Öğrenci Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması İle Ölüm Geliri-Aylığı Bağlanması Hakkında Genel Yazı Kanun ve Yönetmeliklerde Genelgeler

Sayı : 98547999 31/07/2015
Konu : Öğrenci Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması ile Ölüm Gelir/Aylığı Bağlanması.

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

-“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde; genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi tanımı, sigortalının çocukları açısından “…, b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını, …” şeklinde yapılmış,
-“Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması” başlıklı 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara ölüm aylığı bağlanacağı öngörülmüştür.
Kurumumuzca Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ve özel eğitime devam eden çocuklarla açık öğretim liseleri ile yüksek öğrenime devam eden öğrencilere hangi durumlarda sağlık yardımı verilmesi ile ölüm/gelir aylığı ödenmesi hususları değerlendirilmiş olup, işlemler aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

Genelgenin tümünü indirmek için tıklayınız

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ölüm Aylığı Nedir ve Koşulları Nelerdir?

Ülkemizde Sosyal Güvenlik açısından toplumun tüm kesimine hitap eden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel …