Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Kararı

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2004/14044
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/14044
K. 2005/4568
T. 17.2.2005

  • İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ (Yıllık Ücretli İzin Alacağı Fesih Tarihinde Muaccel Olduğundan Zamanaşımının Bu Tarihten Hesaplanması Gereği)
  • YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI (Fesih Tarihinde Muaccel Olduğundan Zamanaşımının Bu Tarihten Hesaplanması Gereği)
  • ZAMANAŞIMI (Yıllık Ücretli İzin Alacağı Fesih Tarihinde Muaccel Olduğundan Zamanaşımının Bu Tarihten Hesaplanması Gereği)

1475/m.52
4857/m.53,54,57

ÖZET : Dava, işçilik alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. Yıllık ücretli izin alacağı fesih tarihinde muaccel olur. Bu nedenle zamanaşımı süresi de fesih tarihinden itibaren hesaplanmalıdır. Davacı davasını fesihten hemen sonra ve zamanaşımı süresi içinde açtığından yıllık ücretli izin alacağında bir zamanaşımı süresi söz konusu olmaz. Bu durumda tüm hizmet süresine ilişkin kullanılmayan yıllık izin ücretine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla mesai ücreti, hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödenmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen kabul etmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalı tarafından ibraz edilen kıdem, ihbar tazminatı hesaplama bordrolarında davacının 01.09.1981 – 31.05.1998 tarihleri arasında S. Koll Şirketi’nde, 01.06.1998 – 30.09.2002 tarihleri arasında da S. Petrol Ürünleri İth. İhr. Nak. Tur. ve San. Ltd. Şirketi’nde çalıştığı kabul edilmektedir.

Bu durumda; davalı kabulünden davacının ilk işe girdiği tarihten fesih tarihine kadar aralıksız davalı şirketlerde çalıştığı anlaşılmaktadır. Böyle olunca 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi gereğince; davacının tüm çalışma süresine ait ve davalı limited şirketin sorumlu olduğu kıdem tazminatı miktarı hesaplandıktan sonra, 31.5.1998 tarihindeki ücret ve süreye göre devreden kollektif şirketin sorumlu olduğu miktar belirlenerek kıdem tazminatı alacağına bu şekilde kabulüne karar verilmelidir.

3- İhbar tazminatından ise sadece devralan, son işveren limited şirket sorumludur. Bu alacağın sözü edilen şirketten tahsiline karar verilmelidir.

4- Yıllık ücretli izin alacağı fesih tarihinde muaccel olan bir alacaktır. Bu nedenle zamanaşımı süresi fesihten itibaren hesaplanmalıdır. Davacı davasını fesihten hemen sonra ve zaman aşı mı süresi dolmadan açtığından yıllık ücretli izin alacağında bir zamanaşımı süresi söz konusu olamaz. Böyle olunca davacının tüm hizmet süresine ilişkin kullanmadığı yıllık izin ücretinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.02.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Geliyor

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Geliyor

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlüğe girdi. …