Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26968

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi, arşivlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile elektronik imza işlemlerini düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik Türkiye İş Kurumu tarafından elektronik ortamda yürütülen hizmetleri kapsar.

 Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 22 ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,

b) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı,

c) Hak sahibi: 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanan kimseyi,

ç) İş Arayan: Kuruma iş aramak amacıyla başvuran kayıtlı kişileri,

d) İşveren: İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri,

e) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

f) Kurum portalı: Kurum hizmetlerine ilişkin içerikleri bir arada bulunduran Kurum internet sitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektronik Ortamda Verilecek Hizmetler

Kurum hizmetleri

MADDE 4 – (1) Kurum hizmetlerine yönelik işlemler internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim, araç ve ortamı üzerinden yapılabilir. Bu kapsamda aşağıda işlem ve hizmetler elektronik ortamda gerçekleştirilir.

a) İşgücü piyasasının izlenmesi, ihtiyaç duyulan verilerin derlenmesi, analiz edilmesi ve yayınlanması, işgücü piyasası bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik işlemler,

b) Aktif işgücü piyasası politikaları çerçevesinde iş ve meslek danışmanlığı, meslek araştırma ve geliştirme hizmetleri, işgücü eğitimi ve yetiştirme faaliyetleri, işletmelerde eğitim seminerleri ile benzeri işgücü uyum programlarına ilişkin hizmetler,

c) Yurtiçi ve yurtdışı işe yerleştirme işlemlerine ilişkin; iş arayanların iş başvuruları, işverenlerin işgücü talebi işlemleri, özel istihdam büroları, insan gücü planlaması ve istihdamı geliştirme hizmetlerine ilişkin işlemler,

ç) İşsizlik sigortası, özelleştirme uygulamaları, kısa çalışma, ücret garanti işlemlerine ilişkin; hak sahibi, işverenler, bankalar ve diğer kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki işlemleri,

d) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirliği ve çalışmalar ile proje hazırlama, yürütme işlemleri,

e) Kurumun danışma, denetim ve destek hizmetleri kapsamındaki iş ve işlemleri ile savunma hizmetleri,

elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması, Üyelik, Bilgi, Belge Alınıp Verilmesi ve Arşivlenmesi

 Elektronik ortamda kayıtların tutulması

MADDE 5 – (1) Kurum tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin işlemler ve elde edilen veriler elektronik ortamda tutulabilir. Mevzuat ve iletişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, kayıtların tutulması ile ilgili usul ve esasları belirlemeye ve değiştirmeye Kurum yetkilidir.

Kurum portalına üyelik

MADDE 6 – (1) Elektronik ortamda işlem yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Kurum portalına üye olması gerekir.

(2) Kurum portalına üyelik esnasında oluşturulan şifrenin gizliliği ve yenilenmesinin sorumluluğu üyeye aittir. Bu şifrenin izinli ya da izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından Kurum sorumlu değildir.

(3) Gerçek ve tüzel kişiler sisteme üye olurken bildirdikleri posta adresi, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi vb. iletişim yöntemleri ile bilgilendirileceklerdir. Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye tarafından bildirilen iletişim adresi esas alınır. Kurum, gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için yazılı tebligat yapabilir.

(4) Kurum portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder. Yanlış bilgi ve beyanlardan dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu olmayacaktır.

Elektronik ortamda bilgi belge alınması ve verilmesi

MADDE 7 – (1) Kurum elektronik ortamda bilgi ve belge isteyebilir veya verebilir.

(2) Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen resmi yazışma kurallarına ve güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Kurumun e-imza uygulamasını başlatması ile birlikte, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalayabilir.

(3) Yapılan yazışmalar ile bilgi ve belgeler elektronik ortamda kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınabilir.

Elektronik ortamda verilen bilgi ve belgelerin arşivlenmesi

MADDE 8 – (1) Kurum, elektronik ortamda verdiği hizmetler ile ilgili yazışmaları, bilgi ve belgeleri Kurum Arşiv Yönergesinde belirtilen sürelere uygun olarak saklamak zorundadır. Bu belgelerin elektronik ve benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Elektronik ortam dışında oluşan/oluşturulan kayıt ve belgeler de elektronik ortama aktarılarak işlem yapılabilir ve arşivlenebilir.

(2) Bu tür belge ve malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Güvenlik

MADDE 9 – (1) Elektronik ortamın güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması, yetkisiz erişimin engellenmesi hususunda Kurum tarafından gerekli tedbirler alınır.

(2) Kurum elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.

(3) Kurum elektronik ortamın güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanmasını ve yedekleme usul ve esaslarını yönerge ile belirler.

Kişisel verilerin korunması

MADDE 10 – (1) Sistemde yer alan kişisel verilerin kullanılmasında mevzuatta yer alan özel hayatın gizliliğine ilişkin hükümler esas alınır. Kullanıcılardan alınan bilgiler tanımlanmış hizmetlerin ve yasal mükellefiyetlerin yerine getirilmesi dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Bilgi ve belgelerin elektronik ortamda verilme zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Kurum, bu Yönetmelik gereği elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi hususunda gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya veya zorunluluk esasını kaldırmaya yetkilidir.

(2) Elektronik ortamda belge veya bilgileri göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kişilerin, sistemin geçici bir süre hizmet dışı kalması nedeniyle mevzuatta öngörülen süre içerisinde Kuruma gönderememeleri halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden üçüncü işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi göndermeleri durumunda yükümlülükleri yerine getirilmiş kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …