Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Yönetmeliğinde Değişiklik
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Yönetmeliğinde Değişiklik

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Yönetmeliğinde Değişiklik

14 Aralık tarihli Resmi Gazete’de 2017/10893 sayısıyla yayımlanan karar gereği, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Karar, yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan eklemeler doğrultusunda nakdi tazminat almaya hak kazananların tedavi başlangıcında aldıkları avans miktarının güncel kurdan tespit edilmesi, aynı olay nedeniyle yeni bir sağlık raporu alınması hâlinde eski ve yeni raporların karşılaştırılarak aradaki farkların ödenmesi ve kalıcı hasara sebep olmayan yaralanmalarda iş gücü kaybı yaşanan gün başına % 1, kalıcı hasarla sonuçlanan yaralanmalarda ise gün başına % 2’lik tazminat ödenmesine dair maddeler düzenlendi.

Neler Değişti?

25 Kasım 1992 tarihinde 92/3890 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilk kez yürürlüğe giren “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik”te sekizinci maddenin ikinci fıkrası değiştirildi.

Madde 8 – (Değişik birinci fıkra: 9/1/1996 – 96/7821 K.) Kesin raporun alınmasının uzayacağı yaralının tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek rapordan anlaşılanlara, olay tarihinde ölüm nedeniyle ödenmesi gereken tazminatın % 1’i esas alınarak on katı tutarı bütçe dışı avans olarak ödenir. Verilen bu avans, kesin rapor sonucu ödenecek olan tazminat miktarından düşülür.

şeklindeki maddenin ikinci fıkrası şöyle değiştirildi:

“Tedavi sonunda düzenlenen kesin rapor uyarınca ödenmesi gereken tazminattan, birinci fıkraya göre ödenen avansın kesin kararın verildiği tarihteki güncel karşılığı hesaplanarak düşülür.”

Aynı yönetmeliğin, “Ek 1. Madde”sinde de değişiklik yapıldı.

EK MADDE 1 – (Ek: 11/7/1997 – 97/9598 K.) Nakdi tazminat hak sahibine ödendikten sonra, aynı olay nedeniyle yeni bir sağlık raporu alınması veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce belirlenecek sakatlık derecesine göre ilk sağlık raporundaki kararın değişmesi halinde, önceden ödenen tazminat miktarı, ikinci rapor veya TÜrkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce belirlenen sakatlık derecesine istinaden son Nakdi Tazminat Komisyonu karar tarihi esas alınarak ödenecek tazminat miktarından aynen düşülür.

Şeklinde olan madde ise şöyle değiştirildi:

“Nakdi tazminat hak sahibine ödendikten sonra aynı olay nedeniyle verilen yeni sağlık raporuna veya yargı kararına bağlı olarak;
a) 7. Madde’de belirlenen yaralanma derecelerinin değişmesi,
b) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü kararı verilerek ilk defa derece tespiti yapılması veya mevcut maluliyetin ilerlemesi sebebiyle yeni bir maluliyet derecesi belirlenmesi,
hâllerinde, Nakdi Tazminat Komisyonu’nun yeni karar tarihi itibarıyla eski ve yeni yaralanma veya maluliyet derecelerinin karşılıkları hesaplanarak aradaki fark ödenir.”

Neler Eklendi?

1992 yılından beri yürürlükte olan bu yönetmeliğe, 14 Aralık 2017 tarihli değişiklikler sırasında bir de geçici madde eklendi.

“GEÇİCİ MADDE 1 – 17/3/2013 tarihinden önce 7. Madde kapsamında iş ve güç kayıplı sağlık raporları üzerinden nakdi tazminat ödenenlere, yaralanmaları nedeniyle malul kaldıklarının tespit edilmesi veya fark ödenmesini gerektirecek yeni bir yaralanma derecesi belirlenmesi hâlinde ödenmesi gereken nakdi tazminattan; 5. Madde’de belirtilen tutarın Nakdi Tazminat Komisyonu’nun yeni karar tarihi itibarıyla güncel karşılığı üzerinden, eski raporda yer alan yaralanma arıza bırakmamış ise iş ve güç kaybının her günü için %1’i, arıza bırakmış ise %2’si düşülür. Ancak bu şekilde düşülecek miktar, 5. Madde’de belirtilen tutarın yeni karar tarihi itibarıyla karşılığı olan tutarın %20’sini geçemez.”

5. ve 7. Maddelerde Neler Var?

Değişikliklerden etkilenen 5. ve 7. Maddelerde neler olduğunu belirtelim. Madde 5, “Ölüm Hâli” kapsamındaki ödemeleri içeriyor.

Madde 5 – Ölüm halinde 4 üncü maddede belirtilen aylığın 60 katı tutarının;

  1. a) Ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima etmeleri halinde ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15’erlik kısmı ödendikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir
    Ancak ana ve babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.
    b) Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Mirasçılara intikal edecek tazminatın hesap ve tahakkukunda veraset ilamı ile aile nüfus kayıt örneği esas alınır.

Madde 7 ise “Yaralanma Hâli” uygulamalarını içeriyor.

Madde 7 – Yaralanma halinde, 6ncı maddede belirtilen sakatlık derecelerine girmeyen yaralanmalarda, yaranın raporla belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile arıza bırakıp bırakmadığı dikkate alınarak 5 inci maddede belirtilen tutarın % 20’sini aşmamak şartı ile, iş ve güce engel bulunan her gün için, arıza bırakmaması halinde 5inci maddedeki tutarın % 1’i, arıza bırakması halinde % 2’si oranında tazminat ödenir.

Peki Madde 7’de atıfta bulunulan 6. Madde’de neler var?

Madde 6 – (Değişik birinci fıkra: 9/1/1996 – 96/7821 K.) Sakatlanma halinde ilgili sosyal güvenlik kurumu veya T.C.Emekli Sandığınca belirlenecek sakatlık derecesine göre;

  1. a) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malül olanlara 4 üncü mad dede belirtilen aylığın 100 katı,
  2. b) Diğer sakatlanma hallerinde 5 inci maddedeki tutar esas alınarak aşağıdaki cetvelde gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Sakatlık dereceleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca vazife malulü olanlar hakkında uygulanan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre tesbit edilir.

Sakatlık DerecesiÖdenecekTazminatYüzdesi
6% 25
5% 35
4% 45
3% 55
2% 65
1% 75

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

1 yorum

  1. Selam 2010 yılında iş kazası geçirdim ve 2016 yılında iş gücü kaybı için ssk ya başvurdum tıp fakültesi ne sevkettiler orada yapılan muayeneler sonucunda bana 9.6 iş gücü kaybı verildi. Verilen bu oranla tazminat alabilirmiyim yada nasıl başka bir hak idda kimden talep ederim. Saygılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir