687 Sayılı OHAL KHK Teşvikinde Yeni Genelge
687 Sayılı OHAL KHK Teşvikinde Yeni Genelge

687 Sayılı OHAL KHK Teşvikinde Yeni Genelge

687 Sayılı OHAL KHK Teşviki için yeni bir genelge yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından “4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama” başlıklı 06.07.2017 tarih 2017/24 sayılı SGK Genelgesi yayınlandı. 09.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. madde eklenmiş olup, usul ve esaslar 1/3/2017 tarih 2017/10 sayılı ve 4/4/2017 tarih 2017/17 sayılı Genelgelerde açıklanmıştır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. maddesinde; “31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için,

2017/10 Sayılı Genelge’de;

Sigortalı yönünden;

a) 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

2017/17 Sayılı Genelge’de;

Özellikle 2017/10 sayılı Genelgenin “sigortalı yönünden” başlıklı (c) bölümünde belirtilen hususlarda değişikliğe gidilmiştir.

“1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanun’un Geçici 17.maddesinde öngörülen destekten yararlanabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, gerek işe alındığı işyerinden gerekse farklı bir işyerinden 5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemiş olması gerekmektedir.” Denilmiş ve 2017/10 sayılı Genelgede yer alan 3 aylık süre 10 GÜNE indirilmiştir.

2017/24 Sayılı Genelge’de;

“Sigortalı yönünden;

a) 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi,

İşveren yönünden;

d) Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,

e) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

g) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. ”

AYRICA;

“Sigortalıların;

  • Aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görmesi nedeniyle 7 veya 42 nolu belge türü seçilmek suretiyle,
  • Meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmaması nedeniyle 22, 43,49 ve 50 nolu belge türü seçilmek suretiyle,
  • Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle 25, 44 veya 46 nolu belge türü seçilmek suretiyle,
  • Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için 19 nolu belge türü seçilmek suretiyle, düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kurumumuza bildirilmiş olması halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki üç aylık süre içinde Kurumumuza bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır.”

Denilmektedir.

İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Destek Tutarının Hesaplanması

2017/Haziran ila 2017/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamına giren sigortalıların destekten yararlanılacak ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek : (M) Anonim Şirketinde 17/7/2017 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının: 15

Prime esas kazanç tutarının ise: 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında,

bahse konu sigortalı için;

3.000,00 * % 34,5 = 1.035,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi tutarı,

3.000,00 * % 3 = 90,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi tutarı,

15 * 22,22 = 333,30 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı;

(1.035,00 + 90,00)- 333,30 = 791,70 TL olacaktır.

2017/24 sayılı SGK Genelgesinin Tam Metni İçin Tıklayınız…

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6 puanlık ilave teşvikle ilgili beklenen haber geldi. Teşvikten yararlanma süresi 2021 yıl sonuna kadar uzatıldı.

1 yorum

  1. Haziran ayi bildirimi yapacagim fakat 00687 seklinde kanun koduyla e bildirgeden girmeye calistigim zaman gecersiz kanun no diyerek kabul etmiyor. Sebebi nedir acaba ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir