Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin İşverenlerle İlgili Kararı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/10077
K. 2003/9350
T. 17.11.2003

  • ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU (Alt İşverenin İşçilerine Karşı – İşin Tamamen Alt İşverene Devri Halinde Asıl İşverene Davanın Yöneltilemeyeceği)
  • ALT İŞVERENİN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVERENE KARŞI DAVA HAKKI (İşin Anahtar Teslimi ve İhale Yoluyla Alt İşverene Verilmiş Olması Halinde Asıl İşverene Sorumluluk Yüklenemeyeceği)
  •  ANAHTAR TESLİMİ SURETİYLE İHALE EDİLEN İŞ (İhaleyi Alan Alt İşveren İşçisinin Asıl İşverene Karşı Dava Açamayacağı – İşçinin İşvereni Olan Alt Taşeronun da Davaya Dahil Edilmesi Gereği)
  • İHALE SURETİYLE ALT İŞVERENE ANAHTAR TESLİMİ İHALE EDİLEN İŞ (Taşeron İşçisinin Asıl İşverene Karşı Dava Açamayacağı – İşçinin İşvereni Olan Alt Taşeronun da Davaya Dahil Edilmesi Gereği)
  • TAŞERONUN TAŞERONUNUN İŞÇİSİ (Asıl İşverene Karşı Dava Açıp Açamayacağı – İşçinin İşvereni Olan Alt Taşeronun da Davaya Dahil Edilmesi Gereği)

4857/m.2/6 k.i.k.

ÖZET :

1- Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı bu kanundan doğan yükümlülüklerden alt işveren ile birlikte sorumludur. Buna karşın bir işin bütünüyle devri durumunda veya anahtar teslimi ile ve ihale ile bütünüyle verilmesi durumunda işi devreden kişinin işverenlik sıfatı kalkacağından iş kazasının tesbitine ilişkin davada ve buna bağlı tazminat davasında sorumluluğu cihetine gidilemeyeceği ve dolayısıyle husumet yöneltilemeyeceği ortadadır. Davalı TMO’nin işi anahtar teslimi ve ihale yolu ile davalı B Ltd. Şti.’ne verdiği ihale belgeleri ve sözleşme içeriğinden anlaşıldığından davalı TMO aleyhine hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

2- Davacı tarafından açılan tazminat davasında davacının işvereni olduğu anlaşılan alt-taşeron K.Ltd.Şti.’nin hak alanını da ilgilendiren davada davaya katılımının sağlanması gerekirken yazılı şekilde sadece üst işverene husumet yöneltilerek sonuca gidilmesi de usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

DAVA : Davacı 14.8.1997 tarihinde geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tesbitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR :

1- Mahkemece iş kazasının tesbitine karar verilmiş ise de davalı TMO’nin husumet itirazı konusunda yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan sonuca gidilmiştir. 4857 sayılı İş Yasasının 2/6 maddesine göre bir işverenden işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde iş alan işveren alt işverendir. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı bu kanundan doğan yükümlülüklerden alt işveren ile birlikte sorumludur. Buna karşın bir işin bütünüyle devri durumunda veya anahtar teslimi ile ve ihale ile bütünüyle verilmesi durumunda işi devreden kişinin işverenlik sıfatı kalkacağından iş kazasının tesbitine ilişkin davada ve buna bağlı tazminat davasında sorumluluğu cihetine gidilemeyeceği ve dolayısıyle husumet yöneltilemeyeceği ortadadır.

Davalı TMO’nin işi anahtar teslimi ve ihale yolu ile davalı B Ltd. Şti.’ne verdiği ihale belgeleri ve sözleşme içeriğinden anlaşıldığından davalı TMO aleyhine hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

2- Davacı tarafından açılan tazminat davasında davacının işvereni olduğu anlaşılan alt-taşeron K .Ltd.Şti.’nin hak alanını da ilgilendiren davada davaya katılımının sağlanması gerekirken yazılı şekilde sadece üst-işverene husumet yöneltilerek sonuca gidilmesi de usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 17.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücretsiz İzin İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Ücretsiz İzin İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Çalışanlar zaman zaman haklı sayılabilecek nedenlerle bir veya birkaç gün ücretsiz izne ihtiyaç duyabilirler. Örneğin …