Mağdur Çalıştırma Zorunluluğu Geliyor
Mağdur Çalıştırma Zorunluluğu Geliyor

Mağdur Çalıştırma Zorunluluğu Geliyor

Adalet Bakanlığının hazırladığı Mağdur Hakları Kanun tasarısı İşverenleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi içeriyor. Kanun yasalaşırsa, işverenlerin engelli işçi çalıştırma zorunluluğu gibi mağdur çalıştırma zorunluluğu da olacak.

Kanun ağır ceza gerektiren bazı suçlardan zarar görmüş mağdurların kamuda ve özel işyerlerinde belirli oranda istihdam edilmelerinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Mağdur Kimdir?

Kanun tasarısındaki tanıma göre mağdur diye tabir edilen kişi “Suç nedeniyle fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar gören kişiyi” ifade etmektedir.

Mağdurların Sigortalılığı

Kanun tasarısı, mağdurların hastane hizmetlerinden faydalanmaları konusunda da yeni düzenlemeler içeriyor.

Mağdur Hakları Kanunu tasarısı hükümlerine göre suç mağduru sayılan kişilerden;

  • genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyenler,
  • genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar,

tedavi süresince gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

İşyerlerinin Mağdur Çalıştırma Zorunluluğu

İş Kanunu’nda engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunu düzenleyen 30. Maddeye yeni kanun tasarısı yasalaşırsa %2 oranında mağdur çalıştırma zorunluluğu da eklenecek. 50 veya üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde, çalışan sayısının %2’si oranında bu kanun tasarısında bahsedilen suç mağdurlarının çalıştırılması zorunlu hale getirilecektir. Aynı zamanda özel sektör işyerlerinin 50 ve üzeri çalışan sayıları varsa %3 oranında engelli personel çalıştırma yükümlülükleri de devam edecek. Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu ise sadece kamu sektörünü kapsıyor.

Tasarıdaki düzenlemeyle İş Kanunu madde 30 aşağıdaki gibi değiştirilecektir:

“Engelli, mağdur ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.) İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, yüzde iki mağdur; kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli, yüzde iki mağdur ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.”

Mağdur Çalıştıran İşverene Teşvik

Engelli personel çalıştıran işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri açısından sağlanan avantajlar, mağdur çalışanları da kapsayacaktır. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde veren ve zamanında ödeyen işverenler teşvikten yararlanabileceklerdir. Mağdur personelin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanacaktır. Bu konu ile ilgili düzenleme aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir:

“506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ve mağdurlar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14. maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, aynı Kanunun 72. ve 73. maddelerinde sayılan ve 78. maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli ve mağdur çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli ve mağdur çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli ve mağdur için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır.”

İşsizlik Sigortası Prim Teşviki

Korumalı işyerlerinde çalışan mağdur personellerin ise işsizlik sigortası işveren payı da teşvik kapsamında Hazine tarafından karşılanacaktır. Kanun Tasarısı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik şu şekilde yapılacaktır:

“Korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelliler ile Mağdur Hakları Kanunundan yararlanan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan mağdurların işsizlik sigortası işveren payı Hazine tarafından karşılanır.”

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

 Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26183 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar …

1 yorum

  1. işverenin yükü zaten az , yükleyin kanburu kanburun üstüne.. Türkiye de işveren olmak ne kadar zor. Bu mağdurları işveren mi mağdur etti madem zorunlu olacak . Kamuda istihdam edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir