istihdama-donus-ve-kayit-disi-istihdamı-sonlandırma-tesvikinin-detaylari-belli-oldu
İstihdama Dönüş ve Kayıt Dışı İstihdamı Sonlandırma Teşvikinin Detayları Belli Oldu

İstihdama Dönüş ve Kayıt Dışı İstihdamı Sonlandırma Teşvikinin Detayları Belli Oldu

7256 sayılı Torba Yasa ile istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik birtakım tedbirlerin alındığını biliyoruz. Özellikle mevcuttaki ilave istihdam teşviklerinin süresi ile kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı, ücretsiz izin desteği ve kısa çalışmayı sonlandıran sigortalılar için işverenlere sağlanan desteklerin süresinin uzatılma yetkisi Cumhurbaşkanı’na tanınmış ve uzatma konusunda nihai tarih yine Cumhurbaşkanı Kararı ile belli olacak. Hiçbir teşvikten mahrum kalmamak ve risksiz bir teşvik süreci yürütmek için Datassist‘le irtibata geçin!

7256 sayılı Yasa ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen “Geçici 27. Madde” kısmen kimi işverenlerce olumlu bulunurken, kimi işverenler ise uygulamadaki tutarlılık konusunda endişeli. Oldukça karışık görünen “İstihdama Dönüş/Kayıt Dışına Son Ver Teşviki” olarak da anlam kazanmış olan teşviki madde bütününde ve SGK’nın 2020/50 sayılı Genelgesi doğrultusunda inceleyelim.

İstihdama Dönüş ve Kayıt Dışını Sonlandırma Teşviki Detayları

7256 sayılı Yasa’nın 12. maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a Geçici 27. madde eklendi.

Buna göre, 7256 sayılı Kanun’la işverenlere “işe dönüş/istihdama dönüş ya da kayıt dışını kayıt altına al teşvikli çalıştır” adı altında yeni bir sigorta prim teşviki sağlanıyor. SGK 7256 sayılı Yasa ile gelen yeni teşvik hükümlerini 2020/50 sayılı “4447 sayılı Kanun Geçici 27. maddesinde Yer Alan Prim Desteği” konulu Genelges’inde detaylı örneklere de yer verildi.

Yasal Dayanak; 7256 sayılı Yasanın 12. maddesi ile eklenen 4447 sayılı Kanuna Geçici 27. madde olarak gösteriliyor.

Çalışanlar Açısından Şartlar

 • Her türlü İş Kanunu (İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu fark etmeksizin) kapsamındaki iş veya hizmet sözleşmeleri 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 arasında ya da SGK’ya bildirilmeksizin KAYIT DIŞI çalışıyor olanların hizmetlerinin 1 Aralık 2020’ye kadar sigortasız çalışmaya devam etmiş olması ve iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunun 25/II bendi hükümleri (ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık) gereği işten ayrılmamış olmak (İşten çıkış kodunun 29 olmaması) gerekiyor.
 • İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine 1 Aralık 2020 ila 31 Aralık 2020 (bu tarihler dahil) arası başvuruda bulunulması,
 • 1 Aralık 2020 ila 31 Aralık 2020 (bu tarihler dahil) arasında işe alınması,
 • 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
 • Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,
 • Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması,
 • Yukarıdaki şartlara haiz sigortalıların fiilen iş yerinde çalışıyor olması.

Destekten Yararlanacak İş Yeri Açısından Şartlar

 • Geçici 27. madde prim desteğinden faydalanacak olan iş yerinin özel sektör iş yeri olması gerekiyor.
 • 4447 sayılı Kanunun Geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. (Örneklerle anlatılacaktır)

İstihdama Dönüş Desteği Tutarı ve Genel Şartları

Yukarıda sigortalılar ve özel sektör iş yeri açısından şartların birlikte sağlanması halinde; “1 Ekim 2020 itibarıyla bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 arasındaki dönemde iş sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25/II maddesindeki (veya diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre) ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından;

 • Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverenin tüm sigorta kolları priminden mahsup edilmek suretiyle destek verilecek,
 • İşe başlatılıp 4857 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak kaydıyla, Kanunda yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, fondan günlük olarak 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek.
 • Başvurusunun kabul edilmediğini Kurum’a bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartlarını sağlayanlara 29 Mayıs 1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yapılacak değerlendirme göz önüne alınarak 4857 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere fondan hane başına günlük 34,34 TL destek sağlanacak.

