idari-para-cezalarina-itiraz-ve-pesin-odeme-indirimi-uygulamasi-nasildir

İdari Para Cezalarına İtiraz ve Peşin Ödeme İndirimi Uygulaması Nasıldır?

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

idari-para-cezalarina-itiraz-ve-pesin-odeme-indirimi-uygulamasi-nasildir5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ilgililere uyguladığı yaptırımlar eleştirilse de bu yaptırımların en büyük özelliği ülkemizde son yıllarda denetim mekanizmasının giderek daha etkin ve aktif bir rol alması ile azalan kayıt dışı istihdamla mücadeledir. Öncelikle belirtmek isteriz ki iş hayatının taşıdığı risklerle ve yasal düzenlemelerle karşı karşıya gelen işverenlerin Sosyal Güvenlik alanında yeterli bilgiye sahip personelinin olmaması idari yaptırımlarla karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır.

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

idari-para-cezalarina-itiraz-ve-pesin-odeme-indirimi-uygulamasi-nasildir

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ilgililere uyguladığı yaptırımlar eleştirilse de bu yaptırımların en büyük özelliği ülkemizde son yıllarda denetim mekanizmasının giderek daha etkin ve aktif bir rol alması ile azalan kayıt dışı istihdamla mücadeledir. Öncelikle belirtmek isteriz ki iş hayatının taşıdığı risklerle ve yasal düzenlemelerle karşı karşıya gelen işverenlerin Sosyal Güvenlik alanında yeterli bilgiye sahip personelinin olmaması idari yaptırımlarla karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır.

Yasa’nın emrettiği yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yaptırımlarla karşılaşan işverenlerin yine Yasadan doğan bazı haklarını anlatacağız.

5510 sayılı Yasa’nın 102’nci maddesi hükmüne göre;

İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kurum’a ya da Kurum’un ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kurum’a itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.

-İdari para cezalarının, Kurum’a itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.

-Peşin ödeme; idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89’uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.

-Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89’uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Feti SAVRAN

Sosyal Güvenlik Denetmeni/ İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun(https://www.iskanunu.com/images/dokuman/5510-sayili-sosyal-guvenlik-kurumu-kanunu.pdf) ilgililere uyguladığı yaptırımlar eleştirilse de bu yaptırımların en büyük özelliği ülkemizde son yıllarda denetim mekanizmasının giderek daha etkin ve aktif bir rol alması ile azalan kayıt dışı istihdamla mücadeledir. Öncelikle belirtmek isteriz ki iş hayatının taşıdığı risklerle ve yasal düzenlemelerle karşı karşıya gelen işverenlerin Sosyal Güvenlik alanında yeterli bilgiye sahip personelinin olmaması idari yaptırımlarla karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır.    Yasa’nın emrettiği yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yaptırımlarla karşılaşan işverenlerin yine Yasadan doğan bazı haklarını anlatacağız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.