Fesih Yasağı Hangi Çıkışları Kapsıyor
Fesih Yasağı Hangi Çıkışları Kapsıyor

Fesih Yasağı Hangi Çıkışları Kapsıyor

Koronavirüs salgını, sosyal hayatımızda olduğu kadar iş hayatında da birçok şeyi değiştirdi. 7244 sayılı Kanun, 4857 sayılı İş Kanununa Geçici 10. maddeyi ekleyerek salgın süresince iş akdi fesihlerine yasak getirdi. Yasak en az 3 ay sürecek. Konuya hazırlıksız yakalanan iş yerleri ise yasağa uygun şekilde işlem yapabilmek için tek şeyi merak ediyor: Fesih yasağı hangi çıkışları kapsıyor?

Fesih yasağı, işverenin işten çıkış işlemlerini kısıtlamak için getirildi. Faaliyeti azalan ya da duran iş yerleri, bu sıkıntılı günlerde varlığını sürdürebilmek için, istemese de işçilerini çıkarmak zorunda kalıyordu. Konu ile ilgili çözüm 7244 sayılı Torba Kanun ile geldi. İşveren işçileri işten çıkarmak yerine tek taraflı karar ile ücretsiz izne gönderebilecek. Ücretsiz izindeki işçi de, işverenden ücret alamasa da devletten günlük 39,24 TL destek alacak.

Fesih Yasağı Nasıl İşleyecek?

Yeni düzenleme ile işveren iş akdi feshini kendi iradesiyle gerçekleştiremeyecek. İş sözleşmesini feshetme yetkisi sadece işçi tarafında devam edecek. Bu süreçte, iş sözleşmesinin kendiliğinden feshi için de bir engel bulunmuyor.

Fesih yasağı 7244 sayılı Kanunun yürürlük kazandığı tarih olan 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla geçerli ve sadece salgın boyunca 3 ayı kapsıyor. Sürecin uzaması ise Cumhurbaşkanlığının yetkisi ile gerçekleşebiliyor. Gerek görüldüğü takdirde yasak 6 aya kadar uzatılabilir. Bu yasağa uymayarak, 17 Nisan – 17 Temmuz tarih aralığında iş sözleşmesini fesheden işverenlere her işçi için bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.

Hangi İşten Çıkışlar Yapılabilir?

Fesih yasağı ile ilgili gelen geçici maddede yasağın kime getirildiği ve hangi çıkışın istisna kabul edildiği belirtildi. Buradan yola çıkarak, istisna bırakılan çıkış nedeni dışında, yasağın işverenin yaptığı tüm fesihleri kapsadığını söyleyebiliriz.

Geçici 10. madde gereği, işveren yalnızca 4857 sayılı İş Kanunu’nun işverenin haklı nedenle derhal fesih nedenlerinin sıralandığı madde olan 25. maddenin, II numaralı bendindeki “ahlak ve iyiniyete uymayan nedenler” başlığında sıralanmış sebeplere dayalı olarak gerçekleştirebilecek.

Bu nedenler:

“II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.”

25/II maddesi ile bildirimsiz ve tazminatsız çıkış işlemi yapabilmek için sadece sebebin ortaya çıkmış olması yeterli değil. Olayın gerçekleşmesi üzerinden 1 yıldan az zaman geçmiş olması ve fesih yetkisi olan birimin olayı öğrendiği tarihten itibaren, 6 iş günü içinde iş sözleşmesini feshetmesi şartı gerekiyor. Fakat işçinin maddi çıkar sağladığı durumlar için 1 yıl kuralına bakılmıyor.

SGK çıkış kodları üzerinden özetleyecek olursak,

İşveren, 01-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi, 04-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi, 15-Toplu İşçi Çıkarma, 22-Diğer Nedenler, 27-İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih ve 28-İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih nedenleri ile fesih yasağı süresince iş akdini feshedemez.

Bu sebepler dışında yapılan iş akdi fesihleri yasak kapsamında değerlendirilmiyor.

Yasak Döneminde Deneme Süresinden Fesih Yapılabilir mi?

İş sözleşmesinde en fazla 2 ay, toplu sözleşmelerde ise en fazla 4 ay olarak belirlenebilen deneme süresinde, bu süre sebep gösterilerek iki şekilde fesih gerçekleşebilir: İşçinin deneme süresinde işten ayrılması ya da işverenin çıkarması.

İşveren yasak döneminden önce ya da yasak döneminde işe aldığı bir işçiyi, deneme süresinde olsa dahi yasak devam ederken işten çıkaramayacak. Bunun yerine işçiyi ücretsiz izne gönderebilecek. Ama işçi isterse sözleşmesini deneme süresinde feshedebilir.

İkale İle Çıkışlar Yasak Döneminde Uygulanabilir mi?

İkale ile çıkışlar, işçi ve işverenin anlaşarak iş sözleşmesini sonlandırdığı durumlardır. İş Kanunu’nda fesihleri düzenleyen maddelerde yer bulamamış olmasına karşın, fesih iradesini kimin ortaya koyduğunun tespiti için ikale sözleşmesine bakılır. ikaleyi teklif eden tarafın fesih beyan ettiği kabul edilir. Yalnız, yasak süresince ikaleli çıkışların gerçekleştirilmesi yüksek risk içeriyor. İşverenlerin bu tarz fesihleri gerçekleştirmeyi yasak sonuna ertelemesini naçizane önerimiz olarak sunabiliriz.

Burada en çok dikkat edilmesi gereken şey, ikale ile yapılan fesihlerde kullanılan çıkış kodları. İş yerleri, ikale çıkışlarında genellikle 22- diğer nedenler işten çıkış kodunu kullanıyor. Pandemi süresince uygulanan fesih yasağı süresince, bu kod kullanılarak işten çıkış işlemi yapılması da yasak kapsamına alınmıştır. Bu nedenle işveren yirmi iki diğer nedenler çıkış kodu ile işten çıkarma işlemi yapamaz.

Belirli Süreli Sözleşmenin Yasak Devam Ederken Sona Erebilir mi?

Gerçek belirli süreli iş sözleşmeleri için, işin bitiş tarihi sözleşme yapılırken taraflarca bilinir. Bitiş tarihi geldiğinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Eğer bitiş tarihinde iş devam edecekse, sözleşme yenilenmelidir. Sözleşmenin yenilenmeden sona erdirilmesi ise işverenin feshi olarak kabul edilebilir. Gerçek belirli süreli sözleşmelerde, iş sözleşmenin bitiş tarihinde sona eriyorsa fesih kendiliğinden gerçekleşmiş kabul edilir. Ortada bir işveren feshi olmadığı için de yasak ihlal edilmemiş olur.

Belirli süreli sözleşmeler, işin niteliği gereği, başlayıp sona erecek işler için gerçekleştirilebilir. Sürekliliği olan hiçbir iş için belirli süreli iş sözleşmesi yapılmaz. İş Kanunu belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasına karar verme yetkisini salt işçi- işverene vermemiştir. Bu nedenle, niteliği gereği belirli süreli iş sözleşmesine uygun olmayan işler için, işçi ve işveren kendi rızası ile belirli süreli sözleşme imzalayamaz. Bu şekilde yapılmış belirli süreli sözleşmeler kanun karşısında belirsiz süreli sözleşme gibi işlem görür. Öncelikle buradan yola çıkarak, ülkemizde yapılan birçok belirli süreli iş sözleşmesinin gerçekte belirli süreli sözleşme olmaktan çok uzak olduğu konusunda sizleri uyarırız.

Belirli süreli sözleşmenin yine süresinden önce işveren tarafından sona erdirilmesi, yasak kapsamında işverene idari para cezası uygulanmasına neden olacaktır.

Önceden İhbar Edilmiş İşten Çıkışın Yasak Dönemine Denk Gelmesi

Yasağın başladığı tarih olan 17 Nisan tarihinden önce işten çıkış kararı verilmiş ve işçiye bildirilmiş, iş akdinin feshi ise ihbar süresi sonunda gerçekleşecek olan iş sözleşmeleri için yeni gelen kanunda açık bir hüküm bulunmuyor. İşçiye önceden ihbar edilmiş, sözleşmenin sona eriş tarihi 17 Nisan sonrasına denk gelen çıkışların ücretsiz izinle yasak sonrası ertelenmesi, yeni bir düzenleme gelene kadar en doğru yol gibi görünüyor.

Yasak Döneminde İş Yerinin Kapanması Nedeniyle İşten Çıkış Yapılabilir mi?

Torba yasa ile gelen düzenlemede, iş yerinin kapanması nedeniyle yapılacak iş akdi fesihlerine de istisna tanınmamıştı. Fakat İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler ile iş yeri kapanışı sebep gösterilerek iş akdinin feshedilmesinde bir engel olmadığı anlaşıldı.

Yani, eğer işveren fesih yasağı sürerken iş yerini kapatıyorsa, işçilerini “17-iş yerinin kapanması” kodu ile işten çıkarabilecek.

Yasak Döneminde İstifa Edilebilir mi?

Fesih yasağı işveren feshi için geçerli olması nedeniyle, işçinin istifa etmesinin önünde bir engel yok. Fakat, fesih yasağına karşılık işverene tek taraflı ücretsiz izin hakkı tanıyan yasalara karşın, iş akdini feshedemeyen işverenlerin işçiyi istifaya zorlaması da işveren ayrı cezalar getirebilir.

Burada ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer husus da, işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarması konusu. Salgın dönemi dışında işçinin ücretsiz izne zorlanması bir fesih sebebi sayılırken, pandemi ücretsiz izni uygulamasının getirilmesi ile  işçiye iş akdini feshetme hakkı geçici olarak ortadan kalktı.

İşverenin işçiye kısa çalışma yaptırması işçinin iş akdini feshetmesi için haklı neden yerine geçmiyor.

Emeklilik Nedeniyle İşten Çıkış İşlemi Yapılabilir mi?

Salgın döneminde emeklilik şartlarını sağlayan ya da yaş dışındaki şartları tamamlamış işçilerin, SGK’dan aldıkları yazı ile bunu sebep göstererek işten ayrılmaları mümkün. Emeklilik nedeniyle fesihler işçinin kendi iradesini koyarak işten ayrıldığı durumlar arasında sayıldığından, yasak döneminde bu tarz işten çıkış işlemleri yapılabilecek.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

123 yorum

 1. Merhaba temmuz ayında sözleşmem bitiyordu. Normal şartlarda ben nikah kıyıp işten ayrılıp kıdem tazminatı alicaktim. Fakat suanki şartlardan dolayı Mart ayından beri çalışamıyorum. Kısa çalışma ödeneğini hak ediyorum, alacağım. Ben yine nikâhımi kıyıp sözleşmemi feshederek kıdem tazminatını alabilir miyim? Ve bu kıdem tazminatı neye göre hesaplanır? Normal maaşımın brutu ile kısa çalışma ödeneğinde aldığım miktarlar farklı.

  • MUSTAFA YILMAZ

   EVLENDİKTEN SONRA 1 YIL İÇERESİNDE İŞ AKDİNİ SONLARDIRARAK KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRSİNİZ KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ALDIĞINIZ EN SON ÜCRETİN BRÜT TUTARIDIR

  • Merhaba
   Haziran 15 de çalıştığım mağaza temelli olarak kapandı
   Ve akabinde bize Bilgi amaçlı devlet fesih tarihini 17 temmuza kadar uzattığını bildiren bi yazı verdiler
   17 Temmuz günü geldiğinde Ağustos ayına uzattıdğını beyan ettiler fakar sigortaya ve iş kanuna baktığım zaman iş yeri kapanması adı altında 17. Kod olarak , bir çıkış söz konusu gerçekleşebiliyor .. Bunu çalıştığım şirkete nasıl beyan edebilirim ?

  • Abdullah okur

   Ben 1997ise basladim 5342 gun sigortam var nisan 2020 kisa odenege basladim su anda ben baska bi yerde ise baslasam tazminatim yanarmi

 2. Merhabalar,
  Perakende sektöründe çalışıyordum. İş yerim kendi rızasıyla Covid-19 salgın hastalığının yayılmasına engel olabilmek için mağazalarını geçici süre kapattı. Bu durum sonrası ben kendi haklarımı araştırmaya başladım ve işyeri 1 haftadan fazla bir süre kapanmışsa işçinin zorunlu nedenlere dayanarak haklı fesih yapabileceğini öğrendim ve şirkete noter huzurunda ihtar çektim. Konuyla ilgili şirket tarafıma şu hukuki yollara başvurabilirsiniz şeklinde bilgi verdi. Konuyla alakalı olarak ne yapabilirim?

  • Merhaba. Turizm de calisiyorum ve otelimiz pandemi zamani kapanmis. 2014 SGK girisim baslamis, son iş yerimde Kasim 2017 calisiyorum ve kisa odeme aliyordum fakat farkli is buldum avustos 2020 iş yerimden ayrildim kisa odeme cikistan sora almiyordum, fakat yeni iş yerim aniden kapanmis. Su an zor durumdayim , eski iş yerime donsem Ekim ve ya Kasimda kisa odeme alibilecekmiyim ve kidem tazminat yeniden hak edermiyin?

 3. Unlu mamul sektörün de çalışıyorum işyerim beni kısa calisma ödeneğine başvurdu 1 aydır beni ise çağırmıyor sözleşmeyi hakli fesih yapabilirmiyim

 4. Hep işçi ezilsin hep işçi dışlandın buda işverene yaradı her zaman olduğu gibi

 5. Mutlu Avcıoğlu

  Merhaba. Özel okulda çalışıyorum.Sözleşmem yenilenmedi.Fakat şu anda hiç bir okul öğretmen aramıyor. 21 yıllık ODTÜ mezunu öğretmenim. Hiç bir mantıklı gerekçe göstermeksizin sözleşmemi yenilemediler. Ben işsiz mi kalacağım?

