sosyal sigortalar kurumu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Yönetmelikleri

sosyal sigortalar kurumu

 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun bazı hükümleri 30.04.2008, bazı hükümleri 01.07.2008, bazı hükümleri ise 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01.10.2008 tarihi itibari ile yürürlüğe giren hükümler, genel olarak sigortalılık işlemleri ile ilgilidir. Yasanın uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği daha önce yayınlanmıştı.

Bunun ardından Yeni yasanın uygulama esaslarına yönelik;

*—  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*— Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*— Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik

*— Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

*— Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

*— Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik

*— Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik

*— 2008/14174 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak Edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik,

*— Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği,

*— Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Yayınlanmıştır.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.