GSS Prim Ödemelerinde Yeni Dönem Başladı
GSS Prim Ödemelerinde Yeni Dönem Başladı

GSS Prim Ödemelerinde Yeni Dönem Başladı

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin yeniden yapılandırılması sürecinden Genel Sağlık Sigortası primleri de nasibini aldı. Gelir testi ile ödeme tutarlarının tespit edildiği mevcutta sigortalı olmayan ve bir başka sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayan kişileri ilgilendirmektedir. Bu kişilerin hastane hizmetlerinden faydalanabilmek için zorunlu olarak tabi olduğu GSS Prim Ödemelerinde Yeni Dönem Başladı.

Genel Sağlık Sigortası Borçları Güncellendi

8 Mart 2017’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı kanuna Geçici 73. Madde eklenmiştir. Bu düzenleme ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun, geçmişe yönelik ceza ve faizlerinin silinip ve kalan ana prim borcunun aylık 53 liradan yeniden yapılandırılması süreci başlatıldı. Uygulama 1 Nisan itibariyle yürürlük kazandı.

Hane halkı ortalama geliri, gelir testi sonucunda net asgari ücretin 1/3 ünden fazla olanlar ise brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadar genel sağlık sigortası primi ödeyecek. Bu 2017 yılı için 53 TL GSS primi ödenmesi anlamına geliyor.

Hane halkı ortalama geliri Asgari Ücretin net tutarının 1/3 ünün altında olanlar G0 gelir seviyesi diğer ismi ile yeşil kartlı olarak sayılacak. Yani aylık 53 lirayı ödeme gücü bulunmayan kişilerin bu durumda gelir testine tabi olması ve aynı hanede yaşayan kişilerin toplam aylık gelirlerinin 592,50 liradan az olduğunu ispat etmeleri gerekmektedir. Böylelikle kişilerin prim borçları tamamen silinip devlet tarafından karşılanmış olacak ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

12 Ay İçerisinde Gelir Testi Yapılacak

Borçların yeniden yapılandırılması sürecinde, kişilere tanınan süre ise 12 Ay olacaktır. Düzenlemenin yeni yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren 1 Nisan 2018’e kadar SGK ’ya müracaat edilmesi gerekmektedir. Maksimum ödeme tutarı olarak belirlenen aylık asgari ücretin %3’ü kadar ödemeyi kabul ederek gelir testine girmeden GSS yapılandırmasından yararlanabilecektir.

Sosyal güvencesi olmayan ve çalışmayan herkesin GSS’ye başvurması zorunludur. Geçmişe yönelik ödenen prim borçları geri iade edilmeyecektir. Ayrıca yeni uygulamada gelir testi zorunluluğu ortadan kalkacaktır.

İlgili Kanun Maddesi

MADDE 20 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 73- 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının. (g) bendi kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3’üne eşit veya fazla olması hâlinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3’ü üzerinden, %3’ünden az olması hâlinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanır. Hesaplanan yeni borcun bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi hâlinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine. kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar 67 nci maddede belirtilen şartları taşımaları hâlinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren. on iki aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir