Kıdem Tazminatı Esas No: 9-3891

yargitay-karari

• BAKİYE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI (Zamanaşımı Def’i – 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmuş Bulunan 2000 Yılındaki İşçi Alacaklarının Mahkemece Dikkate Alınmaması Gerektiği/Usulüne Uygun Zamanaşımı Def’i Yapıldığı)
• USULÜNE UYGUN ZAMANAŞIMI DEF’İ YAPILMIŞ OLMASI (Süresi İçerisinde Yapılmış Bulunan Def’i Nedeniyle Yerel Mahkemece Davacının Sadece 2006 ile 2008 Tarihleri Arasındaki Kıdemi Esas Alınarak Hesaplama Yapılması Gerektiği – Alacak Davası)
• HATALI HESAPLAMA YAPAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMACAĞI (Kıdem ve İhbar Tazminatının Eksik Ödendiğinden Bahisle Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacaklarının Ödetilmesi – Alacağın Hesaplanmasında Zamanaşımı Def’inin Gözetileceği)

ÖZET : Dava, kıdem ve ihbar tazminatlarının eksik ödendiğinden bahisle bakiye kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesi istemine ilişkindir.Taraflar arasında, işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.Uygulama ve öğretide kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin davalar, hakkın doğumundan itibaren, on yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur. 6098 S.K. da genel zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir.Davacının, davalı işyerinde 18.4.2000-1.4.2001 ve 15.2.2006 -28.3.2008 tarihleri arasında iki ayrı zaman diliminde çalışmış olduğu sabittir.Dava tarihi 05.01.2012’dir.Bu durum karşısında davacının, 2000-2001 yılları arasındaki çalışma yönünden dava tarihi itibariyle alacak zamanaşımına uğramıştır ve davalı süresi içinde bu dönem yönünden zamanaşımı definde bulunmuştur.Mahkemece davacının sadece 15.2.2006-28.3.2008 tarihleri arasındaki kıdemi esas alınarak hüküm kurulması gerekirken hatalı hesaplama yapan bilirkişi raporuna göre karar verilmiş olması bozma nedenidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Basın İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı

  Türkiye’de yayımlanan gazete ve süreli yayınlarda ya da haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü …