2011 Kıdem Tazminatı Tavanı ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

 

5 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27985 (2. Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2022

             Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2011 tarihli ve 8748 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ve 202 nci maddeleri, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                         A. KAHRAMAN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                         A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                            M. H. SOLUK

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI İLE BAZI KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Katsayıların belirlenmesi

MADDE 1- (1) 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,06446), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,86251), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,02044) olarak belirlenmiştir.

Ücretlerin artırılması

MADDE 2- (1) 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere;

a)       399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı, 3.382,00 TL’ye yükseltilmiştir.

b)      6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.999 TL’ye yükseltilmiştir.

 c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları’nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.489 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri ile 633, 634, 637 ve 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli (II) sayılı Cetvellerde yer alan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

d)    İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının,
2011/1241 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, %4 oranında
artırılmıştır.

e)  Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri
%4 oranında artırılmıştır.

Aile yardımı ödeneği

MADDE 3- (1) 657 sayılı Kanunun 202. nci maddesinde yer alan ve halen (1.823) olarak uygulanmakta olan eş için aile yardımı ödeneğine esas gösterge rakamı, 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere (2.134) olarak uygulanır.

Değiştirilen ve eklenen hükümler

MADDE 4- (1) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın       2. nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Madde 2- Kapsama dahil tüm personel için 2011 yılının ikinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 6.316 TL olarak tespit edilmiştir.”

“Madde 3- Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2011 yılının ikinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal haklan, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

(2) 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara ekli Cetvele ikinci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“17.000

20.000″

(3) 3/8/2010 tarihli ve 2010/752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “14/8/2011″ ibaresi “14/8/2013″ olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 15/4/2011 tarihinden ve diğer maddeleri ise 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …