Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2007-5486

yargitay-karari

• İHBAR TAZMİNATI ( Kanundan ve İş Aktinden Doğan Tüm Haklarını Aldığını İhbar Tazminatından Feragat Ettiğini Beyan Ettikten Sonra Kıdem Tazminatı Ödenmiş Olduğu Göz Önüne Alındığında Bu Belgenin Feragatname Olarak Kabul Edilemeyeceği – Talebin Kabul Edileceği )

• İHBAR TAZMİNATINDAN FERAGAT EDİYORUM BEYANI ( Kanundan ve İş Aktinden Doğan Tüm Haklarını Aldığını Beyan Ettikten Sonra Kıdem Tazminatı Ödendiği – Geçerli Bir İbraname Olmadığından İhbar Tazminatı İsteğinin Kabulüne Karar Verileceği )

• İBRANAMENİN GEÇERLİ OLMAMASI ( İşçinin İhbar Tazminatından Feragat Ediyorum ve Tüm Haklarını Aldığı Şeklindeki Beyanına Rağmen Kıdem Tazminatı Ödenmiş Olduğu Göz Önüne Alındığında Bu Belgenin Feragatname Olarak Kabul Edilmesi Mümkün Olmadığı Gibi Geçerli Bir İbraneme de Olmadığı )

• İŞÇİNİN TÜM HAKLARINI ALDIĞI BEYANI ( İhbar Tazminatından da Feragat Ettiği/Beyanlarından Sonra Kıdem Tazminatı Ödenmiş Olduğundan Bu Belgenin Feragatname Olarak Kabul Edilemeyeceği – İhbar Tazminatı İsteğinin Kabulüne Karar Verileceği )

ÖZET : Davalı işveren davacının iş aktini ihbar süresi tanımadan feshetmiştir. Davacının yasadan doğan ihbar tazminatını da ödememiştir. Davacının “kanundan ve iş aktinden doğan tüm haklarını almış bulunmaktayım. İhbar tazminatından feragat ediyorum” şeklindeki beyanına rağmen kıdem tazminatı ödenmiş olduğu göz önüne alındığında bu belgenin bir feragatname olarak kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi geçerli bir ibraname de değildir. Davanın ihbar tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, feragat nedeniyle davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davakıdem tazminatı 24.03.2003 tarihinde ödenmiş olduğu göz önüne +alındığında bu belgenin bir feragatname olarak kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi geçerli +bir ibraname de değildir. Bu nedenle davanın ihbartazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yıllık İzin Nedir?

T.C. Anayasa’sının 50. maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkı 4857 S. İş Kanunu’na tabi olarak …