Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Tebliğleri

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun bazı hükümleri 30.04.2008, bazı hükümleri 01.07.2008, bazı hükümleri ise 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

01.10.2008 tarihi itibari ile yürürlüğe giren hükümler genel olarak sigortalılık işlemleri ile ilgilidir. Yasanın uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği” daha önce yayınlanmıştı.

Bunun ardından Yeni Yasa’nın uygulama esaslarına yönelik;

*  Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

*  Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

*  İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ

*  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği

*  5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ

* 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ

* 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

* 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ

* Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

* İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

* 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ

* 5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ

* Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ

* 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ

* 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

* İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ

* 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

* 2008-14173 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi’nin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

* Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ

* Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV  İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ

* 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

* Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi İle Geçici İskan Veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ

yayınlanmıştır.

 

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ KISIM …