Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

51 seri no lu Damga vergisi kanunu genel tebliği 23.12.2008 tarih, 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Tebliğ uyarınca 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere;

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                        (25,40 TL)

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                                       (33,90 TL)

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                                                (16,90 TL)

bd) Muhtasar beyannameler                                                                      (16,90 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)                          (16,90 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                                    (12,50 TL)

olarak yeniden belirlenmiş,

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar için uygulanan oran ise (Binde 6) olarak devam edecektir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’n tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Engelli Vergi İndirimi Yazısı ile Emeklilik

Engelli Vergi İndirimi Yazısı ile Emeklilik

Dezavantajlı bireylere birçok ayrıcalık tanınıyor. Bunlardan birisi de emeklilik, işte şartları!