Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele
Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele

Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Genelgesi Yürürlükte

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, 11.11.2015 tarih 90211595/622 Sayılı “ Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele ” konulu 2015/25 Sayılı Genelgesi yayınlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında; Kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ile her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü hususlarında işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, bunları geliştirmek ve uygulamak, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sektörel denetim programları oluşturmak hususları yer almaktadır.

Bankalar ve Bankacılık İşlemleri Kayıt Dışı İle Mücadelede Etkin Rol Alacak

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Bankalar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından bilgi ve belge alınması amacıyla, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8. Maddesinin yedinci fıkrası, 11. Maddesinin altıncı fıkrası ve 100. Maddesi hükümlerine dayanılarak “Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 6/12/2013 tarihli ve 28843 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 16. Maddesi hükmüne dayanılarak, “Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ” yayımlanmış ve 1/8/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bankalar ve Kamu İdareleri SGK İle Uyum İçinde Çalışacak

Bankalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Belediyeler ve İl Özel İdareleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya Jandarma Genel Komutanlığı,Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Diğer Kurum Ve Kuruluşlar faaliyet alanlarında bulunan çeşitli iş kollarında iş alan, iş üstlenen ve iş gören kişiler ile ilgiliSosyal Güvenlik Kurumu ile iletişim halinde bulunarak kayıt dışılığın önlenmesi için uyum içinde çalışacaklardır.

Kamu idarelerinden bilgi ve belge alınmasını düzenleyen Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince süreklilik arz eden bilgi ve belgelerin bankalardan doğrudan, kamu idarelerinden ise protokoller kapsamında alınması öngörülmüştür.

Sigortalılık, sigortalılık statüsü, tescili ve işveren işlemlerine ilişkin olan hususlarda Kurumun ilgili 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 Sayılı Genelgesine göre işlem yapılması esas olacaktır.

2015/25 Sayılı Genelgenin tam metni için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısa Çalışmada Uygunluk Denetimleri

Kısa Çalışmada Uygunluk Denetimleri

Pandemi döneminde zaman kaybını önlemek için birçok destek sorgusuz, sualsiz verildi. Şimdi ise, geriye dönük kontroller başlıyor.