Desteğe İlişkin Bağlayıcı Şartlar ve Cezai Yaptırımlar

Gerek 44,15 TL üzerinden prim mahsubu suretiyle destekten faydalanan işveren, gerekse 39,24 TL ve 34,34 TL üzerinden ücretsiz izin desteği ve hane desteği alan çalışanların yerine getirmesi gereken birtakım şartlar bulunmaktadır.

 • Günlük 39,24 TL nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanun’un 39. maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek.
 • İşveren, günlük 44,15 TL prim desteğinden yararlandığı sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, 44,15 TL’lik destekten yararlanılanların destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlü. Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun’un 89. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecek.
 • Hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul edilenlere, işveren tarafından bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılır ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmayacak.
 • Bu desteklerden faydalanacak işçileri SGK’ya bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere; ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için 5510 sayılı Kanunun 102. maddesine göre idari para cezası uygulanmaz, işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmez ve ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak. Bu işverenlerin, hizmetlerini SGK’ya bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul etmesi; bu Kanun veya diğer Kanunlar uyarınca sağlanan sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşkil etmez ve daha önce yararlanmış oldukları sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç çıkarılmayacak.
 • Hizmetlerini SGK’ya bildirilmeksizin istihdam edildiği işverence kabul edildiği hâlde yanlış beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde, bu madde uyarınca verilen destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek ve tespit edilen her bir yanlış beyan için işveren ve destekten yararlanana ayrı ayrı olmak üzere tespit tarihindeki 4857 sayılı Kanunun 39. maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacak.
 • Günlük 44,15 ₺ sigorta prim desteği SGK tarafından, 39,24 TL’lik nakdi ücretsiz izin desteği ve hane başına 34,34 TL’lik destek İŞKUR tarafından yürütülecek.
 • 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait iş yerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun Ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacak.

Destekten Yararlanılan Sigortalıların Yarısının Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Ortalama Destek Süresi Kadar Çalıştırılması Detayları

4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılabilmesi için, bu bent kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekiyor.

Hesaplama;

Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı, destek süresince destek kapsamında 17256 Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kurum’a bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye bölünmesi suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecek.

Örnek: XYZ unvanlı iş yerinde 4857 sayılı İş Kanunun Geçici 10. maddesi kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar A,B,C ve D sigortalılarını 17256 sayılı Kanun Numarası ile Geçici 27. madde kapsamında SGK bildirdiğini düşünelim.

SigortalıAralıkOcakToplam
A Sigortalısı301040
B Sigortalısı301242
C Sgortalısı301646
D Sigortalısı302656

A sigortalısı — 40 gün,

B sigortalısı — 42 gün,

C sigortalısı — 46 gün,

D sigortalısı — 56 gün.

Olmak üzere toplam 184 gün 4 sigortalının bildirimlerini 17256 Kanun numarası ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Kuruma bildirdiir.

Destekten yararlanılan gün sayısı toplamda; 184 gün,

4 Sigortalının ortalama gün sayısı ise; 184/4= 46 gün olarak hesaplanacaktır. İşveren seçeceği iki sigortalısını 46 gün daha istihdam etmek zorunda.

Yukarıdaki örneğimizde 17256 Kanun numarası ile A,B,C ve D sigortalılarını istihdam eden işveren günlük 44,15 TL olmak üzere toplamda 120 gün fiilen çalışan ve SGK’ya bildirilen sigortalıların ücretleri üzerinden kesilecek tüm prim kolları hesaplandığında;

Aralık ayı içerisinde; 120 Gün x 44,15  =  5.298 TL destek

Ocak ayı içerisinde;    64 Gün x 44,15   =  2825,60 TL destekten faydalanılabilecek.

