Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Hükumeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Macaristan Hükumeti Arasında 24 Şubat 2015 tarihinde Budapeşte’de imzalanan ve 24 Ağustos 2017 tarihli ve 30164 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Anlaşması” ile “Anlaşmanın Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma” 1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarihli 2019/13 sayılı Genelgesi ile açıklanmıştır.

Tam metnine yazımızın sonundaki link ile ulaşabileceğiniz Genelgede yer alan belli başlı hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  • Anlaşma; Ülkemiz açısından malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, işsizlik sigortaları ile genel sağlık sigortası kapsamında hastalık ve analık yardımlarını kapsamaktadır. Ancak hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışanlar için işsizlik sigortası, kamu idarelerinde çalışanlar açısından iş kazası ve meslek hastalıkları ile işsizlik sigortaları hükümleri uygulanmayacaktır.
  • Anlaşma sigortalılık esasına dayalı olup, Türkiye bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendine göre sigortalı sayılanlar ile bunların aile bireylerini kapsamaktadır.
  • Akit Taraflardan birinde yardımlara hak kazanma ya da yardım miktarı üzerinde değişikliğe sebep olabilecek bir vakanın gerçekleşmesi durumunda, diğer Akit Taraf bu vakayı kendi ülkesinde geçmiş gibi dikkate alacaktır.
  • Akit Taraf sigortalıları, istihdam edildikleri Akit Taraf mevzuatına tabidirler. Ancak bu kişilerin diğer Akit Taraf ülkesinde geçici görevlendirilmeleri ya da geçici olarak faaliyetlerini diğer Akit Taraf ülkesinde nakletmeleri durumunda Anlaşmanın 9. maddesine göre 24 ayı geçmemek üzere aynı Akit Tarafın mevzuatına tabi kalırlar. Akit Tarafların mutabık kalmaları durumunda, bu süre en fazla 60 aya kadar uzatılabilir. Kamu görevlileri ya da Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre öyle kabul edilen kimseler, geçici olarak diğer Akit Tarafta çalıştıkları sürece de istihdam edildikleri Akit Taraf mevzuatına tabidirler.
  • Akit Taraflardan birinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet eden bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık yardım hakları Anlaşma kapsamında değildir.
  • Sağlık yardım formüllerinin gönderilmesi, talep edilmesi ve geçici görevlendirmelerle ilgili işlemler dışında Macaristan yetkili kurumları ile yapılacak bütün yazışmalar Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) tarafından gerçekleştirilecektir. Macaristan İrtibat kurumlarının adreslerini gösterir liste (EK-5) ekte yer almaktadır
  • Macaristan’da çalışması bulunanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4/1 (a) ve 4/1 (c) kapsamındaki sigortalıların ya da ölümü halinde hak sahiplerinin Anlaşma kapsamında aylık talepleri bulunması durumunda Türkiye’deki prim ödeme gün sayısı müstakil aylık bağlanmasına yeterli olsa bile, tahsis işlemi gerçekleştirilmek üzere talepleri EHGM’ye gönderilecektir. Kanunun 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların tahsis işlemleri sosyal güvenlik il müdürlükleri / sosyal güvenlik merkezleri tarafından gerçekleştirilecektir..

Anlaşmanın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir