Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin İşe İade İle İlgili Kararı

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2003/18040

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/18040
K. 2003/18119
T. 27.10.2003

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ (İşverenin Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmesi Zorunluluğu – İşçinin İşe İadesi ve Tazminat Ödenmesi Gereği)

İŞÇİNİN İŞE İADESİ (İşverenin Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmemesi – Feshin Geçersizliği)

İŞÇİYE TAZMİNAT ÖDENMESİ (Feshin Geçersizliği Nedeniyle – İşverenin Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmesi Zorunluluğu)

İŞ AKDİNİN FESHİ (İşverenin Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmesi Zorunluluğu – İşçinin İşe İadesi ve Tazminat Ödenmesi Gereği)

4857/m.18, 21
1475/m. 13/B, 13/C

ÖZET : İşverenin fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi zorunluluğu vardır. Aksi takdirde feshin geçersizliği, işçinin işe iadesi ve tazminat ödenmesi söz konusu olacaktır.

DAVA : Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.Yerel Mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü :

KARAR : Davacı vekili müvekkilinin iş akdinin geçersiz sebeple feshedildiğini iddia ederek işe iade davası açmıştır. Mahkemece iş akdinin haklı sebeple feshedildiği, davacının işe iadesini gerektirir bir husus bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar vermiştir. 15 Mart 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4773 sayılı Yasa ile 1475 sayılı İş Kanunu 13. maddesine eklenen 13/B bendi gereğince fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Davalının 30.04.2003 tarihli fesih bildiriminde herhangi bir sebebe dayanılmamıştır. Bu nedenle aynı yasanın 13/C bendi gereğince açılan davanın kabulü gerekirken reddi isabetsiz olup, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : 1- Bursa 2. İş Mahkemesinin 28.08.2003 gün ve 2003/611 E., 2003/614 Karar sayılı kararının bozularak ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3- Davacının yasal sürede başvurusuna rağmen işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin altı aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine,

4- Davacı işçinin işe iadesi için, işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak dört aylık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6- Davacı kendisini vekile temsil ettirdiğinden 200.000.000.-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7- Davacı tarafından yapılan 25.346.889.-TL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak 27.10.2003 gününde oy birliği ile karar verildi.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşsizlik Maaşında Şartlar Kolaylaşıyor!

İşsizlik Maaşında Şartlar Kolaylaşıyor

Son günlerde yazılı ve görsel medyada işsizlik ödeneği ile ilgilide bir takım düzenlemeler yapılacağına ilişkin …