Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26664

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; meslek standartlarının hazırlanması, onaylanması ve ulusal meslek standardı olarak yürürlüğe konulması ile mesleklerin ve meslek standardı hazırlayacak kurum ve kuruluşların seçimi ve bunların çalışmasına ilişkin esasları belirlemektir.

(2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

 Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 4 üncü, 12 nci ve 21 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Çalışma grupları: Meslek Standartları Dairesi Başkanlığının ulusal meslek standartlarını geliştirme ve güncelleme çalışmaları kapsamında görüş, öneri ve katkı veren, meslek ve sektörle ilgili tarafların temsil edildiği grupları,

b) Genel Kurul: Meslekî Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunu,

c) İş analizi: Bir işin doğru, etkin ve ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi amacıyla, niteliğini, niceliğini, gereklerini, sorumluluklarını ve çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle incelemeye ve bilgi toplamaya yönelik teknik analizi,

ç) Kanun: 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununu,

d) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,

e) Meslek standardı hazırlayan kurum: Bir veya birden çok sektörde, bir veya birden fazla mesleğin standardını hazırlamak üzere Kurum tarafından görevlendirilmiş kurum ve kuruluşları,

f) Sektör komiteleri: Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veren komiteleri,

g) Ulusal meslek standartları: Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, Kurum tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları,

ğ) Yönetim Kurulu: Meslekî Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

 Meslek Standartlarının Hazırlanması

 

Mesleklerin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Meslek standardının şekli ve içeriği

MADDE 5 – (1) Meslek standartlarının şekli ve içeriği; uluslararası uygulamalar örnek alınıp, sektör komitelerinden de görüş alınarak Yönetim Kurulunca hazırlanacak olan “Meslek Standardı Formatı” na uygun olmak zorundadır. Meslek Standardı Formatı uluslararası uygulamalardaki değişiklikler dikkate alınarak hazırlama usulüne göre güncellenir.

(2) Standardı belirlenecek mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine uygun olmak zorundadır.

Temel ölçütler

MADDE 6 – (1) Meslek standartlarının hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde, Yönetim Kurulu tarafından ulusal meslek standardı olarak onaylanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıdaki ölçütler dikkate alınır. Meslek standardı;

a) İş analizine dayanır.

b) Hazırlama sürecine, ilgili sosyal tarafların etkili olarak katılması, görüş ve katkısının alınması esastır.

c) O mesleğin yeterlilik düzeyleri itibarıyla kişinin yürütmesi gereken asgari görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder ve meslekî açıdan sahip olunmaması gereken hususları da içerir.

ç) Meslekî yeterlilik seviyelerini yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir.

d) Meslekî alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri içerir.

e) İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta yazılır.

f) Meslek standardının ne şekilde geliştirileceği ve güncelleneceği konusunda bilgi ve önerileri de kapsar.

g) Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder ve meslekte ilerleme imkânlarını belirten bilgileri içerir.

ğ) Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum ve Kuruluşların Görevlendirilmesi

 Kurum ve kuruluşların görevlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Meslek standartları, Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlara hazırlatılır. Görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Kurumdan herhangi bir ücret ve başka bir hak talep etmeksizin meslek standardı hazırlamak, geliştirmek veya güncellemek konusunda istekli olan ve gerekli şartları taşıyan kurum ve kuruluşlar kamu ihale mevzuatına tabi olmaksızın Yönetim Kurulunca seçilip görevlendirilebilir. Bu görevlendirmede Genel Kurulda temsil edilen kurum ve kuruluşlara öncelik verilir. Görevlendirilecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile görevlendirme usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Kurum tarafından hizmet bedeli ödenerek kurum ve kuruluşlara meslek standardı hazırlatılması veya geliştirilmesi veya güncellenmesi durumunda, hizmet satın alınacak kurum veya kuruluşlar 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine ve bu Kanunların uygulanmasını gösteren Yönetmeliklere ve Tebliğlere göre Kurum tarafından ihale yapılarak belirlenir.

Çalışma grupları

MADDE 8 – (1) Yürürlükte olan meslek standartları, Kurum tarafından, sektörden gelen talepler ve iş piyasasının ihtiyaçları esas alınarak geliştirilmek veya güncellenmek üzere en geç beş (5) yılda bir yeniden değerlendirilir.

(2) Kurum, yürürlükte olan meslek standardını yeniden değerlendirerek standardı geliştirmek veya güncelleştirmek üzere meslekle ilgili kamu kesimi ve sosyal taraf temsilcilerinin yer aldığı çalışma grupları oluşturur. Çalışma gruplarında yer alacak temsilcilerin yeterlilik seviyesi, standardı geliştirilecek veya güncellenecek mesleğin yeterlilik seviyesinin altında olamaz.

(3) Çalışma gruplarınca yeniden değerlendirilerek, geliştirilen veya güncellenen meslek standartları sektör komitelerinde incelenir ve uygun bulunanlar Yönetim Kuruluna sunulur. Sunulan standardın Yönetim Kurulunca onaylanması ve yürürlüğe girmesi bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen hükümlere tabidir.

Onay ve yürürlük

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan standartlar Ulusal Meslek Standardı olarak yürürlüğe girer.

(2) Ulusal meslek standartlarının kaydı ve bunların güncelleştirilmesi veya geliştirilmesine yönelik tüm kayıtlar tutulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Geçici ve Son Hükümler

 Meslek standartlarının şekli

 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Meslek standartlarının şekline ilişkin 5 inci maddede ön görülen şekil, ilk sektör komitesi toplantısının yapılmasını müteakip 30 gün içinde Kurum tarafından belirlenir.

Mevcut çalışmaların değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum ve kuruluşların kendi imkânlarıyla veya uluslararası kuruluşların desteğiyle yürüttükleri projeler kapsamında hazırlamış oldukları meslek standartları Kurum tarafından değerlendirilir. Mevcut çalışmaların değerlendirilmesi için Kurum talepte bulunabileceği gibi ilgili kurum ve kuruluşlar da bu konuda Kuruma başvurabilirler.

(2) Kurum, söz konusu meslek standartlarını hazırlamış veya hazırlatmış olan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu standartları şekil ve içerik yönünden uygun hale getirir ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …