Hazine Teşvikinden Yararlanamama Süresi Bir Aya İniyor
Hazine Teşvikinden Yararlanamama Süresi Bir Aya İniyor

Hazine Teşvikinden Yararlanamama Süresi Bir Aya İniyor

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere getirilen devlet desteği beraberinde mecliste görüşülecek olan, “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile işverenlerin çalıştırdıkları sigortalıların sigorta prim maliyetlerini düşüren Hazine Teşvikinde bir takım değişikliklere gidilecektir. Yapılacak düzenleme işverenlerin Hazine Teşvikinden yararlanması hususlarında değişiklikleri ele almakla birlikte, uygulanan idari para cezaları yönünden herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin “ı” bendi gereği, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 81.maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.

5510 Sayılı Kanun/madde 81 – %5 Hazine Teşviki Nedir?

İşverenlerin;

 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeleri,
 • Sosyal güvenlik primlerini düzenli ödemeleri veya söz konusu sosyal güvenlik kurumuna olan borçlarını 6183 sayılı kanun madde 45’e göre tecil ve taksitlendirmeleri,
 • Sigortasız işçi çalıştırmamaları ve sahte sigortalı bildirimlerinde bulunmamaları

halinde sigorta priminin işveren hissesine isabet eden toplam tutarı üzerinden 5 puanlık prim indirimi sağlar.

Bu teşvik diğer Sosyal güvenlik kurumu teşvikleri ile birlikte kullanılabilmektedir.

 • Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışan emekli personeller,
 • devlet ihalesi ve kamu ihalesi kanunu kapsamında iş yapan işyerleri,
 • genel bütçeye dâhil daireler,
 • katma bütçeli idareler,
 • döner sermayeler,
 • fonlar,
 • belediyeler,
 • il özel idareleri,
 • belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,
 • sosyal güvenlik kurumları,
 • bütçeden yardım alan kuruluşlar ile
 • özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,
 • kamu iktisadi teşebbüsleri

bu teşvikten yararlanamazlar.

Hazine Teşvikinden Yararlanamama Süresini Düşüren Kanun Teklifi

Kayıt dışı işçi çalıştıran ve fiilen çalışmadığı halde sigortalı bildirimi yapılan işyerlerinde 5 puanlık Hazine teşvikinden yararlanmama süresi 1 yıldır. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”’nin kabul edilmesi halinde bu bir yıllık süre 1 aya inecektir.

“Madde 11-……

5510 sayılı Kanuna eklenen ek 14 üncü madde ile, işyerinde kayıt dışı veya sahte sigortalı tespit edilmesi halinde mevcut durumda işverenler bir yıl süreyle istihdam teşviklerinden yararlanamamaktadırlar. Özellikle sigortalı sayısı fazla olan işyerlerinde yapılan denetim ve kontrollerde, kasıt olmaksızın ihmal veya başka bir nedenle kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, işyerine uygulanan teşviklerden bir yıl süreyle yasaklama işlemi işlenen fiil ile orantılı olmamaktadır.

Yapılan düzenleme ile kayıt dışı istihdamın veya sahte sigortalılığın tespiti halinde uygulanmakta olan bir yıl süreyle teşviklerden yararlanamama uygulamasının birinci tespitte bir ay süreyle ilk tespitten itibaren üç yıl içinde yapılan tespitlerde ise bir yıl süreyle teşviklerden yararlanamaması şeklinde değiştirilmesi amaçlanmıştır.

Maddede yer alan ‘‘Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.” hususu ile ilgili olarak ise işverenlere 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezaları uygulanmaya devam edilecektir.

Ayrıca bu maddenin yürürlük tarihinden önce bir yıl istihdam teşviklerinden yararlanamama durumuna düşmüş olan işyerlerinin bir yıldan kalan sürelerinde ikinci bir tespit olmadığı takdirde istihdam teşviklerinden yararlanması da amaçlanmıştır.”

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

7256 Numaralı Kanun Teşvikinin Detayları

7256 Numaralı Kanun Teşvikinin Detayları

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı torba yasa ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir