Milli Seferberlikte Sigorta Primi ve Vergi Desteği
Milli Seferberlikte Sigorta Primi ve Vergi Desteği

Milli Seferberlikte Sigorta Primi ve Vergi Desteği

2016 yılında uygulanan “Asgari Ücret Desteği” nin 2017 yılında da devam etmesi ile çalışma hayatında milli seferberliğin ilk adımları atılmıştı. Özellikle işverenlerin, ücret giderlerinin yanı sıra prim ve vergi boyutlarında da zorlandıkları bir dönemde yeni bir teşvik hayata geçmişti. 6770 sayılı Kanun’un 28 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen geçici 72 nci madde eklendi. Bu madde ile asgari ücret desteği alanların prim ödeme gün sayısının, günlük 60 TL ile çarpılmak suretiyle bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden; 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarları, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde ödenebilmesine olanak sağlanmıştı. En yeni teşviklerden biri de yakın zamanda duyurulan İŞKUR Teşviki denilen, işe alınan sigortalılar için işverene SGK prim desteği verilmesine ilişkin düzenlemedir.

2017 yılında çalışma hayatı bakımından oldukça hareketli geçeceği öngörülmektedir. Buna bağlı olarak, işverenlerin sosyal güvenlik primleri ve gelir vergisi ödemelerinde bir takım indirim ve kolaylıklar sağlayacak istihdam ve işgücüne katılım anlamında oldukça güçlü politikalar üretilmektedir.

687 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olan, sigorta primi ve gelir vergisi desteği verilmesi hususunda düzenlemeye gidilmiştir.

İŞKUR’a Kayıtlı İşsizi İşe Al, Prim ve Vergisini Devlet Ödesin

Çalışma hayatında milli seferlik ilan edilmesiyle oluşturulan yukarıda saydığımız işveren destek ve kolaylıklarından birisi de 687 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17 nci madde ile 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için SGK prim desteği verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince 31.12.2017 tarihine kadar İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,

İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve bu tutarlar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Gelir Vergisi Yönünden

İşe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Ayrıca bu düzenleme kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

Sosyal güvenlik prim desteği ve gelir vergisi desteğinden yararlanacak olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden ve diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklardır.

Prim ve Vergi Teşvikinden Kimler Faydalanamaz?

687 sayılı OHAL KHK’sı ile gelen sosyal güvenlik prim desteği ve gelir vergisi desteğinden yararlanmak isteyen işverenlerin;

Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermemesi,
Sigorta primlerini yasal süresinde ödememesi,
Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumların tespit edilmesi,
Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması
hallerinde bu destekten faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılacaktır.

Anılan madde hükümleri;

· Kamu idarelerine ait işyerleri,

· 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,

· 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde

· Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde,

· Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında,

uygulanmayacaktır.

687 sayılı OHAL KHK’sı Teşviki Toplamda Ne Kadar Olacak?

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 687 sayılı OHAL KHK’sı Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Teşviki asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Anılan teşvik ile ilgili mail ve telefon marifeti ile tarafıma gelen soruların başında ise asgari ücretin üzerinde bir ücret ödemesi ile işçi çalıştırılması durumunda teşvik ve destek unsurlarının tutarı ne olacağı yönünde idi.

Sevgili dostlar, anılan teşvik unsuru sadece asgari ücretli işe alınan sigortalılar için geçerli olmayıp, yukarıda bahsettiğimiz kapsamda işe alınan sigortalıların asgari ücretin üzerinde bir ücret ile işe alınması durumunda teşvik tutarlarında bir değişiklik olmayacaktır. Yani brüt 3.000 TL ile çalıştıracağınız yeni personeliniz için faydalanacağınız teşvik tutarı yine asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

Bir örnek ile teşvik tutarlarını açıklamak gerekir ise;

ÖRNEK

ORANTUTARTEŞVİK KAPSAMI

2017 yılı Brüt Asgari Ücret

1.777,50 TL 
SGK Primi İşçi(%14)248,85 TL

DAHİL

İşsizlik Sigortası İşçi

(%1)17,78 TL

DAHİL

Gelir Vergisi Tutarı

(%15)226,63 TLDAHİL

Damga Vergisi Tutarı

(0,00759)13,49 TL

DAHİL

İşveren SGK Primi     (%20,5)364,39 TL

DAHİL

İşveren İşsizlik Sig. Primi(%2)35,55 TL

DAHİL

Asgari Geçim İndirimi

133,31 TL 
 

İşverenin Toplam Maliyeti

 

 

2.177,44 TL

 

Sigorta Primi Desteği                   (30×22,22)

 

666,60 TL

 

Gelir Vergisi + Damga Vergisi Desteği

(Asgari Geçim İndirimi Tutarı Düşülmüştür)

 

106,81 TL

 

687 Sayılı OHAL KHK Teşvik Tutarı Toplamı

 

773,41 TL

 

Sigortalının Net Ücreti

 

1.404,06 TL

Görüldüğü üzere asgari ücretle çalışan bir sigortalının işverene maliyeti; sigortalının net ücreti olacaktır. (Hesaplamalarda prim gün sayısı 30 olarak alınmış olup, 0,03 tl’lik bir sapma yuvarlama farkından kaynaklanmaktadır.

ÖZETLE;

687 sayılı OHAL KHK’sı Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Teşviki asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince 31.12.2017 tarihine kadar İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,

  • İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve
  • 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla,

Günlük 22,22 TL sigorta primi teşviki ile gelir vergisi ve damga vergisi teşviki işverenin yükü önemli ölçüde azaltılmış ve istihdam oluşturmak adına işverenler de teşvik edilmiştir. 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılan sigortalılara yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez. Anılan Kanun ile düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden ve gelir vergisine ilişkin destek ve indirimlerden yararlanmamaktadır.

687 sayılı OHAL KHK’sı Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Teşviki ile ilgili uygulama şekli türev mevzuat sonrası netleşecek ve kesinlik kazanacaktır.

Feti SAVRAN

Sosyal Güvenlik Denetmeni

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İşsizlik Ödeneği Ödeme Zamanı Her Ayın Beşinde

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir