İş Akdinin İşveren Tarafından Haksız Feshi

İş Akdinin İşveren Tarafından Haksız FeshiGiriş:

İşçinin davranışından dolayı verilecek cezalar konusunda İşyeri Toplu iş sözleşmesine göre ceza cetveli var ise bu cetvele uyarak cezalandırma işlemi yapılmalı ve cetveldeki ilk verilmesi gereken cezalar atlanarak sonra verilmesi gereken cezalar verilmemelidir.

Özet:

Fesih tarihinde yürürlükte bulunan Toplu İş sözleşmesinin Disiplin Ceza Cetveli’nin 21,22 ve 23 maddelerinde davacının eylemlerinin yaptırımları gösterilmiş olup, ilk eylemde ihtar cezası verilmesi, tekrarında yevmiye kesim cezalarının uygulanması ve dördüncü kez işlenmesinde işten çıkarma cezası öngörülmüştür. 84/D maddesinde, disipline ilişkin konularda Toplu İş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak cezai karar verileceği, ceza cetvelinde belirtilmeyen suçların olması halinde cetvele uygun yakın ceza verileceği belirtilmiştir.

Davacının hizmet sözleşmesi, 13.3.2002 Tarih 1 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile başka bir işçiye hakaret, amirlerine küfür ve hakaret eylemleri nedeniyle Disiplin Ceza Cetvelinin 21, 22, 23 maddeleri ile İş kanunu 17/II-ç maddesi gereğince feshedilmiştir. Disiplin Kurulu kararında davacının eylemleri gösterilmiş olup, işveren bu fesih nedeniyle bağlıdır. Davacıya ait şahsi sicil dosyasında daha önce benzer eylemlerde bulunduğuna ve cezalandırıldığına dair bir belge bulunmadığı gibi, ileri sürülüp kanıtlanmış değildir. Bu nedenle davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde 29921 Sayılı Resmi Gazete’de “Toplu …