506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda Değişiklik

20 Mayıs 2007 Pazar

Resmî Gazete
Sayı : 26527

Kanun No. 5655
Kabul Tarihi : 9/5/2007

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 1 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sağlık kurulu raporu” ibaresi ile ek 22 nci maddesinde yer alan “resmi sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” olarak;

2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek 18 inci maddesinde yer alan “sağlık kurulu raporlarının” ibaresi “sağlık raporlarının” olarak;

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 25 inci maddesinde yer alan “sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” olarak;

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “resmi sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” olarak;

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” ve 108 inci maddesindeki “1/1/2007” ibaresi “1/1/2008” olarak;

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 91 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “31/12/2005” ibaresi “31/12/2007” olarak;

24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (d) bendi ile aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde yer alan “1/1/2005” ibareleri ile 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanunun
17 nci maddesinde yer alan “1/1/2005” ibaresi “1/1/2008” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk eder ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî para cezası kesinleşir. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenmeyen idarî para cezaları, bu Kanunun 80 inci maddesi hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz ve yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, idarî para cezalarına karşı Kuruma itiraz etme veya yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak, Kurumca itirazın reddedilmesi veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 80 inci madde hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.

Fiilin işlendiği günden itibaren beş yıl içinde tebliğ edilemeyen idarî para cezaları zamanaşımına uğrar. İdarî para cezaları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – 1) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 36 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 50 nci maddesinin ikinci cümlesi hükmü ve 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü 2007 yılı için uygulanmaz.

2) 2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalılardan, 2007 yılında aynı Kanunun 33 üncü maddesine göre belirlenen gelir basamaklarından ilk altı basamakta bulunanlardan altıncı basamak gösterge tutarının, yedi ve daha yukarı basamaklarda bulunanlardan ise bulundukları basamak gösterge tutarının % 20’si oranında sağlık sigortası primi tahsil edilir.

3) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 27 nci maddesinde geçen “Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılmış olan” ibaresi “Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılan” olarak ve aynı maddede geçen “31/12/2006” ibareleri “31/12/2007” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları 18/4/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ KISIM …