 6. Mrb iyi günler
  15 mayis itibariyle iş yerimden ikameli sözleşme ile cikarildim.  bu üç aylık işten çıkarma yasağı nedeniyle okuduğum bir yazıda şu durumda kidem ve ihbar tazminati aldigim icin işsizlik maaşı alabilrsiniz yazisi okudum. Is cikis sözleşmesinde şirket açıkça belirtiyor kıdem ve ihbar tazminatını verdiğini..

     Işsizlik maaşı alabiliyormuyum 

  Saygılarımla,

  • Merhaba
   Evet bende merak ediyorum aslında bir cevap alabildiyseniZ benimle de paylaşabilir misiniz

   • mali danışman davut öksüz

    Evet alabilirsiniz çünkü işsizlik maaşının koşulları 600 gün prim son yıllar dikkate alıanarak hesaplanır.mesela 2018-2019-2020 haziran ayına kadar prim günleri toplamı 600 gün etmeli. sonra son aylarda 120 gün prime sahip olmak şartlarını sağladığınız andan itibaren işsizlik ödeneğine hak kazanabiliyorsunuz.

    • peki bu süreçte personel 17 eylül sonrası çıkışı verilir ise ve 17 nisan itibari ile kısa çalışma ödeneğinden faydalandırıldı ise geriye dönük 120 gün prime sahip olabilecek mi ? KÇÖ sadece sağlık primi yatıyor diye biliyorum. ??

    • Özlem gencer atay

     Merhaba pandemi süresince de evlilik nedeni ile ihbar süresini çalışmadan tazminat alarak istifa edebiliyor muyuz

    • Hocam benim babam iskur personeli 29 nisanda isten çıkarıldı suaj haberlerde 30 hazirana kadar uzatildi denildi acaba babami kapsıyor mu bu durum lütfen cevap verirseniz sevinirim

  • E-devletten işsizlik ödeneğine başvurun, kabul edilirse demek ki alabiliyorsunuz. Bu kadar basit.

 7. Yüreğine sağlık alışılmış bir gelenek

  • Merhaba iyi gunler beni covid virüs nedeniyle izine gönderdiler test yaptırdım negatif çıktı 4 gün sonra beni işten çıkardılar bana istifa kağıdı imzalattılar kıdem tazminat ve ihbar alabilirmiyim cevaplarsaniz sevinirim Teşekkürler

  • Merhaba, nikah nedeniyle isimden ayrilmak istiyorum.nikah sonrası bir yılı henuz doldurmadim.
   Şu an istifa etmiş olsam kıdem tazminatı talebimle, tazminatımı alarak isimden ayrilabilir miyim. Buna engel bir durum var mıdır.

 8. merhaba,
  teknede 1 kaptan 2 yardımcı eleman çalışıyor. Tekne satıldı bu nedenle işyeri kapanışı kodu ile 3 personeli işten çıkarmak istiyoruz.
  SGK ile görüştük çıkış yapamazsınız 17 temmuza kadar ücretsiz izin yapabilirsiniz diyor.

  kaptan ile 1 yardımcı eleman tekneyi alan kişide çalışmak istiyor yeni firma 10 gün sonra bu personellere iş başı yaptırmak istiyor (evrak işlemleri nedeni ile)

  Ama ben 17 temmuza kadar çıkış yapamıyorum SGK en son nakil arada boşluk olmadan çıkış ve giriş yapın dedi. Ama nakilde aynı kişiye ait şirketler arasında olan bir şey devir belki mantıklı ama karşı firma 10 gün sonra iş başı yaptıracağı için arada boşluk oluşuyor. ortada tekne yok, personelin yapabileceği bir iş yok
  bizden çıkıp yasal haklarını alıp diğer firmada işe başlayacak ama işten çıkamadığı için oraya da gidemiyor.
  şimdi biz bu 3 personeli nasıl işten çıkaracağız (bir tanesi çalışmak istemiyormuş işsizlik maaşı almak istiyormuş.)
  bu konuda acil yardım istiyorum saygılarımla,

  • Merhaba, işe giriş yapılması konusunda bir sıkıntınız yok. Bir işçi aynı anda birden fazla yerde çalışabileceğinden siz çıkış yapmasanız da işçiler diğer işveren tarafından girişleri yapılarak çalışmaya başlayabilirler. Siz de yasak kalktığında çıkışını yapar bitirirsiniz.

   • Alper bey işyeri çıkışımızı vermiyor başka bir yerde çalışmaya başladım bir sıkıntı yaşarmıyım sigorta girişimi yeni işyeri başlatsınmı teşekkürler

   • Merhaba. Markette çalışıyordum. Pandemi döneminde işten çıkartıldım.İşverene işten çıkarmanın yaptırımı sadece idari para cezasımıdır. Yerime tekrar başka birini aldı.Ne yapmam gerekiyor. Teşekkür ediyorum.

 9. Merhaba,
  01.06.2020 tarihinde kendi istegiyle işten cikis yapmak isteyen isci cikis yapabilir mi, yaparsa eger is akdi fesh edilir mi yoksa 17 temmuz snrasina mi kalir. Eger is veren kabul edip cikarirsa günlük 39 tl olan ücretten yararlanabilir mi 17 Temmuz tarihine kadar ?

 10. işyeri ile anlaştım tazminatımı ödeyerek çıkış konusunda,Ancak çıkış yasağı koduyla 3 ay sonra çıkış yapaibleceklerini söylüyorlar.
  İşyeri kıdem tazminatımı ödemeye razı ve ben de işden ayrılmaya razıyım.
  Bu durumda izlenecek yol nedir?
  Çıkışımı alabilmek için neler yapılabilir?

  • Aynı durumdan bende muzdaripim
   Bende bu sorunun cevabını çok merak ediyorum.

   • Merhaba emekli çalışanlar ve belirsiz süreli is sözleşmesi var ise işten çıkarma yasağı emekli çalışanları kapsıyormu yani işyeri emekli çalışanı işten çıkarma yasağı olduğu sürece işten cikarabilirmi

  • mali danışman davut öksüz

   Öncelikle anayasamızda zorla çalıştırma yasağı mevcuttur.Yazılı bir mutabakatla iş yerinizden ayrılabilirsiniz.Ancak işyerlerinde işçi çıkartılması yasak olduğu için işvereninize tavsiyem önce sizi ücretsiz izne çıkarsın yasak bittiğinde de çıkışınızı versin.

   • Hocam iyi günler. Son 1 buçuk aydır bir inşaat da işçi olarak çalışıyorum. 600 gün prim ve son 120 gün prim gerekli olan işsizlik maaşı için şartlarım uyuyor. Ve isyeriyle anlaşıp beni 18 nolu koddan(işin bitimi) çıkarmasını istedim. Bu durumda işsizlik maaşı alabilir miyim?

 11. Merhaba eşim mevsimlik işçi olarak bi fabrikada calisiyodu normalde sözleşmeleri Mart ayında bityordu fakat eşim ve beraberinde 4 kişi daha sözleşme imzalanmadan Mayısa kadar calismaya devam etti Mayıs ayı sonunda i hiçbir gerekçe sunulmadan işlerine son verildi bu durumda işten çıkarılma oluyor mu.

 12. İşyerim ile anlaştım tazminatım ödenmesi konusunda ama işten çıkış yasağından dolayı İşten çıkışım yapılamıyor. Nasıl bir yol öneririsiniz ?

 13. merhaba işten çıkış yasak olmasından dolayı askerlik sebebiyle işten çıkışı yapılabilir mi?

 14. Merhaba 01.06.2020 tarihinde iş yeri çalıştığım esnada müdür beni çağırarak ikale ile sözleşmeyi fesih yaptı imzalayana kadar da başımda bekledi odama gitmeme dahi izin vermedi ve o anlık psikoloji ile imzaladım ancak SGK da 22 kodu diğer maddesi ile çıkışımı vermişler işsizlik maaşına basvuramıyorum işten çıkarmanın yasak olduğu bu dönemde bu sözleşmeyi iptal ettirip yada işsizlik maaşı alabilmem için kodun değiştirilmesine nereye başvurabilirim

 15. Merhaba ben azerbaycandan nisanlandim 1 yilligina azerbaycana gidicem isyeriyle.gorustum anlasmali olarak cikmak istedigimi bildirdim ama temmuz 18 e kadar isci cikarma yasagi var dediler sonucda kendi istegimle kidem tazminatimi alip cikcam budami yasaklar icinde anlasmali olarak cikamiyormuyuz sonucda işsizlik maaşida almicam tmm devlet bi yonden iyi yapti kimse işsiz kalmasin diye ama bu olay benim durumumu cok.etkiliyo nasil bi yol izlememiz gerekiyo yada ne yapmamiz gerekiyo ?

 16. Merhaba Mart ayı itibari ile işverenin tarafından belirli aralıklarla 1 er gün çalıştırılarak ücretsiz izine çıkarıldım.Bu süreçte toplamda 5 6gun kadar çalışmam olmasına rağmen yol yemek günlük çalışma ücretim tarafıma yatirilmadi. Aynı zamanda işverenim 1 haziran itibari ile 1 calisma arkadaşım ve benim 1 er hafta arayla dönüşümlü çalışmamız kararını aldı. Bu arada kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadım ve 3 aydır maaş almıyorum. Isyerinde 10 aralık 2020 den beri çalışıyorum ve zorfdurumda birakildigim için şirkette çalışmak istemiyorum. Istifa hakkım var mi ve şirketten bir hak talep edebilir miyim?

 17. 23 sgk kodu ile çıkış yapabiliyormuyuz

  • merhaba 26 07 2020 de işe başladım 31 07 2020 de işyerinden istifa etmişim bilgim dışın da bu durumda ne yapmam lazım

 18. Merhaba ben özel okul öğretmeniyim okul benı kısa çalışma ödeneginden yararlandırıyordu. 1 Haziran’da tüm öğretmen ve personel toplanıp %35 maaş kesintisi yapılacağı ama 16 Haziran’dan itibaren istifa verirlirse bu kesintinin %20 yapılacağı Eylül ayında da tekrar işe alınacağımızı söylediler. Tüm arkadaşlarımın tazminatlarını yakıp devletten vergi kaçırmak için bu yolu izliyorlar. O an gelecek yıl iş bulamam korkusuyla hepimiz imzalamak zorunda kaldık. Bu durum için ne yapabiliriz

  • Merhaba , ben 2015 den beri br gym mağazasında çalıışıyoruöm pandemi medeniyle magaza mart nisan ayında geçici kapatıldı. Mayıs 11 i ile tekrar faaliyete geçti fakat mayısdan beri personel azaltılmasına gittiler bende kçö den faydalandırdılar . Tekrar arayıp konuştugumda da bu durumlar düzelmedıkce eaki yasantımıza donmedikçe ne işe cagıracaklarını mede işçi cıkarıcaklarını soyledler bu durumda ne yapabilrm kçö de alamıyacagız oda bitti ne yapmam gerekiyor ?

 19. Bence direk.mahkemeye git calisma bakanligini ara ve sikayet et bizim.arkadasda oyle yapti calosma bakanligi isciden yana ve bizim is yerime 600 milyar ceza yazdilar arkadasinda tazminatini mecbur verdiler

 20. 10 yıldır aynı firmada çalışıyorum işe başladığımda mağazaya gelen temizlikçi bir bayan vardı ve mağazanın anahtarı kendisindeydi hala temizlik için kendisi geliyor 9 ay önce müdür yardımcısı oldum şimdi bölge müdürümüz anahtar neden görevlide diye savunma istiyor. Temizlik görevlisine anahtarı biz teslim etmemiştik daha önce ki yetkilerle o şekilde başlanmış biz şirket tarafında verildi diye biliyorduk öyle değilmiş ne yapmamız lazım iş feshine neden olur mu tazminatsız çıkarabilirler mi ?

 21. Ücretsiz izine çıkınca üç aylık süre bitince işten çıkarıldığı zaman çalıştığı sürenin tazminatını ve işsizlik maaşı alınabiyormu

 22. Merhabalar bu yasak sürecinde işveren işçinin sözleşmesini yasağa uymayarak keyfi olarak feshederse asgeri ücret brüt tutarı kadar idari para cezası yemenin haricinde herhangi bir yaptırımı var mı işverene ??

  • Eğer şirket ve personel işe iade şartlarını taşıyorsa ( Örn. şirkette 30 personelin üzerinde personel çalışıyorsa veya personel 1 yıllık kıdemini tamamladıysa vb. ), personel işe iade davası açabilir…

 23. Merhabalar ben özel okulda çalışan bir öğretmenim ve okulla Ocak ayında anlaştık anlaşmam Haziran ayına kadar dendi yani süreli. Fakat şu anda işçinin sözleşme feshi yasağı geldi. Sözleşmem 19 Haziranda okullarla beraber kendiliğinden sona erecek olmasına rağmen kurum istifa etmemiz gerektiğini söylüyor. Ben istifa etmek istemiyorum. Anladığım kadarıyla sözleşmem belirli süreli değil ve işveren sözleşmeyi yenilemediği için beni çıkaramayacak ve ücretsiz izne ayırmak zorunda kalacakmış. Ne yapmam lazım istifa etmeli miyim?

  • İstifa ederseniz kıdem tazminatı alamayacağınız gibi işsizlik ücreti için de başvuramazsınız. Ayrılacaksanız, sözleşme bitim tarihinde yasal haklarım ödenmek kaydıyla sözleşmemin yenilenmemesine muvafakat ediyorum diye yazın.

  • Merhabar bende aynı durumdayım. Biz özel okul öğretmenleri belirli süreli çalışanlarız. Özel okul kanunlarında yazıyor. Süre bitimi kendiliğinden sona erdiği için kod 5 ile çıkış vermeleri gerekiyor. Fakat beni de istifaya zorluyorlar. Ben SGk ya gidip ihtarname çektim kod 5 ile çıkış yapmalarını istifa etmenize gerek yok çünkü zaten süremiz doluyor veya doldu

   • merhaba ihtar çektiğiniz tarih nedir. yani sözleşmenin bittiği gün mü ihtar çekmemiz gerekiyor yoksa öncesinde ihtar çekmemiz olurmu ?

 24. Merhaba
  Bu pandemi döneminde iş yerinde cok fazla mobing olması nedeniyle istifaya zorlandım ve kendi isteğimle istifa ettim hiçbir hakkımı da vermediler 5,5 yılım gitti işkura da gitsem kendi isteğimle istifa ettiğim için hakkımıda alamadım yine ne yapmalıyım sizce

 25. Hocam merhaba

  İnşaat sektöründe bir firmada 4 yil 8 aydir çalışıyorum. 18 haziran dan sonra ücretsiz izine cikarilacagim.
  Resmi olarak bi sorun yok gibi görünse de prensip olarak çıkış aldım. Bu durumda alacaklarımı 4 aylık yasak sonrasına kalıyor.

  Bu süre içerisinde herhangi bir ışe de giremiyorum.
  Bu süre icerisinde odemelerimde olduğundan geçim sorunu yaşayacagim.

  İstifa ettirilip alacaklarimdan vazgecirilmeye zorlanıyorum.

  Ne yapmalıyım?

 26. Merhaba
  2 yıldır özel öğretim kursunda öğretmen olarak çalışıyorum. Pandemi sürecinde kısmi çalışma ödeneği aldık. Haziran ayı son ödeneği alacağız. Ayrıca bu dönem içinde evden çalıştık, on-line dersler verdim yoğun bir şekilde buna rağmen pirim günümüz sıfır. Yani ödenek almak için pirim yatırımdılar. Haziran yarim 15 itibariyle istifamızı istiyorlar. Benim kesintisiz 20 ay sigortam var. Istıfa edersem tazminat hakkımı nasıl alabilirim? Sözleşme 12 aylık MEB ‘le bağlantılı bir sözleşme. Kurumda ders yapılmadığı ve öğrenci gelmediği için kuruma gitmiyoruz. Bu durumu kullanıp beni işten çıkarırlar mi ve çıkardıklarında işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı alabilir miyim?

 27. Özel okulda öğretmen olarak çalışıyorum. 1 yıllık sözleşmem var. Pandemi döneminde evden çalıştım ancak ücretsiz izin olarak gösterdiler. Yani eksik sigortamda eksik gün görünüyor ancak evden eğitime devaö ettim. Sözleşme yenilenmeme ve işten çıkarılma durumunda tazminat alma ihtimalim varmı?

  • Merhabalar kamuda çalışan bı isciyim işyerinde ustanın almış olduğu savunma iş verene kaç gün içinde vermesi lazım belli bir süresi zamanı var mi

 28. İşyerim taşınıyor ben gelmiyeceğimi
  Üç ay önceden söyledim işten çıkarma yasağı bu durumu etkilermi. Anlaşmalı olarak çıkarta bilirmi.

 29. Nihat Osmanoğlu

  Merabalar kronik hastalığından dolayı iş yeri benden çalışabilir çalışamaz raporu istedi . Pandemi süresinde çalışamaz raporu alırsam kıdem tazminatını alabilirmiyim

 30. Merhaba, 2 ay önce bir konut aldım,oturum raporu için müteahhit işlemlerinin çoğunu tamamladı ancak SGK kapanışını yapamamış. SGK da görüştüğü memur bu dönemde işçi çıkışı yapamazsın demiş ve bu nedenden dolayı da işyeri kapanışı yapamıyormuş. Müteahhit de ben bu adamları erçekte işten çıkarmıyorum, başka bir inşaatımda sigortalı göstereceğim zaten, ben sadece bu işyerimi kapatıp belediyedeki oturum işlemlerimi tamamlamak istiyorum diyor. Bu konuda yapabileceği bir şey varmı? İşyerini kapatabilir mi? Bu arada inşaat tamamlanmış durumda.

 31. merhabalar,
  15 yıl ve 3600 prim gününü tamamlamış personel işten ayrıldığında
  sgk dan alınacak yazı ile pandemi sürecinde kıdem tazminatını alabilir mi ???

 32. Merhaba ben agustos ayinda calistigim yerden tasinma durumumdan dolayi cikisimi yapmak istedigimi bildirdim 2.5 yildir calismaktayim tazminatim ve issizligimi almak istiyorum pandemiden dolayi sikinti cikarmi acaba kanunda tasinma ile ilgili birsey bulamadim yardimci olirsaniz sevinirim.

 33. çok açıklayıcı ve net bir makale emeğinize sağlık. teşekkür ederim.

 34. 03 kodu ile işten cikarildigim msj geldi SGK dan ama beni işveren çıkardı ne yapmalıyım

 35. Pandemirden once anlaşaarak istifamı verdim ve 12 senelık tazmınatımı alıp cıkacakdım pandemirden dolayı cıkışım olmazmı suan ihbarımı kullandım tazmınatlı cıkmamamı işten

 36. Ben otomotiv sektöründe çalışıyorum işsizlik maaşı almak istiyorum ama işveren işten cikaramam diyor nasil olacak

 37. Pandemi doneminde işveren cezaya üstlenerek “04- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi” kodunu kullanarak çıkış yapar ise işçi şartları tutuyor ise “işsizlik maaşı” alabilir mi. Yani işkur yasak var işveren çıkış yapsa bile alamazsın yasak var diye karar verebilir mi

  • Merhaba, iş yerinden 24 numaralı işçi tarafından sağlık nedenleri ile pandemi döneminde çıkışım yapılabilir mi? Bu sebeple işsizlik maaşı alabilir miyim? 24 numaralı kod ile çıkış yapabilmem için iş yerine sağlık raporu versem çıkış alabilir miyim. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

 38. Çağrı Çelik

  Selam bu süreçte iş yerim ile anlaşarak tazminatımı alıp işten ayrılma şansım varmıdır ? Yeni bir iş teklifi aldım ve kabul etmek istiyorum.Şuan calıstıgım firmada tazminatımı vermek istiyor ama işçi çıkarma yasağı oldugu için yapamıyor bunu nasıl sağlıyabiliriz tazminatımı nasıl alabilirim

 39. deneme süresi içerisinde işçinin çıkartılmaması ihbar tazminatı hakkı doğuracaktır. yasak süresince deneme süresinin devam edeceği ya da deneme süresinin bitiminde ihbar tazminatı ödenmeyeceği gibi bir düzenleme var mıdır… yoksa işveren hesapta olmayan bir ihbar tazminatı ödemesi ile karşı karşıya kalacaktır.

 40. Mrblar 3 yıldır araliksiz aynı yerde çalışıyorum pandemi sürecinde 3 ay ücretsiz izne çıkarıldım ve bu ay yine 1ay ücretsiz iznim uzatıldı istifa etmek istiyorum Tanzimatimi alabilirmiyim

 41. Merhaba 4 Mayısta çalıştığım iş yerinde pandemi ye yakalandım ve 28 gün olarak tedavi gördüm işbaşı yapmayı beklerken 1 ay ücretsiz izine çıkarıldım temmuz başında tekrar işe başlamayı beklerken ücretsiz iznim ağustos 17 ye kadar uzaktıldı iş veren benim yerime yeni bir eleman almış ofis içinde çay işlerine bakıyordum bu süreçle ilgili bana hiç bilgilendirme yapılmadı arkadaşlarımdan duydum 17 Ağustostan sonra işyerimden çıkarılacağımı öğrendim bu süreçte benim yasal ve hukuksal hakkım var mı ne yapabilirim ve tazminat haklarımdan yararlanabilecek miyim ve hangi sebepten işten çıkarılacağımı bilmiyorum hala beklemedeyim lütfen bilgi verir misiniz

 42. Merhaba 3aydır ücretsiz izindeyim.işten çıkarma yasağı olduğu için işveren 03koduyla istifa göstererek işten çıkardı.Bilgim dışında olduğundan herhangi bir kağıda imza atmadım.ne yapabilirim

 43. Merhaba! Ben kamu kurumuna geçiş yaptım daha önce 5 yıldır çalıştığım işyerinden pandemi döneminde istifa etmek zorunda kaldım tazminatımı alma şansım varmı acaba

  • İsveren yaklaşık 5 . 6 aydır istifamı istiyor bende istifa etmiyorum biraz önce yine bir telefonla istifamı istediler bende istifa etmeyeceğini söyleyince . Sözleşme bitimine 15 var çıkışını vereceğiz dediler. Şu süreçte çıkış verebilirler mi?

 44. Merhaba mart ayında işe başladım mayısta ayında beni işten çıkardılar başka iş bak ücretsizden yararlan dediler ama bana gün içinde iş çıkışıma 3 saat faln söylediler bugun son diye kagıt falan imzalamadım ben gidip imzalamayacagımda bunun bi ceza faln varmıdır cünkü beni magdur ettiler orta hiçbirşey yokken

 45. Merhaba 3 yılldr bi magazada calsyrum isyerim kapandı ama başka şubelere gonderiyorlar itiraz etme hakkm varmı tazminat alabiliyormuyum

 46. Merhaba ben de sizinle aynı durumdayım Bir cevap alabildiniz mi sonuca varabiliriz mi Merak ettim de

 47. Merhaba marttan beri çalışmiyorum isyerim kapandı yeni ise baslayacagm .fakat yeni yerde girişim yapılması icn diğer yerden çıkışım olmalı yasağin kalkmasını bekliyorlar bana Müdürümüz istifa dilekçesi yaz diyor bu şekilde tazminatımi kaybetmiş olurmuyum napabilirm

 48. ayağmızda nasır cıkıoo sürekli cıkıo ayakta durmaktan oluoo sanırm özel güvenlğm cıkış sebebm olablrmi tazmnat alablrmym

 49. merhaba;
  663 sayılı KHK ile açıktan atama ile sağlık bakanlığında bir hastanede sözleşmeli yöneticiyim. temmuz ayında sözleşme yenileme döneminde benim sözleşmem geçerli bir neden olmadan yenilenmedi. Şu an 14 eylüle kadar olan sözleşme süremin dolamasını bekliyorum. Bu tarihten sonra memur kadrom da olmadığı için kurumdan ayrılmış olacağım. Bu fesih yasağı beni de kapsarmı? Ayrıca durumum ile tavsiye edeceğiniz herhangi birşey varmı?
  Teşekkürler

 50. Haziran 1 itibaiyle işe başladım. Fakat temmuz ayına kadar oyalayarak sigorta girişlerimiz yapılmadı. Uğraşlarımla sgk girişlerimiz yapıldı. Akıllı bir şirket yöneticisi geldi. Mobing uygulayarak çıkış yapmamı istedi 1 haftalık SGK girişli olduğum için bende eksik primlerinin yatırılmasını istedim. Yoksa şikayet edeceğimi bildirim. Pandemi nedeniyle çıkış yapmadılar. Şimdi primlerim ödenecek diye çalışmıyorum. 01 eylül itibariyle ne yapayım bilgi veren olursa sevinirim.

 51. fabrikamızda test sonuçları pozitif çıkan ve bunu işin sadece covid 19 hasatsı olan arkadaşlara 14 gün ev de kalmaları için etsiz izin verildi ama 730 kişilik fabrikada labuvatuvarda 2 kişide varken 4 kişide tespit edildi bilgiler işcilerden saklanıyor bunun için iş fehest verbilirimiyiz

 52. merhaba,
  08 nisan 2020 de 2 aylık personelimizi işten 04 kodu ile çıkarmıştık. 01.04.2020-31.07.2020 arası KÇÖ den faydalanıyoruz. Ancak bu işten çıkarılma şekli ile İŞKUR tüm kçö ve faizi ile birlikte geri alınacağını söyledi. Nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz? Yasa 17 Nisan 2020 de TBMM den geçtiği için bir mahsuru olmayacak diye düşünmüştük. Teşekkürler.

 53. Merhabalar değerli arkadaşlarım demir çelik sektöründe çalışmaktaydım işverenin kısa. Çalışmadan yararlandırarak bizleri izne gönderdi ve bu süreçte ise benim yerime aynı işi yapacak elaman işe aldı ve beni işe cagırmadı haklı olarak iş haddini fesih karari aldım avukatım aracılığıyla iş verenıme ihtar çektim ihtar çektiğim halde 20 gün oldu cıkışımı yapmadılar pandemi sürecinde beni kısa çalışma ödeneğinden yararlandırarak izne gönderen işverenımden kıdem tazmınatı alabılırmıyım ve bu yerime elaman alımı olduğu için bu bir haklı fesih sebebimidir…??? Teşekkürler şimdiden

 54. Merhaba firmada calisan yakmadık 300 kısı var ben dahil 30 kısıyı ücretsiz izne cıkardı lardevlettem aldığımız 1200 TL bize yetmiyor bu sebeple firmadan haklarımızı alıp gitmek ıstiyorum fakat ısten cıkarma yasağı var kendim istifa etsem haklarımı alamazmıyım ve fırma bana ihbar suresi kullandırabılırmı tesekkurler.

 55. Merhaba benim sorum. Eylül ayında memlekete göç kararı aldım. 5 yıldır çalıştığım iş yerinden ayrılınca işsizlik maaşı alabilirmiyim. Yoksa yasak kapsamına mı giriyor.

 56. Selamlar, satış danışmanı olarak çalışıyorum düz taban olduğum için iş rutinime devam edemiyorum. Yasal haklarımı vermek adına işverene bağlı ajans heyet raporu talep etti. Raporu alıp tebliğ etmeme rağmen yasağı göstererek bir şekilde çalışmamı sürdürmemi istiyorlar. Konuyla ilgili ne tür bir yol izlemeliyim sağlık sorunum bu dönemdeki işten çıkarma yasağı dahilinde midir?

 57. Merhaba : iş yerim çerkezköyde benim evim istanbul beylikdüzünde iş yerinin servis imkanı yok kendi araçımla gitip geldiğimde de ücreti karşılamıyor bu sebebten keyfin bilir diyor bu süreçte işten çıksam kidem ve işsizlik ödeneği alabilirmiyim yada işveren beni ne şartla çıkarması gerekiyor bilgisi olan yazar aydınlatırsa sevinirim şimdiden teşekkürler.

 58. Aysun hanım bende aynı durumdayım. Nasıl bir yol izlediniz öğrenebilirmiyim?

 59. 2.5 yıldır şok markete çalışıorum kendi isteğimle ayrilamk istiorum noterden ihtar çeksem alabilirmiyim tazminatimi

 60. Ben işyerinde kararmakta olan etleri imha olmasın diye ucuz fiyattan satış yaptım şirketim bunun prosedüre aykırı olduğunu söyleyerek beni hırsızlıktan işten çıkaracaklarını söylediler kendin çıkarsan hakkında işlem yapmayacaklarini söylediler bende sicilim bozulmasın diye istifa ettim fakat ben kötü birşey yapmadım tamamen şirketin menfaati için etler bozulmasın diye sattım bu konuda ne yapabilirim sonuçta 17 yıllık emeğim var hepsi boşa gitti

 61. Merhaba,
  15.10.2020 tarihinde ihaleyi alan firmanın sözleşmesi bitiyor ve farklı bir firma ihaleyi aldı. Benim bağlı oldugum firma bana henüz ihbar vermedi işçi çıkarmak yasak diyerek bu ödemeden kurtulabiliyorlar mı? Kıdem ve izinleri kesin alacağız fakat ihbar konusu tam olarak nedir? Konu hakkında yardımcı olursanız cok sevinirim. Tskkürler

 62. Merhaba ben doğum nedeniyle izinliyim fakat bebeğime bakacak kimse yok bakıcılar deseniz ateş pahası bunu işyeri le paylaştım ve tazminatlı çıkışını vermeyi kabul etmişlerdi fakat araya pandemi süreci girdi şuan ücretsiz doğum izindeyim ve kasımın 12sinde bitiyor ve benim istifa etmemi istiyorlar şimdide tazminat vermemek için bu konuda lütfen yardımcı olabilirmisiniz ne gibi bir sebeple haklı durumda olurum tazminat ve işsizlik maaşı alabilirim

 63. Merhaba ben bir osgb de çalışıyorum. Firma çıkış yasağında bana ihbar kullandırıldı. İhbarın bitiminden sonra ihtiyaç oldu 4 ay daha çalıştım. Toplamda 2 yıl çalıştım. Eylül 7 sinde beni ücretsiz izne çıkardılar. 14 de ben başka yere başladım. Ücretsiz izne çıkarken yasağın kalktığı gün firma ile ilişiğiniz kesilecek diye evrak imzalatıldı. Firma ben başka yerde işe başlayınca işçi tarafından istifa kodu ile çıkışımı verdi. Bana 7 günlük olan iş arama iznimi kullandırdıklarını söylediler onunla ilgili elimde evrakta var. Şimdi içerdeki maaşı mı yıllık iznimin ücretini istifa evraklarını imzalarsam yatıracaklarını söylüyorlar. Yoksa onları da yatırmayacaklarmış. Tazminatımı zaten vermeyeceklerini belirtiler. Bu konuda yardımcı olur musunuz?

 64. İyi günler coronadan önce 2 aylık sözleşmeli girdiğim işimde sorunları uzadığı için çıkmamı istemediler ve davam ettim tekrar sözleşme yenilemedik sonrasına corona geldi 3 ay çalışmadık ve yazın gelmesiyle tekrar açıldık işten çıkarılmadım yaz sezonunu da geçirdik fakat sezon bittiği için işyerimden istifam isteniyor sözleşmem dolduğu için İşten çıkartma yasağının beni kapsamadığı söyleniyor ve istifa edip çıkmam isteniyor 11 aydır çalışıyorum böyle bir hakları var mı?

 65. 17 06 2020 tarihinde yüksekte düşmeye bağlı 1 ameliyat geçirdim 4ay oldu hala 4 kaburgam kırık köprücük kemiğim kırık iş yeri beni çıkarmaya zorluyor ne yapabilirim haklarım neler

 66. Mustafa Selman

  Merhabalar ! Konuyu bilen birisine danışmak istiyorum 1000 günden fazla yatan primim var aynı işyerinde 17 eylülden beri ücretsiz izine ayrıldım benim çıkışımı 4 kodla yapacaklar tazminat alacam ancak yasak uzatıldı 1186 TL ile kira yakıt kredi yani anlıyacağınız birçoğunuz gibi Borçlarla mücadele edilmez ve Haklarım yanmaması için yasağın kalkmasını bekliyordum ancak süre uzatıldı sorum Şöyle : İşyerim çıkışımı 4 kodla İdari para cezasını kabul eder çıkışımı verirmi ve verir ise Tazminatları alır ve işsizlik maaşından yararlanabilirmiyim ?

 67. Merhaba işyerim benim haberim olmadan istifamı vermiş.Normalde pandemi nedeniyle ücretsiz izin ödeneğinden yararlanıyordum .İstifa ettiğım gözüktüğü için bu ay ödenek yatmadı bana
  Bu konu ile ilgili ne yapabilirim işvereni haberim olmadan istifamı verdiği için şikayet etsem kıdem tazminatı alabilir miyim .

 68. Merhaba,

  Ucretsiz izindeyken baska yerde is buldum. Kidem tazminatimi alip cikmak istiyorum. Boyle bir hakkim var mi ? Zaten sirket bana cikis verdi ama isten cikarma yasaginin bitmesini bekliyoruz kidem tazminatinizi vermek icin dediler. Yani Ocak 17 den sonra yine uzatilsa ben bunu beklemek zorunda miyim ?

  • Özel Bir şikete özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum bu yıl başında bitiyor bende başka projeden çalışmak istemiyorum 5 yıllık Tanzimat alabilir miyim

 69. 1.5 yıl boyunca markette çalıştım. İşçi çıkarma yasağı olmasına rağmen çıkartıldım. Sgk 29.md ye dayanarak çıkartıldım. Hangi haklarım mevcut ne yapabilirim ?

 70. Ben İŞKUR dan özel güvenlik olarak okulda çalıştım …ama süremin dolmasına yakın 2020 nisan ayında ayrıldım ,gerekçe göstermeksizin işe gitmedim .cezai işlem uygulanıyor mu ? Ve bir daha ne zaman başvuru yapabilirim ….

 71. Merhaba;
  22 yıldır Belediyede işçi statüsünde çalışmaktayım, geçen sene emeklilikleri gelmiş işçileri (hizmet sürelerini dolduran ve maaş almaya hak kazanan işçileri) kurum toplu çıkarmaya girmesin diye 29 ar kişi olmak üzere iki kısımda çıkardılar, pandemi başlayınca da son 28 kişilik gurubu ertelemişlerdi, KHK kararı olmasına rağmen İnsan Kaynakları 24/11/2020 tarihli yazı yazarak iş akdimin “personel harcamalarının azaltılması ve personel yaş ortalamasının düşürülmesi kapsamında, ihbar öneli sonrasında emeklilik nedeniyle iş akdiniz feshedilecektir” denilerek yazı göndermiştir. Ben 51 yaşındayım ve benim yaşlarımda diğer arkadaşlarımızla birlikte tüm haklarımız verilmek üzere emekliliğe zorlanıyoruz ,emeklilik nedeniyle KHK kararına istinaden çıkarılabilirmiyiz, haklarımız nedir,
  İlginiz için şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar!

 72. İşveren 30 06.2020cikişim verilmiş benden habersiz

 73. Merhaba;
  4,5 senedik çalışmakta olduğum firma ihaleyi alamadığından işten çıkarıldık 11 kişiden 9 u yeni şirkete alındı bu durumda iş bitmedi devam ediyor ana işveren ilahe yeni şirketle devam etmesine rağmen bizi işe almıyor dışardan işçi alıyor bu yasalmıdır

 74. Merhabalar 13.03.2020 tarihinde bir anaokuluna giriş yaptım. 16.03.2020 tarihinde kurum devlet tarafından pandemi nedeni ile haziran 1’e kadar kapali kaldı. Bu süreçte nakdi destekten yararlandim sgk 29 pandemi olarak gözüktüm. Hazirandan kasım ayına kadar düzenli bir şekilde sgk yattı maaşım ödendi. Aralık ayında kurum başka şahısa devredildi 01.12.2020 tarihinde yeni devir yapılan kişiden sgk başladı. Aralık ayı sgk yattı yani kurum yeni sahipleri üzerinden. 31.12.2020 tarihinde 16.01.2021 Tarihine kadar 15 gün Ücretsiz izine cikarildim. Is başı tarihimde kuruma gittim benimle çalışmayacaklarini söylediler. Aramızda sözleşme yapmıştık sözleşmemin bir nushasini istedim. Vermedi mahkeme yoluyla istersen veririm dedi. Isci cikarmak yasak bu süreçte nasıl çıkaracağını sorduğumda mart ayina kadar sgk dan ucretsiz izine çıkaracağını ve mart ayindan sonra tek tarafli sözleşmeyi feshi ve cikarma işlemim yapılacaktır dedi. Sözleşme için ihbarname çekmem gerekiyor mu? Ve haklarım nelerdir? Ne yapabilirim bu süreçte? Ve beni tehtit ediyor ahlak iyi niyet koduyla seni çıkarıcam dedi ne yapabilirim.

 75. Merhaba,çalıştığım isyeri devir olacak ve devir alacak kisinin eleman ihtiyacı yokmus. Pandemi surecinde devir nedeniyle isten cikisim verildiginde issizlik maasina basvurabilir miyim. Issizlik maasi sartlarim tutuyor ama pandemi nedeniyle issizlik maasi verilmiyor diyirlar?

  • Merhaba, nikah nedeniyle isimden ayrilmak istiyorum.nikah sonrası bir yılı henuz doldurmadim.
   Şu an istifa etmiş olsam kıdem tazminatı talebimle, tazminatımı alarak isimden ayrilabilir miyim. Buna engel bir durum var mıdır.

 76. Merhabalar, bir özel okulda öğretmen olarak eylül 2020 de bir yıllık sözleşme yaptım.(2019-2020 yılında da aynı kurumda çalışmıştım.) Mart 2020 den beri okul ücretsiz izne çıkardı. Ekim 2020 de müdür tarafından hiçbir neden gösterilmeksizin benimle çalışmak istemediklerini söyleyip istifa dilekçesi imzalatmak istediler. Tabi doğal olarak bende imzalamadım ve kurumdan fiziki olarak ayrıldım. Kurum Kasım ayından beri ücretsiz izni kaldırıp sigorta yatirmaya başlamıs ve benimde fiziki olarak çalismamama 3 aydır sigortamı yatırıyor. Acaba işten çıkarma yasağından dolayımı beni çıkartamadı yoksa sözlesmemden ötürü mü? Ve benim burada yasal haklarım nelerdir herhangi bir ödeme alabilir miyim?

 77. Cevap alabildinizmi durum ne oldu ayni kodla cikarildim

 78. Merhaba, Aralık 2020 ayından itibaren işlerin düşmesi sebebi ile evde ödenek alıyorum. 17 mart 2021 tarihinde işten çıkarma yasağı bitiyor. Şirketim beni işten hemen 17 Mart tarihinde çıkarabilir mi? Yoksa bir süre çalıştırması mı gerekiyor? Şimdiden teşekkür ediyorum.

 79. Merhaba,3 yıldır bir şirkette çalışmaktayım ve Belirli iş sözleşmem nedeniyle 31 Mayıs 2021 tarihinde süre bitiyor,bu şirket işe devam etmeyeceğini beyan edip bu arada sektördeki başka bir şirket işi alacağından ve aynı işin de devamı olacağından bu yeni şirket beni işe alacağını bildiriyor bu durumda 1 Haziran 2021 de yeni şirkete başlama durumunda ihbar süresi ne zaman başlar? Fesih yasağında ihbar süresi diye bir konu var mı?Aslında asıl konu kendim istifa etmek istemiyorum çünkü haklarım devir olmayacak ve eski şirketten kıdem tazminatı alabilir miyim?

 80. Merhabalar işten iş yok gerekçesiyle çıkarıldım. Sonrasında ise ayrılma nedenim olarak 05 belirli süreli işin sona ermesi kodunun yazdığını gördüm. Girerken böyle bir bilgilendirme olmadı bana karşı ama imzaladığım kağıdı okumadım. Eğer bu orda yazıyorsa birşey talep edemezmiyim söylemedikleri halde.

 81. bi guvenlik gorevlisi arkadasi gelmeden 35 40 dk once nobet yerini terk etse isten cikarma sebebi olabilir mi suan isten cikarma yasagi var ama

 82. Kolay gelsin işten çıkarma yasağı süresinde iş yeri devrinde giriş çıkış yapılırmı devir için yasağın bitmesi beklenirmi

 83. İşten çıkış yasağında başka bir işe geçiş yaptığım için işveren tarafından sözleşmem fesih edildi yaklaşık bir ay önce yeni işime başladım diğer taraftan tazminat hakkı. Vardı ve şu an alamıyorum tazminat hakkım yasaktan dolayı yanmış olurmu bilgi verirseniz sevinirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir