda 50.000 ile 76.200 arasındaki KGVM rakamları nedeni ile fazla vergi ödenmiş olması halinde, ödenen fazla vergiler izleyen muhtasar beyannamelerde mahsub edilecektir.

MADDE 3- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 103- Gelir vergisine tabi gelirler;

0  8.800  % 15
8.800 22.000 % 20
22.000 50.000 % 27
50.000 50.000++ % 35

 

8.800 TL’ye kadar % 15

22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası % 20

50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL (ücret gelirlerinde 76.200 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL), fazlası % 27

50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si için 11.520 TL (ücret gelirlerinde 76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594 TL), fazlası % 35

oranında vergilendirilir.

MADDE 6- 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 78- 2010 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının, 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir, mahsup imkânının olmaması halinde ise red ve iade olunur. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 62- Bu Kanunun;

b) 3 üncü, 6 ncı ve 60 ıncı maddeleri 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …