Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

T.C. Resmî Gazete
14 Ağustos 2007 SALI

Resmî Gazete
Sayı : 26613

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)’tan: KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Banka: Tasfiye Hâlinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketini,

b) EGYO: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini,

c) Hak Sahibi: Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme yardımı Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde Konut Edindirme Yardımından yararlanmış olanlar hariç olmak üzere, mezkûr Kanun uyarınca; 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanunî mirasçıları ile 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dâhil) veya bunların kanunî mirasçılarını,

ç) SSK: (Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumunu,

d) Kanun: 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunu,

ifade eder.

Hak sahiplerinin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca, Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurumlar ve kuruluşlar;

a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri, Kanuna ekli cetveldeki bildirim formatında, Hak sahiplerinin adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası (T.C. Kimlik Numarası hanesi boş bırakılmaksızın), sicili (sicil hanesi boş bırakılmaksızın) (Devredilen) Emekli Sandığına tabi çalışan memur personel için “Emekli Sicil Numarası”, SSK’ya tabi çalışan işçi personel için “Sigorta Sicil Numarası”, kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda istihdam edilmekte olan diğer kamu görevlileri için ise “Kurum Sicil Numarası”, yardım miktar ve sürelerine ilişkin bilgiler ile kurum veya kuruluş ad ve unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacak olan bilgileri, içeriğinin kayıtlı olduğu disket ya da yoğun disk (cd) ile üst yazı ekinde, Bankanın,

Tasfiye Hâlinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.
Konut Edindirme Yardımı Bölüm Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:62 Kat:5
06440 Yenişehir/ANKARA

adresine 30/11/2007 tarihine kadar bildirmek zorundadırlar. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere üç aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer, yanlış veya usulüne uygun olmayan şekilde bildirilmesi hâlinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir.

(2) Kanuna ekli cetveli daha önce göndermiş olan kurumlar, sadece bilgilerini ilettikleri hak sahiplerinin T.C. kimlik numaralarını bildirmekle yükümlü olup, ilave bildirimler de yapabilir.

(3) Kurumlar bildirim listelerindeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür. Mutabakat sağlanmadan gönderilen listelerin sorumluluğu listeyi gönderen kuruma aittir.

(4) Kanuna ekli cetveli gönderecek olan kurumlar ile saymanlıklar kendi çalışanlarına ilişkin bilgileri içeren tek bir listeyi düzenleyerek göndereceklerdir.

(5) SSK, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen listeleri, ayrı ayrı ve fıkrada öngörülen sürenin sonunu beklemeden aylık dönemler itibariyla Bankaya gönderecektir.

(6) Mülga 26/11/1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri Banka tarafından ilgili kuruluşlarca gerekli mutabakatları sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlanır.

Banka, hak sahiplerinin isim, konut edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri birinci fıkrada öngörülen sürenin bitiminden itibaren üç ay içinde EGYO’ya bildirir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere iki aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Nema hesaplaması

MADDE 5 – (1) Hak sahiplerinin konut edindirme yardımı ana para tutarlarının nemalandırılmasında; hesapların Bankaca takip edildiği 1/1/1987 ilâ 29/12/1999 tarihleri arasındaki dönem için Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin altı aylık vadeli mevduat faizi bileşik usulde uygulanır. Hesapların Banka’dan EGYO’ya devredildiği 29/12/1999 tarihinden, 30/11/2007 tarihine (Bakanlar Kurulunca bu sürenin uzatılması hâlinde uzatılan süre sonuna) kadar ise; EGYO’nun net aktif değerinin %60,96’sının, mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından ayni sermaye olarak EGYO’ya devredilen taşınmazlar karşılığı 395.751.717,17.-YTL’ye oranı esas alınarak nema hesaplanır. EGYO, net aktif değerini Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerindeki usul ve esaslara göre belirler ve bu maddeye göre belirlediği nema  katsayısını Bankaya gönderir. Nema hesaplamasına ilişkin örnek Ek-1’de yer almaktadır.

(2) Konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerine ilişkin konut edindirme yardımı tutarlarının tamamı, fer’ilerinin tahsili  beklenilmeksizin, Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır. Bu kişilere ait konut edindirme yardımı tutarları gecikme zamları ile birlikte, ilgili kurumlarca tahsil edilmesini müteakip tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Hazine Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır.

(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, SSK tarafından işverenlerden gecikme zammı ve faizi ile birlikte tahsil edilen konut edindirme yardımı tutarlarının ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonunda tahsil edilmiş olduğu kabul edilerek işlem yapılır.

(4) Birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren hak sahiplerinin alacakları nemalandırılmaz.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca hak sahiplerine ödeme yapılması veya hisse senedi verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, hak sahiplerinin EGYO’daki hissedarlığından doğan malî ve yönetimsel haklarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temsil edilmesine devam olunur.

