Sizin Sorduklarınız

Kıdem Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır

Çalışanların kıdem tazminatları hangi ücret üzerinden hesaplanmaktadır? Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir.

Devamı »

Doğum Sonrası İşten Ayrılan İşçinin İşsizlik Ödeneğinden Yararlanması

Doğum sonrası çocuğunun bakımı nedeniyle işten ayrılan bir çalışan, işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi? İşsizlik sigortası konusundaki düzenlemeler, 4447 sayılı Yasa ile yapılmaktadır. Yasa ile getirilen düzenlemeler kapsamında, herhangi bir iş sözleşmesinin feshi sonucunda işsizlik sigortası hükümlerinden yararlanılabilmesi belirli şartlara bağlanmaktadır.

Devamı »

Dövizle Ödeme Yapılan Çalışanın Ücreti

Dövizle ödeme yapılan  çalışanların ücretleri, söz konusu dövizlerin değer artış veya azalışlarına paralel değiştirilebilir mi? Herhangi bir işverene iş sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan bir işçiye, bu çalışması karşılığında yapılan ödeme, ücret olarak tanımlanmaktadır. Ücretlerin yabancı para ile ödenmesi halinde, söz konusu ödemeler, ödeme günündeki YTL karşılıkları esas alınarak, YTL …

Devamı »

Rapor Alarak İşe Gidemeyen İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Sağlık nedeniyle rapor alarak işe gidemeyen bir işçinin, işe gidemediği bu süre yıllık ücretli izin hakkının kazanılmasında dikkate alınır mı? Herhangi bir işyerindeki çalışma süresi en az 1 yılı dolduran bir işçi, yıllık ücretli izin hakkı elde etmektedir. Yıllık ücretli izin hakkının elde edilmesi için gerekli olan çalışma süresinin hesabında, …

Devamı »

Deneme Süreli İş Sözlesmesi Yapılan İşçinin Sigorta Bildirimi

Deneme süreli iş sözleşmesi yapılan işçinin sigorta bildirimi, deneme süresi sonunda mı başlatılmaktadır? Sosyal sigorta uygulamaları konusundaki düzenlemeler 506 sayılı Yasa ile yapılmaktadır. Bu kapsamda, herhangi bir işyerinde çalışmaya başlayan işçinin, işe başlamasından 1 gün önce SSK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Devamı »

Bir Yıl Dolmadan İşten Ayrılan İşçiye Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ödenir Mi

Herhangi bir işyerinde 11 ay çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye, yıllık ücretli izin hakkı ödenir mi? Yıllık ücretli izin konusundaki uygulama, 4857 sayılı yasa ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, bir işyerinde çalışmaya başlayan işçi, söz konusu işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurması ile birlikte, yıllık ücretli izin hakkı elde etmektedir. Aynı …

Devamı »

Günlük Çalışma Süresinin Üstündeki Çalışmalar

Bir işyerinde günlük 7.5 saatin üstünde çalışılması durumunda, 7.5 saati aşan çalışma süresi için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekli midir? 4857 sayılı yasa, günlük normal çalışma süresini 7.5 saat, haftalık normal çalışma süresini de 45 saat olarak düzenlemektedir. Günlük normal çalışma süresi 7.5 saat olarak belirlenmiş olmakla birlikte, yasa ile …

Devamı »

İş Sözleşmesi Fesih Edilen Çalışanın Tekrar Aynı İşyerinde Çalışabilmesi

Herhangi bir işyerinde çalışmakta iken, iş sözleşmesi fesih edilen bir çalışanın tekrar aynı işyerinde çalışabilmesi için geçmesi gereken süre nedir? Yasal düzenlemeler açısından, işveren/işçi ilişkileri yasalarla belirlenen çerçevenin dışına çıkmamak koşulu ile, iş sözleşmeleri yolu ile düzenlenmektedir. Bir işyerinde çalışmakta iken, herhangi bir nedenle iş sözleşmesi fesih edilen işçinin tekrar …

Devamı »

Emeklilik Hakkını Elde Eden Bir Çalışanın İş Sözleşmesinin Feshi

Emeklilik hakkını elde eden bir çalışanın iş sözleşmesi, bu nedene dayanılarak fesih edilebilir mi? Herhangi bir iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshin gerektirdiği tüm yasal yükümlülüklere bağlı kalmak durumundadır. Yasal düzenleme gereği, iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren, işçinin yetersizliğinden veya …

Devamı »

Sözleşmeyi Usulüne Uygun Fesih Eden Çalışana İhbar Tazminatı Ödenir Mi

İş sözleşmesinin fesih bildirimini bildirim süresine uygun olarak yapan bir çalışana ihbar tazminatı ödenir mi? Herhangi bir iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. Bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini …

Devamı »