Genel

Ücretlerin Ödetilmesi İsteği

Ücretlerin Ödetilmesi İsteği Giriş: İşçinin bordroda gösterilen ücretlere ihtirazi kayıt koymadan bordroyu imzalaması sonucunda bordroda gösterilen ücretlerin ödenmesi için tekrar hesaplama yapılamayacağı Özet: Mahkemece karara dayanak yapılan bilirkişi raporunda ücret bordrolarının ihtirazi kayıtsız imzalanmış olduğu gerekçesiyle davacının hafta tatili ücreti hakkında hesaplama yapılmamıştır. İmzalı bordroların hafta tatili yönünden işçiyi bağlaması …

Devamı »

Ücretin Belli Olmaması İşverenin İki Ayrı Bordro Düzenlemesi

Ücretin Belli Olmaması İşverenin İki Ayrı Bordro Düzenlemesi Giriş: İşçinin ücreti işverenin işyerinde iki ayrı bordro düzenlemesi sonucunda asgari ücrete yakın olması işçinin buna itirazı sonucunda meslek odasına işçinin ücreti ile ilgili sorulması ve buna  göre karar verilmesi gerekmektedir. Özet: 1- Davacının aylık ücretinin miktarı taraflar arasında tartışmalıdır. Davalı işveren …

Devamı »

Ekonomik Kriz Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi

Ekonomik Kriz Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi Giriş: Ekonomik kriz nedeni ile işçi çıkaran işveren ertsi gün aynı departmana işçi alımı için ilan veriyorsa orada ekenomik krizden söz edilemez. Özet: Davalı ekonomik kriz nedeni ile iş yoğunluğunun azalması nedenine paralel olarak kadro azaltılması yoluna gittiği gerekçesini fesih nedeni olarak …

Devamı »

Yıllık İzin Sürelerinin Hesaplanması

Yıllık İzin Sürelerinin Hesaplanması Giriş: İşçinin askerden öncede aynı işverene ait işyerinde çalışması askerden sonraki çalışmalarında dikkate alınması gerekir. Özet: 1475 sayılı İş Kanununun 50. maddesinde; “…yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır…” denilmektedir. Yasanın …

Devamı »

Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

(*15/05/2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilerin sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerinde çalışan diğer işçilerle aynı düzeyde korunmalarını sağlamaktır.

Devamı »

İşe İade Davasında Boşta Geçen Sürenin Ücreti

İşe İade Davasında Boşta Geçen Sürenin Ücreti Giriş: İşe İade davasında boşta geçen süre ile ilgili mahkemenin miktar belirlemesi ve neden belirtmeden üst sınırdan belirlemesi hatalıdır. Özet: Mahkemece boşta geçen süreyle ilgili ücret ve tazminatın miktar belirtilerek hüküm altına alınması hatalıdır. Diğer taraftan gerekçe dahi gösterilmeden tazminatın üst sınırdan belirlenmesi …

Devamı »

Kapıcı Olan Eşine Yardım Etmesi Sonucu Kıdem Tazminatı İsteği

Kapıcı Olan Eşine Yardım Etmesi Sonucu Kıdem Tazminatı İsteği Giriş: Kapıcı olan eşine yardım ettiği iddiasında olan davacının davalı ile bir hizmet akdi ilişkisinin bulunmadığından davanın reddi gerekir. Özet: Davacının eşi Polat Y. ile davalı arasında kapıcılık sözleşmesinin mevcut bulunduğu davacının kapıcı olan eşine yardımcı olduğu, davacı ile davalı arasında …

Devamı »

İşverenin Ödeme Güçlüğünden Dolayı Yeni Kadro Oluşturması

İşverenin Ödeme Güçlüğünden Dolayı Yeni Kadro Oluşturması Giriş: İşverenin ödeme güçlüğü içinde olmasından dolayı yeni kadro oluşturması sonucunda işçi çıkardığını iddia etmesi halinde bu durumun araştırılması gerekmektedir. Özet: İşe iade davasında, davalı iş akdinin feshine gerekçe olarak “”yeni kadro düzenlemesi …”” yapmak ihtiyacı içinde olduğunu ve bunun da ödeme güçlüklerinden …

Devamı »

İşçi Tarafından İş Akdinin Evlenme Nedeniyle Feshi

İşçi Tarafından İş Akdinin Evlenme Nedeniyle Feshi Giriş: Kadın işçinin evlendikten 2 ay sonra iş akdini feshetmesi fesihte neden bildirmemesi ve sonradan evlilik nedeni ile feshi yaptığını bildirmesi işçinin feshi evlilik nedeni ile yaptığı şeklinde anlaşılmalıdır. Özet: Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacı “bayan işçi” 14.6.2002 tarihinde evlenmiş ve …

Devamı »

İşçinin İş Güvencesinden Yararalanması

İşçinin İş Güvencesinden Yararalanması Giriş: İşçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için işyerinde en az 30 kişi çalışıyor olması ve işçinin de en az 6 aylık kıdeminin olması gerekmektedir. Özet: 4857 sayılı yasanın 18. maddesi uyarınca “30 işçi veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz …

Devamı »