Ücretsiz İzin Nakdi Ücret Desteği Hesaplanması

Yukarıdaki örneğimizde A,B,C ve D sigortalıların Ocak ayında;

 • A sigortalısı; 10 günlük fiili çalışması sonucunda, işvereni tarafından 17256 Kanun numarası ile 10 günlük ücreti ve prim gün sayısı ile eksik gün nedeni “nakdi ücret desteği” şeklinde bildirimi halinde;

20 günlük eksik gün  nedenine istinaden 20 x 39,24 TL = 784,80 TL ücretsiz izin nakdi ücret desteği,

 • B sigortalısı; 12 günlük fiili çalışması sonucunda, işvereni tarafından 17256 Kanun numarası ile 12 günlük ücreti ve prim gün sayısı ile eksik gün  nedeni “nakdi ücret desteği” şeklinde bildirimi halinde;

18 günlük eksik gün  nedenine istinaden 18 x 39,24 TL = 706,32 TL ücretsiz izin nakdi ücret desteği,

 • C sigortalısı; 16 günlük fiili çalışması sonucunda, işvereni tarafından 17256 Kanun numarası ile 16 günlük ücreti ve prim gün sayısı ile eksik gün  nedeni “nakdi ücret desteği” şeklinde bildirimi halinde;

14 günlük eksik gün  nedenine istinaden 14 x 39,24 TL = 549,36 TL ücretsiz izin nakdi ücret desteği,

 • D sigortalısı; 26 günlük fiili çalışması sonucunda, işvereni tarafından 17256 Kanun numarası ile 26 günlük ücreti ve prim gün sayısı ile eksik gün  nedeni “nakdi ücret desteği” şeklinde bildirimi halinde;

4 günlük eksik gün  nedenine istinaden 4 x 39,24 TL= 156,96 TL ücretsiz izin nakdi ücret desteği,

İŞKUR tarafından ödenecek.

Diğer Hususlar;

Destek süresinin sona ermesinden itibaren gerek çalıştırılması gereken sigortalı sayısı hesabında gerekse destekten yararlanılan ortalama süre hesabında;

-17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde (0) gün ve (0) kazançlı ya da (0) gün ve kazançlı olarak kayıtlı sigortalılar hesaplamaya dahil edilmeyecek.

– Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde 17256 kanun türünden Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecek.

– 17256 kanun türünden Kuruma bildirilen bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı iş yerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacak.

Ay içinde 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecek.

Çalıştırılması gereken sigortalı sayısı ile destekten yararlanılan ortalama süre, destek süresinin bitmesinden (4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son gününden) sonra sistem tarafından hesaplanarak İşveren Sisteminde bulunan “4447/Geçici 27. Madde Listeleme-Silme” menüsünde yer alan tanımlama ekranında gösterilecek.

Çalıştırılması gereken sigortalı sayısı hesabı ile destekten yararlanılan ortalama süre hesabı yapıldıktan sonra hesaplamaya esas aylara ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurum’un denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalılar dikkate alınmayacak.

Destek Süresi Kadar İlave Sigortalı Çalıştırmama Durumunda

Bu kapsamda destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılmaması halinde, işveren 4447 sayılı Kanun’un Geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan destekten yersiz yararlanmış olacağından, yersiz yararlanılan destek tutarları 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

17256 Kanun Türü Aşağıdaki Belge Türleri İçin Seçilmeyecek

Bu destek hükümleri,

 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
 • Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,
 • Staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler,
 • İŞKUR tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler,
 • Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar,
 • Yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar,
 • Yurt dışında çalışanlar,
 • Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar,
 • Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis,
 • Atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve
 • İş kaybı tazminatı alanlar

hakkında uygulanmaz.

Bu nedenle, 2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 numaralı belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için 17256 kanun numarası seçilemeyecek.

Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında; “Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25. maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30.6.2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.” hükümleri yer alıyor.

Buna göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, maddede belirtilen şartları sağlayan sigortalılardan dolayı, 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin yürürlüğe girdiği 1 Aralık 2020’den itibaren 4857 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek, üzere her ay prim desteğinden yararlanılabilecek.

Örnek: Destek kapsamına giren sigortalı (A)’nın;

En son çalıştığı iş yerine 1 Aralık 2020 tarihinde başvurduğu ve işverenin yanında 1.12.2020 tarihinde işe alınarak çalışmaya başladığı ve bu sigortalıya ait 2020/Aralık ayına ilişkin 17256 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ya verildiği varsayıldığında, işveren bu destekten diğer şartlar sağlanmak kaydıyla 2020/Aralık’tan itibaren 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay yararlanabilecek.

Sigortalının destek kapsamında işe başladığı iş yerinden destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı iş yerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilecek, ancak aynı işverene ait farklı bir iş yerinde veya farklı bir işverene ait iş yerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacak.

Alt İşvereni Bulunan İş Yerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Destek süresinin sona ermesinden itibaren gerek çalıştırılması gereken sigortalı sayısı hesabında gerekse destekten yararlanılan ortalama süre hesabında, hem asıl işverenin hem de alt işverenlerin yalnızca kendi bildirdikleri destek kapsamındaki sigortalılar dikkate alınarak işlem yapılacak.

Asıl işverenin hak ettiği prim desteği asıl işverenin borcu olmaması durumunda alt işverenin SGK’ya olan borcuna mahsup edilebilecek.

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

4447 sayılı Kanun’un geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekiyor.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “17256- 4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde – İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacak.

Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında sigortalının iş veya hizmet sözleşmesinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta olduğu en son özel sektör iş yerine yapılması gereken başvuru tarihinin, tanımlama ekranında yer alan “Sigortalının İş Yerinize Başvuru Tarihi” alanına kaydedilmesi ve sigortalının tanımlama yapılacak iş yerindeki durumunun “Sigortalının Durumu” bölümünden seçilmesi gerekmekte olup, bu alanların doldurulmaması halinde teşvik tanımlaması yapılmasına izin verilmeyecek.

“Sigortalının Durumu” bölümünde yapılacak seçim işlemi için;

 a) “Hizmetleri Bildirilen” seçeneği: 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri SGK’ya bildirilerek istihdam edilen ve 1 Ocak 2019 – 17 Nisan 2020 arasında (29) işten çıkış kodu hariç olmak üzere diğer çıkış kodlarından herhangi birisi ile iş akdi sona eren sigortalının iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği özel sektör iş yeri işverenince bu seçeneğin seçilerek tanımlama işlemine devam edilmesi,

b) “Hizmetleri Bildirilmeksizin İstihdam Edilen” seçeneği hizmetini bildirmeyen ve halihazırda çalıştıran en son özel sektör iş yeri işverenince bu seçeneğin seçilerek tanımlama işlemine devam edilmesi,

c) “Hizmeti Bildirilmeyen ve 1 Ocak 2019 – 17 Nisan 2020 Arasında Çalıştırılarak İşten Çıkarılan” seçeneği 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin istihdam edilip de 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 arasında (29) işten çıkış kodu hariç olmak üzere diğer çıkış kodlarından herhangi birisi ile işten çıkarılanın, bu kapsamda işten çıkarıldığı özel sektör iş yeri işverenince bu seçeneğin seçilerek tanımlama işlemine devam edilmesi,

 gerekiyor.

Başvuru ve sigortalı durumu alanlarının doldurulması ile birlikte sigortalının;

-2020/Ağustos ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olup olmadığı,

-Başvuru tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıp bağlanmadığı,

-Başvuru tarihi itibarıyla yabancı kimlik numarası olup olmadığı, hususları işverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, sistem tarafından elektronik ortamda kontrol edileceğinden, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek olabilir.

Destek kapsamına giren bir sigortalının Kurum sistemine tanımlanmasından sonra, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olup olmadığı, yabancı kimlik numarasının bulunup bulunmadığı ve 2020/Ağustos ayına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olup olmadığı hususlarında meydana gelecek geriye yönelik değişiklikler dikkate alınmayacak.

Bununla birlikte, sistem üzerinden teşvik tanımlaması yapılan sigortalı için farklı bir iş yeri sicil numarası üzerinden teşvik tanımlaması yapılamayacak.

ÖNEMLİ NOT: 4447 Geçici 27. madde desteği iş yeri nakillerinde bakiye sürenin kullanımına izin verse de, “16” sigortalı nakillerinde kalan bakiye destek süresinin kullanımına izin verilmiyor.

Datassist Mevzuat Kulübü

2020/50 sayılı “ 4447 sayılı Kanun Geçici 27. maddesinde Yer Alan Prim Desteği” konulu Genelgesinin tam metni için tıklayınız..

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

1 yorum

 1. 4447 27 madde kapsaminda 01.12.2020 tarihinde alinan işçiler için ücretsiz izin menüsü hala 17.04.2020 sonrası İçin başvuru yapamazsiniz uyarısı vermektedir.sistemsel sorun mu bu yoksa genelge mi uygulanmıyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir