Özelden Özele Verilen İşlerde Aynı İşyeri Dosyasından İşlem Yapılması
Özelden Özele Verilen İşlerde Aynı İşyeri Dosyasından İşlem Yapılması

Özelden Özele Verilen İşlerde Aynı İşyeri Dosyasından İşlem Yapılması

Özelden özele verilen güvenlik, temizlik gibi hizmet alım işlerinde, iki işveren arasında yapılan hizmet alım sözleşmesi yenilendiğinde işyeri dosyasının yeniden tescil edilmesi gerekmekteydi. Yeni yapılan düzenlemeyle, yeni hizmet sözleşmesi nedeniyle yeniden düzenlenen iş ilişkisi için “Önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yenilenen sözleşmeyle tekrar verilen işin başlama tarihi arasında 30 günlük süreden daha az”  süre var ise, yeni bir işyeri tescil işlemi gerekmeyecek. Tescil işleminin yapılmamış olmasından dolayı da işverenlere idari para cezası uygulanmayacak.

Aynı işyeri dosyasından işlem yapılması uygulaması kapsamına yalnızca özel sektörden özel sektöre verilen işler dâhil olacaktır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kurumu kapsamında iş alan kamu işyerleri ve özel sektör işyerleri kapsam dışında tutulacaktır. Ayrıca özel sektörden özel sektöre yeniden yapılan hizmet alım sözleşmesinin aynı işverenle olması, verilen işin de bir önceki sözleşmedeki işle aynı işkolunda olması gerekmektedir.

Aynı İşyeri Dosyasından İşlem Yapılması

18.10.2016 tarihli 2016/23 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile birlikte yapılan düzenleme şu şekilde bildirilmiştir:

“2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan, özel sektör işyerleri  (ters işlem kodu ile 1 veya 3 mahiyet kodunda tescilli özel sektör işyerleri de dâhil)  tarafından, aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere tekraren verilen,  güvenlik, temizlik ve benzeri hizmet alımı işlerinde;

  • Çalıştırılacak personel sayısının belli olması,
  • Konunun asgari işçilik işlemleri kapsamı içinde değerlendirilmesinin gerekmesi halinde gerekli işlemlerin tamamlanmış olması,
  • Önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yenilenen sözleşmeyle tekrar verilen işin başlama tarihi arasında 30 günlük süreden (30 uncu gün  dahil) daha az  bir süre olması,
  • Sözleşmesi biten işten dolayı işten ayrılış bildirgesinin verilmeyerek çalışmaya devam edilmesi veya hizmet akdi askıya alınarak yeni sözleşme kapsamında işe başlatılması şartlarının bir arada bulunması kaydıyla,

Sözleşmeyle yeniden verilen iş için yeniden işyeri dosyası tescil ettirilmemesi bu bağlamda, sözleşmeyle yenilenen iş için işyeri dosyası tescil ettirilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmaması uygun görülmüştür.”

30 Günlük Süre Önemli

  • “Özelden özele verilen işlerde” önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yeni sözleşmeye göre sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihin 30 günden fazla olması halinde de yeni sözleşmeyle verilen iş için yeni işyeri dosyası tescil ettirilmesi veya;
  • Sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihin 30 günden az olmasına rağmen ayrı dosya tescil ettirilmesinin tercih edilmesi halinde en geç sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih itibariyle işyeri tescilinin yaptırılması icap etmektedir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin İlgili Maddelerinde;

“Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (ç) bendinin bir arada değerlendirilmesinden; işverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalışmaya başladıkları tarihten önce Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle yükümlü bulundukları, bununla birlikte; ilk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında verilmiş olması halinde de, süresinde yapılmış sayılacağı,

Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının bir arada değerlendirilmesinden; bu kapsamda çalıştırılan sigortalıların, sigortalılıklarının sona ermesine ilişkin bildirimlerin, sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılacağı, bununla birlikte; bu sigortalıların naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılmaları veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde eski işyeri numarası üzerinden yasal süresi dışında verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesinin de süresinde verilmiş sayılacağı,

Bahse konu Yönetmeliğin, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise; aynı işverenin, birden fazla özel ya da ihale konusu iş alması, işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâllerinde her işyeri için ayrı ayrı işyeri bildirgesi düzenleneceği öngörülmekte olup, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde; 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince idari para cezası uygulanması,”

öngörülmektedir.

 

2016/23 sayılı SGK Genelgesi için tıklayınız..

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325  BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir