İş Kanunu’nun İki Maddesinde Değişiklik

12 Temmuz 2006 Çarşamba

Resmî Gazete
Sayı : 26226

BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5538 Kabul Tarihi : 1/7/2006
MADDE 1 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasına “emekli aylığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya adi malûllük aylığı” ibaresi eklenmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.”

“Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.”

MADDE 2a) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;”

b) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin son fıkrasında yer alan “kısmı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı şehirde ikamet eden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – 6245 sayılı Harcırah Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçmişe yönelik harcırah ödenmesi”

GEÇİCİ MADDE 5 – Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince bu Kanun kapsamı dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında;

a) 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin (g) fıkrası uyarınca 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında; 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 4726 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) fıkrasına binaen 1/1/2003-31/3/2003 tarihleri arasında, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlardan,

b) 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca, 1/4/2003-21/7/2003 tarihleri arasında kendilerinin yazılı talebi üzerine naklen ataması yapılanlardan,

c) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendi ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesi uyarınca, 22/7/2003-26/4/2005 tarihleri arasında kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

ç) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca, kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan, harcırah ödenmemiş olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar, en son görev yaptıkları yerdeki idareye kendilerinin veya ölümleri hâlinde kanunî mirasçılarının başvurmaları durumunda, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları tarihte müstahak oldukları harcırah, ödendiği yılda yürürlükte olan kanunî faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenir.

Türk Standartları Enstitüsü personeline 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinin (d) bendindeki hükümlere göre harcırah ödenir.”

MADDE 4 – 25/1/1965 tarihli ve 527 sayılı Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “dört” ibaresi “sekiz” olarak değiştirilmiştir.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “E) Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (b) bendine “Olağanüstü Hal Bölge Valisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Valileri ve” ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan “ve İl Valileri” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı bentte yer alan “% 325’ine” ibaresi “% 330’una” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 10 uncu sırasının (a) bendinde yer alan “5, 6, 7 ve 8 inci sıralarda” ibaresi “5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde” şeklinde, (b) bendinde yer alan “9 uncu sırada” ibaresi ise “8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada” olarak değiştirilmiştir.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı” ibaresinden önce gelmek üzere “Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiş, (e) bendinde yer alan “Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları,” ibaresi cetvelden çıkartılmıştır.

MADDE 6 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Avukatlık vekâlet ücreti”

GEÇİCİ MADDE 35 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde hukuk müşaviri olarak görev yapanlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesiyle anılan genel müdürlükler adına ihdas edilen hukuk müşaviri kadrolarına atanan personele, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekâlet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarında da avukatlık vekâlet ücreti ödenir. İlgili genel müdürlüklerin muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü taşra muhasebe birimlerinin hesaplarında bulunan avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonunda, merkez muhasebe birimlerinin hesaplarında 31/12/2008 tarihi itibarıyla kalan avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı ise anılan tarihte gelir kaydedilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapanlara, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekâlet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak, bu yıllarda avukatlık vekâlet ücretinden yararlanmamış olmaları kaydıyla 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanmak suretiyle avukatlık vekâlet ücreti ödenir.”

MADDE 7 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 22 nci madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 22 – Takdir Komisyonlarınca 2005 yılında yapılan arsa ve arazilere ait asgarî ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin takdir kararları, anılan komisyonlarca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde incelenerek, arsa ve arazilerin takdir işleminin yapıldığı tarihteki asgarî ölçüde birim değerlerinde düzeltmeye gerek görülenler yeniden takdir edilmek suretiyle karara bağlanır. Bu kararlar hakkında, Büyükşehir belediyesi bulunan illerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi hükmü uygulanır.

Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odaları ile belediyelere imza karşılığında verilir. Kendilerine karar tebliğ edilmiş bulunan daire, kurum, teşekkül ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmasında ve bu dava üzerine verilen kararlar aleyhine Danıştaya başvurulmasında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve (c) fıkraları hükümleri uygulanır.

Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre ilgili belediyelerce 2006 yılının Kasım ayı içinde bu maddeye göre hesaplanacak emlak vergisinden, 2005 yılında yapılan asgarî ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri ile 2006 yılına ait bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri dikkate alınarak birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisi mahsup edilir ve kalan tutar 2006 yılının Kasım ayı içinde ikinci taksit olarak ödenir. 2006 yılı için hesaplanan emlak vergisinin birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergiden az olması halinde aradaki fark, verginin ödenmiş olması halinde mükellefin ilgili belediyeye olan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamındaki diğer borçlarına mahsup edilir. Borcun bulunmaması halinde ise mükellefe red ve iade olunur. Emlak vergisi ödenmemiş ise tahakkuktan terkin edilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 8 – 24/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri,”

MADDE 9 – 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Genel Müdürlüğün 2006 yılı harcamaları”

GEÇİCİ MADDE 5– Genel Müdürlük 2006 yılı için harcamalarını 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda yer alan Orman Genel Müdürlüğü bütçesindeki ödeneklerinden yapar ve Genel Müdürlüğün tahsil edilen gelirleri de genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Genel Müdürlüğün 2006 yılı bütçe uygulamaları, genel bütçeli idareler için uygulanan esas ve usûller çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 10 – 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“5018 sayılı Kanun hükümleri”

GEÇİCİ MADDE 10 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun dış denetimle ilgili hükümleri dışındaki hükümleri, Gençlik ve Spor il müdürlükleri hakkında uygulanmaz.”

MADDE 11 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Mahallî idareler ve birliklerce verilen sağlık hizmetleri”

EK MADDE 8 – Mahallî idare birlikleri, belediyeler ve il özel idarelerinin; doğrudan kanunla ihdas edilmiş veya kanunların bu kurumlar adına kadro ihdas etmeye yetki vermiş olduğu makam veya organlar tarafından ihdas edilmiş olan memur kadrolarına atanmış veya memur norm kadrosuna uygun olarak 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle verilen sağlık hizmetleri, resmî sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri kapsamında kabul edilir.”

MADDE 12 – 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kamu sağlık hizmet işletmelerine ait borçların takibinden vazgeçme”

GEÇİCİ MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca katma değer vergisinden muaf tutulmuş olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık hizmet işletmelerinin, 1/1/2005 tarihinden önceki dönemlerde kamu kurum ve kuruluşlarına vermiş oldukları tedavi hizmetlerine ilişkin olarak düzenledikleri faturalardaki katma değer vergisi tutarında yapılmış olan fazla ödemeler sebebiyle, kamu kurum ve kuruluşlarınca söz konusu işletmeler adına borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların takibinden vazgeçilerek tahsilat işlemine son verilir.”

MADDE 13 – 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Toplantı ve karar yeter sayısı”

GEÇİCİ MADDE 5 – Kurul, en çok yedi üye ile toplanabilir ve karar alabilir. Kurul üye sayısının yediden fazla olması halinde, toplantıya sırasıyla hangi üyenin iştirak ettirilmeyeceğini Başkan belirler.”

MADDE 14 – 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz.”

MADDE 15 – 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tüzük değişikliği”

GEÇİCİ MADDE 10 – İlgili sendika tüzüklerinde bu maddenin yayımından önce farklı yöntemlerle belirlenmiş olan ödenti tutarları, ilk genel kurulda tüzük değişikliği yapılmak kaydıyla, sendika yönetim kurulu tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu Kanuna uygun olarak yeniden düzenlenir ve Maliye Bakanlığına bildirilir; bildirim tarihini takip eden aybaşından itibaren üyelik ödentilerinin hesaplanmasında uygulanır.”

MADDE 16 – 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – Bu Kanun kapsamındaki satış belgeleri, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde il özel idarelerince verilir. Satış belge bedellerinden il özel idarelerine ayrılacak hizmet payları ile bu idarelerce yapılacak denetim, belgelerin iptali ve iptale ilişkin itirazlar ile diğer idari yaptırımlara ilişkin usûl ve esaslar bu yönetmelikle düzenlenir. Bu maddede öngörülen yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemelerin uygulanmasına ve satış belgelerinin Tekel Genel Müdürlüğünce verilmesine devam olunur.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen izinler sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.”

MADDE 17 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 10 – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ilgili yıllar yatırım programında yer alan ve Müsteşarlık tarafından dış finansman sağlanmasına izin verilmiş, ancak henüz finansman temin çalışmaları sonuçlandırılmamış olan projeleri ile 2006 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerinin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri, anılan Genel Müdürlüğe bütçe gelir ve gider kalemleri ile ilişkilendirilmeksizin karşılıksız tahsis etmeye Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye istinaden sağlanacak krediler hakkında, 14 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

5538 sayılı “Bütçe Kanunlarında Yer alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu Kanun’la, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. ve 81. maddelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Madde 18a) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar, bu şekilde çalışmış olmalarına dayanarak;

a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya,

b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar için toplu iş sözleşmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya,hak kazanamazlar.

Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulamaz.”

b) 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere, ikinci fıkrada öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamında, çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin iş yeri hekimliği hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve kuruluşların diğer personel için oluşturulmuş olan sağlık birimleri iş yeri sağlık birimi olarak da kullanılabilir.”

Madde 19 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan “45) Orman Genel Müdürlüğü” sırası bu cetvelden çıkarılmış, anılan Kanuna ekli (II) sayılı cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sırasından sonra gelmek üzere “11) Orman Genel Müdürlüğü” sırası eklenmiş ve (I) ve (II) sayılı cetvellerdeki idarelerin sıra numaraları teselsül ettirilmiştir.

Madde 20 – 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Müşterek fon hesabı
Ek Madde 2
– Çeşitli mevzuatla kurulmuş fonların her türlü geliri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Hazine Müsteşarlığı adına açılan müşterek fon hesabına yatırılır. Bu hesaba yatırılan gelirlerden ilgili mevzuatında öngörülen fonlar arası pay ve kesintiler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun gelirleri, yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlar üzerinden genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Bu Fon, hizmetlerini bütçenin (A) işaretli cetveline konulan ödeneklerle yerine getirir. Ancak, bu Fon gelirlerinden kredi ana para geri dönüşleri, kredi faizleri, borçlanma ve satış hasılatı, genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmeksizin doğrudan müşterek fon hesabından ilgili Fonun gider hesabına aktarılır.
Kapsam dışında bırakılan fonların gelirleri ve harcamaları bütçe ile ilişkilendirilmez. Ancak, bunların müşterek fon hesabında toplanan gelirlerinden Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın birlikte teklifi üzerine Başbakanın onayı ile belirlenecek oran ve tutarlarda kesinti yapılarak genel bütçeye gelir kaydedilebilir.

Fonlar, hizmet ve harcamalarını kendi mevzuatında yer alan esas ve usûllere göre yürütürler. Fon gelirlerinin tahsili, takibi, gelir kaydı, muhasebeleştirilmesi ve denetimine ilişkin süre, esas ve usûller Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.
Kanun ve kanun hükmünde kararname ile kurulanlar hariç olmak üzere, hizmet alanı kalmayan fonlar Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın birlikte teklifi üzerine Başbakanın onayı ile tasfiye edilebilir. Bunların tasfiyesine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın birlikte teklifi üzerine Başbakanın onayı ile fonların gider hesapları üzerinden aktarma yapılabilir. Aktarılan tutar, kendisine aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden müşterek fon hesabına, buradan da tamamı gider hesabına aktarılır.

Bütçe kapsamı dışındaki fonlardan kendi mevzuatına göre yapılan kesinti ile fonlar arası aktarmalardan sonra kalan tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili fonun gider hesabına aktarılır.”

Madde 21 – 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Gelir ve ödenek kaydetme yetkisi
Geçici Madde 15 – 2006 yılında, ilgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarlar ile 40 ıncı maddeye göre tahsil edilen bağış ve yardımları, idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2005 yılından devredenler de dahil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.”

Madde 22 – 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bedelsiz tahsis edilen arsa ve araziler üzerinde, tahsisin yapılmasından itibaren bir yıl içinde yatırıma başlanılmaması halinde, bu arsa ve araziler üzerindeki tahsis, Maliye Bakanlığınca re’sen kaldırılır. Mücbir sebeplerin bulunması halinde bu bir yıllık süre altı aya kadar uzatılır.”

Madde 23 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.”

Madde 24 – 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının son iki cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Bu şekilde kaydedilen ödeneklerden;” ibaresi “Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilenler hariç olmak üzere,” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 25 – 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(ilaç ve tıbbî sarf malzemesi hasılatının % 5’i)” ibaresi “(ilaç, kan ve kan bileşenleri ile tıbbî sarf malzemesi hasılatının yüzde 5’i)” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 26 – 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun;

a) 6 ncı maddesine;
Birinci fıkrasının (a) bendindeki “İlin çevre düzeni planı” ibaresinden önce gelmek üzere “Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç” ibaresi,
İkinci fıkrasından sonra gelmek üzere “İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.” fıkrası,
Üçüncü fıkrasının sonuna “Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.”cümlesi,
eklenmiştir.

b) 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.” cümlesi eklenmiştir.

c) 10 uncu maddesine birinci fıkrasının (c) bendindeki “İl Çevre Düzeni Planı” ibaresinden önce gelmek üzere “Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç” ibaresi eklenmiştir.

Madde 27 – 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

Madde 28 – 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Kurum, her üç ayda bir giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın % 20’sini, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği genel bütçeye yapılacak ödemeden önce takip eden ayın onbeşine kadar,”

MADDE 29 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun;

a) 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.”

b) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna, “Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.” cümlesi eklenmiştir.

Madde 30 – 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Bütçe dairesi başkan ve yardımcılarının atanması”

Geçici Madde 4 – Maliye Bakanlığında bütçe dairesi başkanı ve bütçe dairesi başkan yardımcısı kadrolarında bulunanlar, bu Kanunla ihdas edilen strateji geliştirme başkanlıklarındaki daire başkanı, strateji geliştirme daire başkanı ve müdür kadroları ile 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunla kurulan üniversitelerin strateji geliştirme dairesi başkanı kadrolarının yanı sıra, anılan başkanlık ve daire başkanlıklarında istihdam edilmek üzere idarelerde şube müdürü veya müdür kadrolarına da, ilgili mevzuatlarında yer alan özel şartlar aranmaksızın 31/10/2006 tarihine kadar atanabilirler. Bu şekilde atananlar, geçici 1 inci maddenin beşinci fıkrası hükmünden yararlanır.

Geçici Madde 5 – Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler, 31/12/2010 tarihine kadar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir.”

Madde 31a) 27/12/2005 tarihli ve 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 9 uncu maddesinin (a) fıkrasının parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(proje kredisi ile sağlanacak olan projelerden kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve hidroelektrik santral projeleri ile Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşaatı projesi kapsamındaki Demiryolu Aracı İmali işi hariç)”

b) 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununa ekli 5018 Sayılı Kanuna Ekli (I) ve (II) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerce Taşıt Kanununa Göre 2006 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvelin; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ilişkin bölümüne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait sıradan sonra gelmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğüne ait aşağıdaki sıra, özel bütçeli idarelere ilişkin bölümüne, Süleyman Demirel Üniversitesine ait sıradan sonra gelmek üzere Yıldız Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversitelerine ait aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T-4 Arazi binek (En az 4, en çok 8 kişilik) 4×4 2 Yol bakım ve kar mücadelesi hizmetlerinde kullanılmak üzere (Hibe)
T-7 Pick-up kamyonet,şoför dâhil 3 veya 6 kişik) 4×2 40 Yol bakım, kar mücadelesi ve trafik güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere (Hibe)
T-9 Panel 4×2 40 Yol bakım, kar mücadelesi ve trafik güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere (Hibe)

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Binek otomobil

4×2

8

Genel Hizmetlerde Kullanılmak Üzere (Hibe)
Minibus (sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 4×2

4

Genel Hizmetlerde Kullanılmak Üzere (Hibe)

Panel 4×2

2

Genel Hizmetlerde Kullanılmak Üzere (Hibe)

Otobüs (Sürücü dâhil en az 27 kişilik) 4×2

4

Genel Hizmetlerde Kullanılmak Üzere (Hibe)

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3501 kg 4×2 2 Genel Hizmetlerde Kullanılmak Üzere (Hibe)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Otobüs (Sürücü dâhil en az 27 kişilik) 4×2

2

Üniversite Eğitim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere (Döner Sermaye-Hibe)

c) 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun;
1) 13 üncü maddesinin (d) fıkrası,
2) 16 ncı maddesinin (a) fıkrasının son paragrafı hariç diğer paragrafları,
3) 23 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci paragrafları ile

(b) fıkrası,
4) 32 nci maddesinin (a) fıkrasının (6) numaralı bendi ile (f) fıkrası,
yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 32 – 26/1/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek ödemeden yararlanma”

Geçici Madde 1 – Sağlık Bakanlığına bağlı iken 5 inci maddeye göre Bakanlığa devredilen sağlık meslek liselerinde görev yapan memurlar, devir tarihinden önceki sürelerde de 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerinden yararlandırılır.”

Madde 33a) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun 2006 yılı bütçelerinin mevcut esas ve usûller çerçevesinde uygulanmasına 2006 yılı sonuna kadar devam edilir. Bu Kanun gereğince Kurumun yeni teşkilâtlanma nedeniyle ihtiyaç duyacağı her türlü gider Bakan onayı ile devredilen kurum bütçelerinden karşılanabilir.”

b) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun geçici 2 nci maddesine onaltıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanun ile Kuruma devredilen T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü bünyesinde daha önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga hükümlerine göre görev yapmış olan “Sağlık Kurulu”, Kurum Yüksek Sağlık Kurulu oluşturuluncaya kadar görevlerini yapmaya devam eder.”

Madde 34 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 – Öğretim üyeleri hariç, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan boş öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılabilecek nakil sayıları toplamı, her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sayının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı ve kullanımı ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz.

Madde 35 – 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Merkezî sınav

Ek Madde 8 – Ekli cetvelde yer alan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına; açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezî sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak ve bu sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır. Ancak, doktorasını tamamlamış bulunanlar için merkezi sınava, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimine alınanlar için merkezi sınav ve giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz. Merkezî sınav ile giriş sınavlarının yapılması, sınavlara katılabilecekler ve diğer hususlara ilişkin esas ve usûller Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Madde 36 – 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Kadro iptal ve ihdası”

EK Madde 27 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinden çıkarılmıştır.

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ve birinci fıkrada belirtilen genel müdürlüklere ait bölümlerine eklenmiştir.

Genel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerdeki avukatlar
Ek Madde 28 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtı kadrolarında görev yapan avukatlar, işgal ettikleri kadro derecelerine göre, bulundukları yer muhakemat müdürlüklerinde ek 27 nci maddeyle ihdas edilen hazine avukatı unvanlı kadrolara atanmış sayılır.
Birinci fıkrada belirtilen genel müdürlüklerin merkez teşkilâtı kadrolarında görev yapan avukatlardan idarelerince uygun görülenler ek 27 nci maddeyle ihdas edilen veya mevcut boş hukuk müşavirliği kadrolarına onbeş gün içinde atanır. Bu süre içerisinde hukuk müşavirliği kadrosuna atanmayanlar süre sonunda işgal ettikleri kadro derecelerine göre, bulundukları yer muhakemat müdürlüklerinde ek 27 nci maddeyle ihdas edilen hazine avukatı unvanlı kadrolara atanmış sayılır.

Bu madde hükmüne göre atananların, atandıkları kadroların aylık, ek gösterge, sözleşme ücreti, bir aya isabet eden ikramiye tutarı, her türlü zam ve tazminatları ile fazla mesai ücreti ve avukatlık vekâlet ücreti hariç diğer malî hakları toplam net tutarının, atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, sözleşme ücreti, bir aya isabet eden ikramiye tutarı, her türlü zam ve tazminatları ile fazla mesai ücreti ve avukatlık vekâlet ücreti hariç diğer malî hakları toplam net tutarından az olması hâlinde, aradaki fark, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve farklılık giderilinceye kadar kendilerine tazminat olarak ödenir.
Birinci fıkrada belirtilen genel müdürlüklerde, bu madde ile hazine avukatı olarak atananlara öncelik verilmek suretiyle, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce yeterli sayıda hazine avukatı görevlendirilebilir. Görevlendirilecek avukatların çalışma usûl ve esasları Bakanlık ve anılan genel müdürlüklerce müştereken belirlenir.

Birinci fıkrada belirtilen genel müdürlüklerin taraf olduğu derdest dava ve icra dosyaları bu maddenin yayımlanmasını izleyen üç ay içerisinde, davanın görüldüğü ve icra takibinin yapıldığı illerdeki muhakemat müdürlüklerine devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleriyle ilgili olarak yapılmış her türlü işlem 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hazine adına yapılmış sayılır.

Madde 37a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 4 üncü maddelerinin (a) bentlerinde geçen “Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla” ibareleri “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile”, 2 nci maddesinin (c) bendinde yer alan “genel veya katma bütçelerin” ibaresi “genel bütçenin” şeklinde değiştirilmiş; 11 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Vize edilmiş sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının iznine tâbidir. Bu kadroların boş olanlarından Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca uygun görülenler Başbakan onayı ile iptal edilir.”

b) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin, Gelir İdaresi Başkanlığı Bölümünün, Merkez Teşkilâtında yer alan “Gelir İdaresi Başkanı Yardımcısı” unvanının serbest kadro adedi ile toplam kadro adedi “5” olarak değiştirilmiştir.

