Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

1 Ağustos 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26954

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel istihdam bürolarına izin verilmesi, büroların çalışma ve denetimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel istihdam bürolarının seçimine, izinlerinin verilmesine, çalışma ve denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İl Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünü,

b) Kanun: 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununu,

c) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

ç) Özel istihdam bürosu: İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak üzere Kurumca izin verilen, bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,

d) Şube Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumu Şube Müdürlüğünü,

e) Teminat: Kanunun 17 nci maddesinde yer alan kat’î ve süresiz banka teminat mektubunu,

f) Yetkili kişi: Özel istihdam bürosunu temsil ve ilzama yetkili kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel İstihdam Bürolarının Faaliyetleri, İzin İçin Gerekli Belgeler, Personel, İşyeri, Teknik Donanım Kriterleri, İzin Belgesi Verilmesi ve Masraf Alınması

Özel istihdam bürolarının faaliyetleri

MADDE 5 – (1) Özel istihdam büroları, yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabilirler. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunamazlar.

(2) Özel istihdam büroları, mesleki olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde bulunamazlar.

(3) Özel istihdam bürolarının yurt dışı işe yerleştirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

İzin için gerekli belgeler ile şube veya irtibat bürosu açılması

MADDE 6 – (1) Özel istihdam bürosu açmak için Kurum internet sayfasında bulunan başvuru formu ekinde;

a) Yetkili kişiye ait T.C. kimlik numarası beyanı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izin belgesinin örneği,

b) Yetkili kişiye ait en az lisans düzeyinde öğrenim belgesinin örneği, yurtdışı okullardan mezun olanlar için yeminli mütercimlerce Türkçe’ye tercüme edilmiş diploma örneği,

c) Yetkili kişiye ait müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna ilişkin ticaret sicil memurluğundan veya ticaret mahkemelerinden alınmış belge,

ç) Yetkili kişiye ait Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış adli sicil belgesi,

d) 7 nci maddede belirtilen kriterlere uygun, nitelikli uzman personelin özgeçmişi, işyerine sahip olunduğuna ilişkin belge ve yeterli teknik donanıma sahip olunduğuna dair beyan,

e) Kuruluş ve değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazeteleri, şirket niteliği taşımayan tüzel kişiler için kuruluş sözleşmesi ya da yerine geçen belge,

f) Yetkili kişiye ait imza sirküleri,

g) Kat’î ve süresiz banka teminat mektubu,

ğ) Masraf,

Kurum il/şube müdürlüğüne ibraz edilir. Kurum tarafından (d) bendinde yer alan bilgilere ilişkin ayrıca belge istenebilir.

(2) Özel istihdam büroları, bulundukları yerin ticaret siciline kayıtlı olmak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla aynı ilde veya başka bir ilde şube veya irtibat büroları açabilir.

(3) Özel istihdam büroları, Kurumdan izin almak şartıyla sistem ve markalarını birinci fıkrada sayılan koşulları yerine getiren üçüncü kişilere kullandırabilir veya temsilcilik verebilirler.

Nitelikli personel, uygun işyeri, yeterli teknik donanım

MADDE 7 – (1) Başvuruların kabul edilebilmesi için,

a) Uzman personelin en az ön lisans mezunu veya iş ve işçi bulma, istihdam, insan kaynakları gibi alanlarda sertifikalı bir eğitim almış olması ya da bu alanlarda tecrübeli olması gerekmektedir.

b) Özel istihdam bürolarının, münhasıran iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin yapılması için tahsis edilmiş, iş arayanla görüşme yapılabilecek şartları haiz fiziki bir mekâna ve/veya internet sayfasına sahip olmaları gerekmektedir.

c) Özel istihdam bürolarının, iş arayanlara, işe yerleştirmelere ve açık işlere ilişkin kayıtların ve istatistikî bilgilerin elektronik ortamda derlenmesine, kayıt ve muhafazasına ve elektronik iletişime uygun teknik donanıma sahip olması gerekmektedir.

Başvuruların Kurumca değerlendirilmesi, izin belgesi verilmesi ve masraf

MADDE 8 – (1) Özel istihdam bürosu izin başvuruları, gerektiğinde yerinde tespit ve inceleme yapılmak suretiyle en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Kurum Yönetim Kurulu tarafından özel istihdam bürosu olarak faaliyette bulunması uygun görülen talep sahiplerine yazılı olarak bilgi verilir ve Kurum internet sayfasında da ilan edilir.

(2) Başvuruları uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilere, Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi verilir.

(3) Özel istihdam bürosu başvurularında alınacak masraf Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir ve Kurum internet sayfasında ilan edilir.

(4) Başvurusu uygun bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere, masraf iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teminat Mektubu, İnternet Üzerinden Faaliyet, Logo Kullanımı, İmza Yetkisi

Teminat mektubu miktarının artırılması

MADDE 9 – (1) Teminat mektubu miktarı 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.

(2) Özel istihdam büroları, artırılan miktar kadar ek kat’î ve süresiz banka teminat mektubunu şubat ayı sonuna kadar Kuruma ibraz etmek zorundadır.

Teminat mektubunun iadesi

MADDE 10 – (1) Özel istihdam büroları tarafından Kuruma verilen teminat mektupları, Kanun kapsamında herhangi bir Kurum alacağının bulunmaması kaydıyla;

a) İzin ve yenileme talebinin reddi halinde kararın tebliğ tarihinden,

b) Yenileme talebinde bulunulmaması halinde izin süresinin bitiminden,

c) İzin süresi içinde büronun kendi faaliyetine son verme talebinden,

itibaren bir ay içinde iade edilir.

(2) Kurum, birinci fıkrada yer alan hallerde gerektiğinde inceleme yaparak, inceleme sonuçlarına göre teminat mektubunu iade eder.

Özel istihdam bürolarınca kullanılacak logo, duyuru ve ilan şartları

MADDE 11 – (1) Özel istihdam bürolarında, Kurum tarafından verilen izin belgeleri, iş arayanlardan ücret alınmayacağı ve menfaat temin edilemeyeceği ifadesi ve ilgili il müdürlüğünün adres ve telefonlarının yer aldığı bilgiler herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca internet ana sayfalarında da bu bilgilere yer verilir.

(2) Özel istihdam büroları tarafından kullanılan, başlıklı kâğıt, tabela, afiş ve ilanlarda ekteki logonun kullanılması zorunludur.

İmza yetkisi

MADDE 12 – (1) Özel istihdam bürolarının Kurumla yaptıkları yazışmalarda ve işe yerleştirme faaliyeti ile ilgili hazırladıkları her türlü belgede özel istihdam bürosu kaşesinin bulunması zorunludur. Yetkili kişi, kaşe altına atılan her türlü imzadan sorumlu olup, kendisi dışında imza atabileceklere ilişkin düzenlenen belgeleri, istendiğinde Kuruma ibraz etmek zorundadır.

(2) Özel istihdam bürolarının internet ortamındaki faaliyetlerinden de yetkili kişi sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücret Alınabilecek Meslekler, Yazılı Sözleşme, Kuruma Bilgi Verilmesi

Ücret alınabilecek meslekler

MADDE 13 – (1) Özel istihdam büroları; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçı meslek guruplarında yer alanlar ile genel müdür veya bu göreve eş ya da daha üst düzey yöneticilerden ücret alabilir.

Yazılı sözleşme yapma zorunluluğu bulunan haller ve sözleşmenin unsurları

MADDE 14 – (1) Özel istihdam büroları, 13 üncü maddede belirtilen mesleklerde ve görevlerde işe yerleştirmeler için işçi ve işveren ile yazılı sözleşme düzenler. İş arayanlara ve işe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim, meslek bilgileri ile işverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgileri kayıt altına alınır. Yapılan sözleşmelerde; iş arayanın kimlik bilgileri, işyerine ait bilgiler, işe yerleştirme karşılığı işçi veya işverenden alınan ücret, işçinin çalışacağı işte alacağı brüt ücret tutarı, yerleştirilen meslek ve/veya pozisyona ilişkin hususların bulunması zorunludur.

Kuruma bilgi, belge verme ve saklama zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Özel istihdam büroları, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan; iş arayanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili üçer aylık dönemlere ait istatistiklerini, internet ortamında nisan, temmuz, ekim ve ocak ayının 20’sine kadar Kuruma göndermek; izin aldıktan sonra unvan, faaliyet alanı, yetkili kişi, nitelikli personel, posta adresi, internet sayfası ve elektronik posta adresi değişikliklerini ise 10 gün içinde başvurusunu yaptığı il veya şube müdürlüğüne bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talep edilmesi halinde Kuruma vermek zorundadır.

(2) Özel istihdam büroları, düzenleme tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren;

a) 13 üncü maddede belirtilen ücret alınabilecek mesleklerle ilgili yazılı sözleşmeleri üç yıl,

b) İş arayanlara ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini iki yıl,

c) İşe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini üç yıl,

ç) İşverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgilerini iki yıl,

d) İstatistikî bilgilerin Kuruma gönderildiğine dair belgeleri iki yıl,

e) Kurumca onaylanan yurtdışı iş sözleşmelerini beş yıl,

f) Yetkili kişi dışında imza atabilecek kişilerle ilgili olarak düzenlenen belgeleri iki yıl,

süreyle saklamak ve Kurumun talebi halinde ibraz etmek zorundadır.

(3) Özel istihdam bürolarından alınan bilgilerin Kurumca kullanımında, bu bilgilerin hizmete özel olduğu hususu dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve İdari Para Cezaları

Denetim

MADDE 16 – (1) Özel istihdam bürolarının faaliyetleri Kurum müfettişlerince denetlenir. Özel istihdam büroları Kurum müfettişlerinin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 19/2/2004 tarihli ve 25378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28592 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, …