İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21 Ekim 2008 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27031

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI  ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il istihdam ve mesleki eğitim kurullarının oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, il düzeyinde; istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 13 üncü ve 32 nci maddeleri ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Denetim kurulu: Kurum tarafından yürütülen işgücü yetiştirme faaliyetlerini denetlemek üzere oluşturulan il istihdam ve mesleki eğitim denetim kurullarını,

b) Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

c) İl müdürlüğü: Türkiye İş Kurumu il müdürlüklerini,

ç) Kurul:
İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarını,

d) Kurul başkanı: İl valisini,

e) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

f) Mesleki Eğitim Kurulu: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 4 üncü maddesine göre kurulan Kurulu,

g) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ğ) Yürütme kurulu: İl istihdam ve mesleki eğitim yürütme kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplantı Zamanı


Kurulun oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurul; valinin başkanlığında, belediye başkanı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreteri ya da genel sekreter yardımcısı, il özel idaresi genel sekreteri, il millî eğitim müdürü, il sanayi ve ticaret müdürü, Kurum il müdürü, il ticaret ve sanayi odası başkanı veya başkanları, işçi konfederasyonlarından birer temsilci, işveren konfederasyonlarından birer temsilci, Sakatlar Konfederasyonundan bir temsilci, il esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanı, ilde bulunan yüksek öğretim kurumlarının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü veya mesleki teknik eğitim bölümlerinden valinin belirleyeceği bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Kurulun gündem maddesindeki konularla ilgili olarak kurul başkanının gerekli görmesi hâlinde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan bir temsilci kurula bilgi vermek veya görüş bildirmek amacıyla çağrılabilir.

Kurulun görevleri

MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) İlin istihdam ve mesleki eğitim politikasını oluşturmak,

b) İlin muhtelif sektör ve branştaki işgücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek üzere işgücü piyasası analizleri yapmak-yaptırmak, il düzeyinde işgücü piyasası bilgi sistemi ile izleme – değerlendirme sistemini oluşturup uygulamak, bu amaçla gerektiğinde ilgili alan uzmanlarından komisyonlar oluşturmak, bunların görev tanımları çerçevesinde hazırladıkları raporları değerlendirmek, yayınlamak ve gerektiğinde ilgili Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına sunmak,

c) Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen mesleki ve teknik eğitim çerçeve programlarının işgücü piyasası araştırma sonuçlarına göre ilin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi için görüş bildirmek,

ç) Mesleki ve teknik eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak,

d) Mesleki eğitim, işgücü ve istihdam konularında kurum ve kuruluşlardan gelecek görüş ve önerileri incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

e) İl düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri belirlemek ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,

f) İşgücü piyasası araştırma sonuçları da dikkate alınarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kurum tarafından hazırlanan işgücü yetiştirme faaliyetlerine ilişkin planları onaylamak ve bunların uygulama sonuçlarını izlemek,

g) Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine ilişkin tam gün tam yıl eğitim uygulaması ile ilgili görüş bildirmek,

ğ) İşgücü ihtiyaç analizleri sonuçlarını da dikkate alarak, ilde bulunan tüm mesleki ve teknik eğitim veren okul veya kurumların bünyesinde yer alacak alan ve dalların belirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadede ilin mesleki ve teknik eğitim okul yatırımlarının planlanması ile beraber eğitimi yapılacak alan ve dal ihtiyaçlarını belirleyerek, Millî Eğitim Bakanlığına görüş sunmak,

h) Deprem, sel ve yangın gibi doğal afet sonucu yörede faal durumdaki işletmelerin eğitim olanakları dikkate alınarak, işletmede mesleki eğitime alınacak ve beceri eğitimi yapacak öğrenci sayısının belirlenmesine ilişkin oranların oluşturulması konusunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18 inci maddesine göre görüş bildirmek,

ı) Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamı dışında çocuk çalıştırılmasının önüne geçilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

i) Bu madde hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

Kurul toplantıları

MADDE 7 – (1) Kurul; her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanır. Ayrıca, başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir.

(2) Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(3) Kurul gündemi, kurul başkanının görüşü alınarak yürütme kurulunca hazırlanır.

(4) Toplantı tarihi, gündemi ve yeri Kurul üyelerine, toplantı tarihinden on gün önce hazırlanan dokümanlarla birlikte sekreterya tarafından bildirilir.

(5) Gündem dışı önerilerin gündeme alınıp alınmamasına kurul tarafından karar verilir.

(6) Bir önceki toplantıda alınan kararların uygulama sonuçlarına ilişkin hususlar toplantı gündemlerinde yer alır.

Kurul kararları

MADDE 8 – (1) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından alınan kararlar bağlayıcıdır. Kurul, alınan kararlara ilişkin eylem planı hazırlar, sorumlu kurum ve kuruluşları belirler, uygulamaları ve sonuçlarını takip eder. Alınan kararlarda sorumlu olarak belirlenen kurum ve kuruluşun ildeki en üst düzeydeki yetkilisi bu kararlara ilişkin yapılan çalışmalar hakkında kurula bilgi verir.

(2) Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Kurul Başkanı, alınan kararlar ve gerçekleşmeler hakkında basın yoluyla kamuoyuna bilgi verir. Alınan kararlar ayrıca valilik ile ilgili kurum ve kuruluşların resmi web sitesinde yayınlanır.

(4) Kurul tarafından her yıl faaliyet raporu düzenlenir. Düzenlenen rapor izleyen yılın şubat ayı içerisinde Kuruma ve Mesleki Eğitim Kurulunda değerlendirilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. Kurumca hazırlanan nihai rapor Kurum Yönetim Kurulunca değerlendirildikten sonra Mart ayı içerisinde ilgili bakanlıklara gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Organları ve Görevleri


Yürütme kurulu

MADDE 9 – (1) 5 inci maddede sayılan kurum ve kuruluş temsilcisinden oluşan beş kişilik yürütme kurulu, kurulun icra organıdır. İl müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğünün dışındaki diğer üç kurum ve kuruluş, kurul üyesi olan kurum ve kuruluşlar arasından iki yılda bir, kurulun ilk olağan toplantısında, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile belirlenir.

(2) Yürütme kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşlar, kurul üyesi dışında bir personelini Yürütme Kurulu üyeliği için görevlendirebilir.

Yürütme kurulu başkan ve yardımcısının seçimi

MADDE 10 – (1) Yürütme Kurulu, kendi üyeleri arasından Başkan ve Başkan Yardımcısını belirler.

(2) Başkan ve yardımcısının görev süresi iki yıldır. Görev süreleri dolmadan başkan veya yardımcısının bu görevlerinden ayrılmaları hâlinde kalan süre için yerlerine yenileri seçilir.

Yürütme kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yürütme Kurullarının görevleri şunlardır:

a) Kurulun ilin istihdam ve mesleki eğitim politikasını oluşturabilmesi için gerekli bilgi ve dokümanları hazırlamak,

b) İşgücü piyasası araştırmalarını da dikkate alarak yerel düzeyde istihdam ve mesleki eğitim politika önerilerini belirlemek,

c) Kurumca belirlenecek metodoloji çerçevesinde, ilin işgücü piyasası analizlerini yapmak/yaptırmak konusunda Kurulun vereceği görevleri yerine getirmek,

ç) Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen mesleki ve teknik eğitim çerçeve programlarının işgücü piyasası araştırma sonuçlarına göre, ilin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi için Kurula görüş ve öneriler sunmak,

d) Mesleki ve teknik eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için Kurula görüş ve öneriler sunmak,

e) Mesleki ve teknik eğitim, işgücü ve istihdam konularında kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli çalışmaları yaparak Kurula görüş sunmak,

f) Kurul tarafından alınan kararlar ile il düzeyinde uygulanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirlerin uygulanmasını izlemek, gerektiğinde kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Kurulda alınan kararlara ilişkin eylem planları hazırlayarak Kurulun onayına sunmak ve onaylanan eylem planları doğrultusunda sorumlu kuruluşlar tarafından hazırlanan faaliyet planlarının uygulanmasını izlemek, uygulama sonuçları hakkında Kurula bilgi vermek,

ğ) İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kurum tarafından hazırlanan işgücü yetiştirme faaliyetlerine ilişkin planları inceleyerek Kurulun onayına sunmak,

h) Kurul toplantıları için gündem hazırlamak,

ı) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Kurulun onayına sunmak.

(2) Yürütme Kurulu, işletmelerin sektörel düzeyde ihtiyaç duyduğu konular başta olmak üzere il düzeyinde istihdam ve eğitim konularında inceleme ve araştırma yapmak üzere alt komisyonlar oluşturulmasını Kurula önerebilir.

Yürütme kurulu toplantıları

MADDE 12 – (1) Yürütme kurulu, ayda iki kez bir önceki toplantıda belirlenen gün ve saatte toplanır. İhtiyaç olması halinde olağanüstü de toplanabilir.

Denetim kurulu

MADDE 13 – (1) Kurum kaynaklarından yürütülmekte olan işgücü yetiştirme faaliyetleri ve sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı ve Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla kurul başkanının onayı ile denetim kurulu tarafından denetlenir.

(2) Denetim kurulu, kurul başkanının onayı ile; il müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ile kurul üyesi işçi ve işveren konfederasyonlarını temsilen belirlenecek birer üyeden oluşur.

(3) Kurum tarafından aynı anda fiilen yürütülen işgücü yetiştirme faaliyetlerinin sayısının ondan fazla olması hâlinde birden fazla denetim kurulu oluşturulabilir.

(4) Denetim kurulu, iki denetim arası bir aydan az olmamak üzere işgücü yetiştirme kursu süresince en fazla üç kez denetim yapar. Denetimler en az üç üye ile yapılır. Denetimlerde Kurum tarafından düzenlenecek denetim formu kullanılır.

(5) Denetim kurulunca hazırlanan denetim raporları il müdürlüğüne ve yapılacak ilk toplantıda Kurula sunulur. İl Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi hâlinde raporda belirtilen eksikliklerin tamamlanması ve tavsiyelerin yerine getirilmesi için raporun bir özeti yükleniciye tebliğ edilir. Yüklenici tebligatta belirtilen hususları verilen süre içerisinde tamamlar. Konusu suç teşkil eden hususlar gecikmeksizin kurul başkanına bildirilir ve kurul başkanının onayı ile yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

(6) Denetim raporlarında, denetimi yapılan yüklenicilerde hizmet sözleşmesinde belirtilen hususlara ilişkin tespit edilen eksiklikler, uygun bulunmayan işlem ve hareketler, eğitimin durdurulması veya kapatılmasına ilişkin öneriler de dâhil olmak üzere alınması gerekli görülen önlem ve öneriler ile varsa suç sayılan hususlar belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Sekreterya

MADDE 14 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri il müdürlüğü ile il millî eğitim müdürlüğünce kendi görev alanları ile sınırlı olmak üzere müştereken yürütülür. Bu amaçla müştereken çalışacak yeterli sayıda personel görevlendirilir.

(2) Kurulun toplantı organizasyonlarına ilişkin sekreterya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yürütülür.

Toplantılara katılım ve üyeliğin sona ermesi

MADDE 15 – (1) Kurulda temsil edilen kurum ve kuruluşlarca, belirlenen temsilcinin toplantılarda bulunamayacağı zamanlarda yerine katılacak kişi il müdürlüğüne bildirilir.

(2) Üyelerin mazeretsiz olarak kurul, yürütme kurulu ve denetleme kurulu toplantılarına üst üste iki kez katılmamaları hâlinde bu durum başkan tarafından kurumlarına bildirilir. Bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan üyenin yerine yeni üye görevlendirilmesi kurumlarından istenir.

(3) Herhangi bir nedenle üyeliği sona erenler, onbeş gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

Atıflar

MADDE 16 – (1) 4904 sayılı Kanunda il istihdam kurullarına yapılan atıflar ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda il mesleki eğitim kuruluna yapılan atıflar ile ilgili diğer mevzuatta yapılan atıflar il istihdam ve mesleki eğitim kuruluna yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 17 – (1) 16/9/2006 tarihli ve 26291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İl İstihdam Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim, Sanayi ve Ticaret Bakanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Stajyerlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri

Stajyerlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî …