Sizin Sorduklarınız

Bir Yıl Dolmadan İşten Ayrılan İşçiye Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ödenir Mi

Herhangi bir işyerinde 11 ay çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye, yıllık ücretli izin hakkı ödenir mi? Yıllık ücretli izin konusundaki uygulama, 4857 sayılı yasa ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, bir işyerinde çalışmaya başlayan işçi, söz konusu işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurması ile birlikte, yıllık ücretli izin hakkı elde etmektedir. Aynı …

Devamı »

Günlük Çalışma Süresinin Üstündeki Çalışmalar

Bir işyerinde günlük 7.5 saatin üstünde çalışılması durumunda, 7.5 saati aşan çalışma süresi için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekli midir? 4857 sayılı yasa, günlük normal çalışma süresini 7.5 saat, haftalık normal çalışma süresini de 45 saat olarak düzenlemektedir. Günlük normal çalışma süresi 7.5 saat olarak belirlenmiş olmakla birlikte, yasa ile …

Devamı »

İş Sözleşmesi Fesih Edilen Çalışanın Tekrar Aynı İşyerinde Çalışabilmesi

Herhangi bir işyerinde çalışmakta iken, iş sözleşmesi fesih edilen bir çalışanın tekrar aynı işyerinde çalışabilmesi için geçmesi gereken süre nedir? Yasal düzenlemeler açısından, işveren/işçi ilişkileri yasalarla belirlenen çerçevenin dışına çıkmamak koşulu ile, iş sözleşmeleri yolu ile düzenlenmektedir. Bir işyerinde çalışmakta iken, herhangi bir nedenle iş sözleşmesi fesih edilen işçinin tekrar …

Devamı »

Emeklilik Hakkını Elde Eden Bir Çalışanın İş Sözleşmesinin Feshi

Emeklilik hakkını elde eden bir çalışanın iş sözleşmesi, bu nedene dayanılarak fesih edilebilir mi? Herhangi bir iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshin gerektirdiği tüm yasal yükümlülüklere bağlı kalmak durumundadır. Yasal düzenleme gereği, iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren, işçinin yetersizliğinden veya …

Devamı »

Sözleşmeyi Usulüne Uygun Fesih Eden Çalışana İhbar Tazminatı Ödenir Mi

İş sözleşmesinin fesih bildirimini bildirim süresine uygun olarak yapan bir çalışana ihbar tazminatı ödenir mi? Herhangi bir iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. Bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini …

Devamı »

Şubat Ayında Ayrılan İşçinin Ücreti

Şubat ayı sonunda işten ayrılan işçiye, şubat ayı için kaç günlük ücret ödenmelidir? Yasal düzenlemeler kapsamında; gerek sosyal sigorta uygulamaları, gerekse ücret hesaplamaları açısından, tüm aylar kaç gün sürdüklerine bakılmaksızın 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Düzenleme gereği, şubat ayında tam olarak çalışan bir işçiye, 30 günlük ücreti ödenmektedir.

Devamı »

İhbar Tazminatı Hesaplanması

İş sözleşmesinin bildirim süresine uymaksızın fesih edilmesi durumunda, ihbar tazminatı neye göre hesaplanmaktadır? 4857/17 gereği, iş sözleşmelerinin çalışma sürelerine bağlı olarak 2 ile 8 hafta arasında değişen bildirim sürelerine uyularak feshi gerekmektedir. Bildirim süresine uymaksızın fesih gerçekleştiren taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödeyecektir. Yasal düzenleme gereği, ihbar …

Devamı »

Yol Ve Yemek Parası

İşçilere verilmesi gereken yol ve yemek paralarının alt sınırı nasıl belirlenmektedir? Yasal düzenlemeler kapsamında, çalışanlara yol veya yemek yardımı yapılmasına yönelik herhangi bir zorunluluk düzenlenmiş değildir. Bu konudaki uygulama, iş sözleşmesi yolu ile belirlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri ile çalışana böylesi bir hak sağlanmıyor olması durumunda, uygulama işverenin inisiyatifinde olacaktır.

Devamı »

İşten Ayrılan İşçinin Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmesi

SSK tarafından sigortalılara belirli şartlarla sağlık yardımları verilmektedir. Bu kapsamda, hastalığın ortaya çıktığı tarih itibari ile son bir yılda en az 90 gün prim ödemiş bulunan bir sigortalı, SSK tarafından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanabilmektedir. Söz konusu yardımların sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kimselere verilebilmesi için, hastalığın ortaya çıktığı tarihten önceki bir …

Devamı »

Sağlık Problemi Nedeniyle İşten Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Yasal düzenleme kapsamında, sağlık nedenlerine dayalı iş sözleşmesi fesihleri sonucunda kıdem tazminatı hakkının oluşumuna ilişkin olarak açıklamalar yapılmış durumdadır. Bu kapsamda, herhangi bir işçinin işin yapılmasına sürekli …

Devamı »