Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Ekim 2008 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27033

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

a) (d) bendinde sayılan mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalı sayılmayan kişilerden, Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar, Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren kendilerince, bir ay içinde Kuruma verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilir.

b) (e) bendinde sayılanların genel sağlık sigortalılığı işsizlik ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başladıkları tarihten başlar, bu tarih Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren, bir ay içinde Kuruma bildirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Kurumca;

1) Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığının,

2) Sigortalı ile hak sahiplerinin malullük, iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının,

tespitine yönelik yapılan sevkler nedeniyle bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen katılım payı alınmaz.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. 31/5/2008 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun değişik geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden devir süreci üç yıl içinde tamamlanır. Devir tarihi Kurumca duyurulur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 4 üncü maddeleri 1/10/2008,

b) 2 nci ve 3 üncü maddeleri 28/8/2008,

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Prim Borçlularının Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

Prim Borçlularının Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamında yer alan Bağkur’a bağlı sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler …