Kamu Personelinin Maaşlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete

7 Temmuz 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete
Sayı : 26575
Karar Sayısı : 2007/12342

BAKANLAR KURULU KARARI

Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 9/6/2006 Tarihli ve 2006/10603 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2007 tarihli ve 12820 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddeleri ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.
A. ŞENER
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
M. A. ŞAHİN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
B. ATALAY
Devlet Bakanı
A. BABACAN
Devlet Bakanı
B. ATALAY
Devlet Bakanı V.
N. ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
K. TÜZMEN
Devlet Bakanı
F. KASIRGA
Adalet Bakanı
M. V.GÖNÜL
Milli Savunma Bakanı
O.GÜNEŞ
İçişleri Bakanı
K. UNAKITAN
Maliye Bakanı
H. ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı
F. N.ÖZAK
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.AKDAĞ
Sağlık Bakanı
İ. YILMAZ
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
A. COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. KOÇ
Kültür ve Turizm Bakanı
O. PEPE
Çevre ve Orman Bakanı
 
KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN
KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI
UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI İLE 9/6/2006 TARİHLİ VE
2006/10603 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Katsayıların belirlenmesi

MADDE 1- (1) 1/7/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,04835), memuriyet
taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,62804), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,01533) olarak yeniden belirlenmiştir.

Ücretlerin artırılması

MADDE 2- (1) 1/7/2007 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı, 2.529 YTL’ye yükseltilmiştir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.241 YTL’ye yükseltilmiştir.

c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 2.610 YTL’ye yükseltilmiştir.

ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/1/2007 tarihli ve 2007/11533 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, tavan ücretleri;

1- 981 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %4,

2- 981 YTL’den 1.191 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.8,

3- 1.191 YTL’den 1.533 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.6,

4- 1.533 YTL’den 2.189 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.4,

5- 2.189 YTL’den 2.843 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.2,

6- 2.843 YTL’den daha fazla olanlar için %3,

oranında artırılmıştır.

d) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2007/11533 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, tavan ücretleri;

1- 981 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %4,

2- 981 YTL’den 1.191 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.8,

3- 1.191 YTL’den 1.533 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.6,

4- 1.533 YTL’den 2.189 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.4,

5- 2.189 YTL’den 2.843 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.2,

6- 2.843 YTL’den daha fazla olanlar için %3,

oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri;

1- 981 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %4,

2- 981 YTL’den 1.191 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.8,

3- 1.191 YTL’den 1.533 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.6,

4- 1.533 YTL’den 2.189 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.4,

5- 2.189 YTL’den 2.843 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %3.2,

6- 2.843 YTL’den daha fazla olanlar için %3,

oranında artırılmıştır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 3- (1) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı Cetvele aşağıdaki kamu idareleri eklenmiştir.

“REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ”

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar, 1/7/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Prim Borcunuz Varsa Bile Sağlık Yardımı Alabilirsiniz

Bilindiği üzere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hem sosyal sigortalar hem …