Madde 38 – 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları”

Ek Madde 7 – 2 nci maddede belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamı ile bu toplam sayıdan istisna tutulacak atamalar, merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Açıktan ve nakil suretiyle atama ihtiyacı duyan kamu idare, kurum ve kuruluşları, izleyen yıla ait taleplerini gerekçeleri ile birlikte her yıl Ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir.”

Madde 39 – 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Kapsama yeni giren idareler”

Geçici Madde10 – Kapsama yeni giren kamu idare, kurum ve kuruluşları mevcut kadrolarını 31/12/2007 tarihine kadar bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hâle getirir. Tabi olduğu cetveli değişen kamu idare, kurum ve kuruluşları, hiçbir işleme gerek kalmaksızın mevcut cetvellerden çıkarılmış ve ilgili cetvellere eklenmiş sayılır.”

“2006 yılında kadroların kullanımına ilişkin hususlar”

Geçici Madde 11 – 2006 yılında, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, açıktan atama izni aranmaksızın boş kadrolarına (işçi kadroları hariç) yapacakları açıktan atama sayıları ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu kadrolara yapacakları nakil sayıları toplamı, bu idarelerin 2005 yılında emeklilik, ölüm, istifa ve nakil sonucu ayrılan personel sayısının yüzde seksenini aşamaz. Araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atama sayısı ise 2005 yılında ayrılan (TUS ve DUS eğitiminden ayrılanlar hariç) araştırma görevlilerinin yüzde yüzünü aşamaz. Bu sınırlar içinde personel ihtiyacını karşılayamayacak idareler için ilave yirmibirbin adet açıktan atama izni verilebilir. Söz konusu ilave sayının kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı, gerekli görülmesi hâlinde bu toplam sayının bir kısmının rezerv tutulması ve kullanımı ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir.

Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca araştırma görevlisi veya asistan kadrolarına, yükseköğretim kurumları öğretim üyeliklerine, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun uyarınca ihdas edilen iç denetçi ve malî hizmetler uzmanı kadrolarına yapılacak atamalar ile hâlen Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinde çalışan ve Sağlık Bakanlığı kadrolarında bulunan personelin Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarına nakilleri, birinci fıkrada yer alan sınırlamalara tâbi değildir.
Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılacak açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.

5018 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kurumların ve (II) sayılı cetvelde yer almayan özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının serbest memur kadrolarına yapacakları açıktan atama sayıları ile diğer kamu idare ve kurumlarından yapacakları memur nakil sayıları toplamı (4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri hariç) ile bunların kullanımı ve diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Madde 40 – 8/6/1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek ödeme”

Ek Madde 4 – Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi personelinin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden bu birimde çalışan memurlara; hizmet sunum şartları, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınmak suretiyle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında unvanlara göre uygulanan tavan ödeme miktarları aşılmamak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı personeli için tespit edilen esas ve usûller de dikkate alınarak Vakıflar Meclisince belirlenecek esas, usûl ve oranda ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme, carî yılda elde edilen döner sermaye gelirinin yüzde ellisini geçemez.”

Madde 41 – Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Fark tazminatından faydalanma”

Geçici Madde 8 – Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinde çalışan personelin, Sağlık Bakanlığından Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarına naklen atanmalarını müteakip 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hükümlerden anılan Kanundaki devir tarihi esas alınmak suretiyle yararlandırılmasına devam olunur.”

Madde 42 – 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut işletim sözleşmesinin geçerliliği”

Geçici Madde 6 – İdarenin şans oyunlarına ilişkin mevcut işletim sözleşmesinin geçerliliği, İdarenin devralma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şans oyunlarının lisans hakkını yapılan özelleştirme ihalesi sonucu devir alan kuruluşun faaliyete geçiş tarihine kadar veya sistemin işletimi konusunda yeni bir ihale kararı alınıp sonuçlanıncaya kadar devam eder.”

Madde 43 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “uzman jandarma ve uzman erbaşlara,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar dışında 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan memurlara,” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “kamu bankalarına” ibaresi “bankalara” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 44 – Bu Kanunun;

a) 30 uncu maddesiyle 5436 sayılı Kanuna eklenen geçici 5 inci madde 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 4 üncü, 9 uncu, 19 uncu ve 43 üncü maddeleri 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 42 nci maddesi ve 30 uncu maddesiyle 5436 sayılı Kanuna eklenen geçici 4 üncü madde 1/3/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 1 inci maddesi 1/4/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) 33 üncü maddesinin (a) fıkrası 20/5/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
e) 5 inci maddesinin (a) fıkrası 1/6/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
f) 36 ncı maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 27 nci maddenin birinci fıkrası yayımını izleyen onbeşinci günde,
g) 24 üncü ve 40 ıncı maddeleri 1/1/2007 tarihinde,
h) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Madde 45 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/7/2006
(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLÂTI : MERKEZ
İPTAL EDİLEN KADROLARIN
SERBEST:

KADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİTOPLAM

AHAvukat188

AH Avukat211

AHAvukat311

AHAvukat433

AHAvukat511

AHAvukat788

AHAvukat811

TOPLAM2323

KURUMU: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI: TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SERBEST

KADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİTOPLAM

AHAvukat13434

AHAvukat277

AHAvukat31111

AH Avukat455

AHAvukat51212

AHAvukat611

AHAvukat71414

TOPLAM8484

KURUMU: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SERBEST

KADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİTOPLAM

AHAvukat199

AHAvukat222

AHAvukat366

AHAvukat422

AHAvukat511

TOPLAM2020

KURUMU : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI: TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SERBEST

KADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİTOPLAM

AHAvukat13434

AHAvukat255

AHAvukat344

AHAvukat422

AH Avukat544

AHAvukat699

TOPLAM58 58

KURUMU: TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SERBEST

KADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİTOPLAM

AHAvukat111

AHAvukat211

AHAvukat411

AHAvukat611

AH Avukat711

TOPLAM55

KURUMU: TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI: TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SERBEST

KADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİTOPLAM

AHAvukat133

AHAvukat677

AHAvukat711

TOPLAM1111

KURUMU: PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SERBEST

KADROKADRO

SINIFI UNVANIDERECESİADEDİTOPLAM

AHAvukat111

AHAvukat611

TOPLAM22

KURUMU:SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI:MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SERBEST

KADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİTOPLAM

AH Avukat133

AHAvukat244

AHAvukat333

AHAvukat577

TOPLAM1717

KURUMU:SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI:TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SERBEST

KADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİTOPLAM

AHAvukat144

AHAvukat222

AHAvukat344

AHAvukat422

AHAvukat566

AHAvukat633

TOPLAM2121

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SERBESTTUTULU

KADROKADRO KADRO

SINIFI UNVANIDERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM

GİHHukuk Müşaviri16-6

GİHHukuk Müşaviri31-1

TOPLAM7-7

KURUMU: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SERBESTTUTULU

KADROKADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİADEDİTOPLAM

GİHHukuk Müşaviri16-6

GİHHukuk Müşaviri32-2

TOPLAM8-8

KURUMU: TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

TUTULU

KADROKADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİADEDİTOPLAM

GİHHukuk Müşaviri11-1

GİHHukuk Müşaviri31-1

TOPLAM2-2

KURUMU: PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SERBESTTUTULU

KADROKADROKADRO

SINIFI UNVANIDERECESİADEDİADEDİTOPLAM

GİHHukuk Müşaviri11-1

TOPLAM1-1

 

KURUMU:SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENELMÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI:MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

TUTULU

KADROKADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİADEDİTOPLAM

GİHHukuk Müşaviri12-2

GİHHukuk Müşaviri22-2

TOPLAM4-4

KURUMU: MALİYE BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

TUTULU

KADROKADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİADEDİADEDİTOPLAM

AHMüşavir Hazine Avukatı170-70

AHMüşavir Hazine Avukatı218-18

AHHazine Avukatı325-25

AHHazine Avukatı415-15

AHHazine Avukatı538-38

AHHazine Avukatı660-60

AHHazine Avukatı715-15

TOPLAM241-241

KURUMU: MALİYE BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SERBESTTUTULU

KADROKADROKADRO

SINIFIUNVANIDERECESİ ADEDİADEDİ TOPLAM

GİHDaire Başkanı14-4

GİHŞube Müdürü13-3

TOPLAM7-7

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise …