Asgari Ücret Desteği SGK Genelgesi
Asgari Ücret Desteği SGK Genelgesi

Asgari Ücret Desteği SGK Genelgesi

2022 Yılı Temmuz dönemi yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından işverenlere verilmesi hüküm altına alınan asgari ücret desteği uygulama usul ve esaslarını içeren 07/09/2022 tarihli ve 2022/19 sayılı SGK genelgesi yayınlandı.

SGK genelgesine göre asgari ücret desteği, 2022 yılı Temmuz ile 2022 yılı Aralık dönemleri için yalnızca SGK işveren prim tutarlarına uygulanacaktır. Destekten yararlanmak için işverenler tarafından herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır. Genelgede yer verilen şartları sağlayan işverenler destekten yararlanabilecektir.

Asgari ücret desteği uygulaması için kapsama girecek sigortalıların tespitinde, 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalı olunması durumunda, bu kapsamdaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenleri hariç diğer kamu işyeri işverenleri faydalanabilecektir.

2022 yılından önce tescil edilen işyerlerinde, 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kurum’a (SGK’ye) verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 Türk Lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmeyecek şekilde, 2022 yılında cari aya dair verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayları için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu asgari ücret destek tutarı bulunacaktır.

2022 yılı içinde tescil edilmiş veya edilecek işyerlerinde, 2022 yılında ilk defa bu Kanun (5510) kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara dair toplam prim ödeme gün sayısının 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayları için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu asgari ücret destek tutarı bulunacaktır.

Asgari ücret desteği için esas alınan prim ödeme gün sayısı hesabında 2021 yılı için baz alınan günlük prime esas kazanç sınırı 179 TL iken, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazanç 358 TL ve altında esas alınacaktır.

Asgari ücret desteği, işverenlerin takip eden ay veya aylardan doğan kuruma ödeyecekleri sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Destek tutarı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan teşvikten yararlanan sigortalılar için söz konusu teşvikten yararlanılan aylarda asgari ücret desteğinden faydalanılamayacak olmakla birlikte asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesabında bu teşvikten bildirilen sigortalılar dikkate alınacaktır.

Asgari ücret desteği, 2021 yılı Ocak ile Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MPHB) ile 4a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde uygulanmayacaktır.

Kapsama giren sigortalıların dahil olduğu belge türleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 olmalıdır. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından destekten faydalanılamayacaktır.

Asgari ücret destek uygulamasında işsizlik sigortası primleri hariç tutulmaktadır. Dolayısıyla işsizlik sigortası sigortalı ve işveren primleri için destek sağlanmayacaktır.

Destek kapsamında olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için;

  • 2022 yılı Temmuz ile Aralık dönemlerine ait APHB veya MPHB’nin yasal süresinde verilmesi,
  • SGK’ya prim ile idari para cezasının ve bunlara dair gecikme cezası ile gecikme zammının olmaması,
  • 2022 yılı Temmuz ile Aralık dönemleri içinde sigorta primine esas kazancın eksik bildirilmemesi veya hiç bildirilmiş olmaması         ,
  • 2022 yılı Temmuz ile Aralık dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının 2021 Ocak dönemi ile 2021 Aralık döneminde en az bildirimde bulunulan dönemdeki sigortalı sayısından az olmaması,
  • 2022 yılında tescil edilmiş veya edilecek işyerlerinin destekten yararlanabilmesi için APHB veya MPHB’den doğan sigorta priminin yasal süresinde verilmesi, borçlu olunması durumunda taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.
  • 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri, Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanabilecektir. Ayrıca bu işyerleri için APHB veya MPHB nedenli prim borcunun ödenme şartı da aranmayacaktır.

Asgari ücret SGK genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir