Konut Edindirme Yardımı’na Dair Karar

27 Aralık 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete
Sayı : 26739
Karar Sayısı : 2007/12966

BAKANLAR KURULU KARARI

Konut edindirme yardımı hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listelerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine teslimine ilişkin sürenin uzatılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 29/11/2007 tarihli ve 52889 sayılı yazısı üzerine, 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

 Recep Tayyip  ERDOĞAN
Başbakan
 C. ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 H. YAZICI
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 N. EKREN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 M. AYDIN
Devlet Bakanı
 M. BAŞESGİOĞLU
Devlet Bakanı
 K. TÜZMEN
Devlet Bakanı
 N. ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
 M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı
 M. S. YAZICIOĞLU
Devlet Bakanı
 M. A. ŞAHİN
Adalet Bakanı
 M. V. GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı
 B. ATALAY
İçişleri Bakanı
 A. BABACAN
Dışişleri Bakanı
 M. Z. ÇAĞLAYAN
Maliye Bakanı V.
 H. ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı
 F. N. ÖZAK
Bayındırlık ve İskân Bakanı
 R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı
 B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı
 M. M. EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
 F. ÇELİK
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
 M. Z. ÇAĞLAYAN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
 M. H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 E. GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı
 V. EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı

30/11/2007 TARİHLİ VE 2007/12966 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR 

MADDE 1 – (1) 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 6 aylık süre, 30/11/2007 tarihinden itibaren 3 ay uzatılmıştır.

MADDE2 – (1) Bu Karar 30/11/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3 – (1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Prim Borcunuz Varsa Bile Sağlık Yardımı Alabilirsiniz

Bilindiği üzere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hem sosyal sigortalar hem …