Hisse hesaplaması

MADDE 6 – (1) EGYO hisse senedi almayı tercih eden her bir hak sahibinin EGYO’nun sermayesinin %60,96’sı içindeki payı; hak sahibinin konut edindirme yardımının 29/12/1999 itibarıyla nemalandırılmış toplam değerinin, tüm hak sahiplerinin konut edindirme yardımlarının 29/12/1999 tarihi itibarıyla nemalandırılmış toplam değeri içindeki payı esas alınarak belirlenir.

İlan, ödemeler ve hak sahipliğinin sona ermesi

MADDE 7 – (1) Hak sahiplerine ilişkin olarak 4 üncü madde uyarınca Banka tarafından EGYO’ya bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, EGYO veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Resmî Gazete’de ilan edilir. Ayrıca, hak sahipleri listesi, EGYO ya da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı internet sayfasında da ilan edilir.

(2) Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler ve hisse senedi devir işlemlerinin ödeme planı ve süresi ile diğer hususları EGYO tarafından belirlenerek ilan edilir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre EGYO Hisse Senedi almayı tercih eden hak sahipleri birinci fıkraya göre yapılacak ilan tarihini takip eden ayın sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubelerinden birine başvurur.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan ve bilgileri Bankaca EGYO’ya bildirilen hak sahiplerine, talep etmeleri hâlinde, ödemeler nemasıyla birlikte nakit veya bildirdikleri tercihlerine göre, payları oranında EGYO Hisse Senedi verilmek suretiyle yapılır.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan ve bilgileri Bankaca EGYO’ya bildirilen hak sahiplerince talep edilmesi hâlinde, karşılığının Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO’ya aktarılmasını müteakip nemasıyla birlikte nakit olarak ödeme yapılır.

(5) Nakit olarak yapılacak ödemeler için EGYO ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi arasında protokol düzenlenir ve ödemeler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubeleri aracılığı ile toplu veya bireysel olarak yapılır. Talep edilmesi hâlinde ödemelerde yardımı yatıran Kurum/Kuruluş/Saymanlık personeline (hâli hazırda çalışanına) toplu olarak kurumları aracılığıyla ödeme yapılır. Bireysel ödemelerde hak sahiplerinin T.C. Kimlik No, Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya  pasaport ile T.C. Ziraat Bankası şubelerine başvurması gerekir.

(6) Kanun gereği yapılacak ödemelere ilişkin yeterli kaynak ödeme öncesi EGYO tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye aktarılır. Nakit olarak yapılacak ödemeler için T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ödenecek komisyon tutarı EGYO ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında  yapılacak protokolle belirlenir.

Yapılan protokol çerçevesinde EGYO, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ödenecek komisyon tutarını kendi kaynaklarından  karşılar.

(7) Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları hâlinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen iki aylık süre içinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen içerikte Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde dördüncü fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

(8) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irat kaydedilir.

Diğer hükümler

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan belgelerin geçerli olup olmadığı hususunda karar vermeye yetkili kurum Bankaya bildirim yapan kurumdur.

(2) Bu Yönetmeliğe göre hak sahiplerine nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere ilişkin olarak ihtilaf oluşması hâlinde hak sahipleri, öncelikle adlarına yardım yapan kurumla, daha sonra bilgileri gönderen kurumla ve en son olarak ise EGYO ile irtibat kuracaktır.

(3) Mülga 3320 sayılı Kanun gereği konut edindirme yardımına  müstehak kişinin ölümü hâlinde, adına biriken ve kullanılmayan yardım nemasıyla birlikte, kanunî mirasçılarına veraset ilamının ibrazı ve varis/varislerce dilekçeyle başvuru yapılması durumunda ödenir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik, 30/5/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı birlikte yürütür.

Ek-1

NEMA HESAPLAMASINA İLİŞKİN ÖRNEK

Bir hak sahibi adına işveren tarafından yatırılan toplam anapara tutarı    :  A

Altı aylık vadeli mevduat faizi ile 29/12/1999’a kadar faiz geliri              :  F

EGYO’ya devir tarihi itibarıyla Toplam Alacak                                        : A + F

EGYO’nun Md.5’e göre belirlenen Net Aktif Değeri                                 :  EGYONAD

KEY hak sahiplerinin hissesi  (KEYPAYI)                                               :  EGYONAD * % 60,96

EGYO’ya KEY Karşılığı devredilen taşınmazların tutarı                            :  395.751.717,17.-YTL

Nema katsayısı  (NK)                                                                         :   KEYPAYI / 395.751.717,17

Bir hak sahibinin alabileceği toplam tutar                                             :   NK * (A+F)

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …