Yemek Parası
Yemek Parası

Yemek Parası

1-Personele Sağlanan Yemek Parasının Mecburiyeti

İş sözleşmesi gereği Yemek Parası verilmesi gerekiyorsa, işveren yemek parası vermek zorundadır. Tamamen sözleşme ile ilgilidir. Kanuni bir zorunluluk yoktur. İş Kanunu açısından bir çalışana yol ve yemek parası ödenmesi, servis sağlanması veya işyerinde yemek verilmesi; iş sözleşmesi hükümleri ile belirlenmektedir.

2-Yemek Parasının Personel Nakden Ödenmesi

Yemek paraları personele nakden ödenebilir.Net ücret kabul edilir, bordrolaştırılır ve vergilendirilir. Yemek bedellerinin nakit olarak işçinin kendisine ödenmesi halinde, bu tutarların gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamakta olup, söz konusu ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 103 ve 104′üncü Maddelerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.”

5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalının yemek parası yani Sigorta primlerinin hesabına esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası

01.01.2015 – 30.06.2015 Tarihleri Arasında; 40,05 TL x % 6 = 2,40 TL (Günlük)
01.07.2015 – 31.12.2015 Tarihleri Arasında; 42,45 TL x % 6 = 2,55 TL (Günlük) dir.

3-YEMEK FİŞLERİ-YEMEK KARTLARI

Personele yemek fişi verilmek suretiyle sağlanan menfaatin, GVK Madde 40/2 veya GVK Madde 23/8 açıklanan usuller açısından bir farkı yoktur. Personel bu fişleri iş yeri dışında kullanacaksa, GVK Madde 23/8’de belirtilen tutarı aşmayan kısmı vergiye tabi olmayacak, aşan kısım ise vergiye tabi olacaktır. Personele yemek fişi verilmesi nedeniyle yapılan gider, fişi veren işletmenin faturası ile belgelendirilerek gider yazılacaktır.

GVK Madde 23/8’de açıkça yazdığı üzere, istisna kapsamındaki tutar fiilen çalışılan günler için geçerlidir. Bu durum özellikle personele yemek çeki, yemek kartı gibi imkânlar sağlanması halinde önem arz etmektedir. Çünkü bu yemek çekleri/yemek kartları her ay fiilen çalışılan günlere isabet edecek kadar personele verilmeli ya da yükleme işlemi yapılmalıdır. Örneğin: İş yerinde Cumartesi ve Pazar günleri çalışılmıyorsa, fakat personele 30 güne isabet eden yemek çeki verilmesi halinde, fiilen çalışılmayan günlere isabet eden tutarlar KDV dâhil net ücret olarak kabul edilecek ve bordroya alınmak suretiyle vergilendirilecektir. Aynı şekilde, personelin ay içinde izinli olduğu günler için de yemek çeki almamış olması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 yılı için 13,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!