V

Verese Ödemesi

Sigortalı ve hak sahiplerinin sağlığında hak edip de alamadığı gelir/aylıklarından varislere yapılacak ödemeler verese ödemesi olarak adlandırılır.

Devamı »

Vazife ve Harp Malullüğü

5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde tanımlanan vazife ve/veya harp malullüğü hâlleri olarak tanımlanır.

Devamı »

Vakıf kültür varlığı (Vakıflar Yönetmeliği)

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3 üncü maddesinde kültür varlıkları olarak tanımlanan varlıklardan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği vakıflara ait olanlar.

Devamı »

Vakıf senedi (Vakıflar Yönetmeliği)

Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların, adını, amacını, bu amaca özgülenen mal ve hakları, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yerini içeren belge.

Devamı »

Verime Göre Ücret

Verime göre ücret, işyerinde veya işle ilgili olarak geçirilen zaman dikkate alınmaksızın, işçinin gösterdiği performans ücretinin belirlenmesini sağlamaktadır. Verime göre ücret çeşitleri; Performansa dayalı ücret Bu yöntem, işçinin işyerinde geçirdiği zamandan bağımsız olarak, belirlenen ölçüm metotlarına bağlı olarak ortaya konulan verimi dikkate alarak, ücretinin belirlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu noktada önemli …

Devamı »