Sendikal Nedenlerle Fesih ve İşe İade Sonuçları

yargitay-karariGiriş:

Sendikal sebeplerle bir çalışanın iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından açılacak işe iade davasına ilişkin Yargıtay Kararı.

Kararın Özeti:

1. Talep ve sipariş azalması ve ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işverence iş akdinin feshinden önce fazla çalışmalar kaldırılmalı, işçinin rızası ile çalışma süreleri kısaltılmalı, iş zamana yayılmalı, kısaca fesih en son çare olarak düşünülmelidir.
2. 4773 sayılı Yasanın 13/D. maddesinde “mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler” kuralına yer verilmiş olup, mahkemece bu tazminat miktarının belirlenmesi ile yetinilmelidir. Ayrıca tahsili yönünde hüküm kurulması hatalıdır.
3. İş güvencesine ilişkin tazminat işe iadeye dair kararın kesinleşmesini takiben işçinin süresi içinde işverene başvurması ve bir aylık süre içinde işverence işe başlatılmaması halinde muaccel olur, tazminat için dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi doğru değildir. İşçinin çalıştırılmadığı süre için kararın kesinleşmesine kadar hesaplanacak olan en çok dört ayla sınırlı ücret alacağı da, işçinin işe iade kararının kesinleşmesinden sonra süresi içinde işverene başvurduğu anda muaccel olan bir alacaktır.

Kararın Konusu:

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI

İşe İadeye Dair Kararın Kesinleşmesini Takiben İşçinin Süresi İçinde İşverene Başvurması ve Bir Aylık Süre İçinde İşverence İşe Başlatılmaması Halinde Muaccel Olacağı

İŞ AKDİNİN FESHİ

Mahkeme Feshin Geçersizliğine Karar Verdiğinde İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Ödenecek İş Güvencesi Tazminat Miktarını da Belirleyeceği

İŞE İADE

İş Akdinin Haksız Feshi – Mahkeme Feshin Geçersizliğine Karar Verdiğinde İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Ödenecek İş Güvencesi Tazminat Miktarını da Belirleyeceği

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI İÇİN FAİZ BAŞLANGICI

İşe İadeye Dair Kararın Kesinleşmesini Takiben İşçinin Süresi İçinde İşverene Başvurması ve Bir Aylık Süre İçinde İşverence İşe Başlatılmaması Halinde Muaccel Olacağı

FAİZ BAŞLANGICI

İş Güvencesi Tazminatı – İşe İadeye Dair Kararın Kesinleşmesini Takiben İşçinin Süresi İçinde İşverene Başvurması ve Bir Aylık Süre İçinde İşverence İşe Başlatılmaması Halinde Muaccel Olacağı

Kararın tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü …