Öğrenci Çocuklara Sağlık Yardımı ve Ölüm Geliri/ Aylığı Bağlanması

Bilindiği üzere, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

-“Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde; genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi tanımı, sigortalının çocukları açısından “…, b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını, …” şeklinde yapılmış;

-“Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması” başlıklı 34. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; Kanunun 5. Maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara ölüm aylığı bağlanacağı öngörülmüştür.

Sosyal Güvenlik Kurumunca Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ve özel eğitime devam eden çocuklarla açık öğretim liseleri ile yükseköğrenime devam eden öğrencilere hangi durumlarda sağlık yardımı verilmesi ile ölüm geliri/aylığı ödenmesi hususları değerlendirilmiş olup, işlemler aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan Genel Yazının tamamına ve belirtilen şartlara ulaşmak için tıklayınız…

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Tüm Stajyerlere Ücret Ödeme Zorunluluğu

Tüm Stajyerlere Ücret Ödeme Zorunluluğu

Eğitim – Öğretimin temel amaçlarından biri bireyleri iş hayatına hazırlamaktır. Bu hazırlanma aşamasında özellikle belirli …