sefer-gorev-emri-kidem-tazminat

Sefer Görev Emrinde Kıdem Tazminatı

sefer-gorev-emri-kidem-tazminatSoru:

Merhabalar,

Askerlik görevimi 2004 yılında tamamladım. Ancak geçen hafta sefer görev emri nedeniyle 20 günlük süre boyunca eğitim için askere çağrıldığımın tebligatını aldım. Bu durumda doğrultusunda 20 günlük süre boyunca askerde olacağım. Askerlik nedeniyle iş sözleşmemi fesih edersem kıdem tazminatı hakkımın ödenmesini isteyebilir miyim?

sefer-gorev-emri-kidem-tazminatSoru:

Merhabalar,

Askerlik görevimi 2004 yılında tamamladım. Ancak geçen hafta sefer görev emri nedeniyle 20 günlük süre boyunca eğitim için askere çağrıldığımın tebligatını aldım. Bu durumda doğrultusunda 20 günlük süre boyunca askerde olacağım. Askerlik nedeniyle iş sözleşmemi fesih edersem kıdem tazminatı hakkımın ödenmesini isteyebilir miyim?

Cevap:

İş kanunu hükümleri dikkate alındığında seferberlik süresinin çalışma süresinden sayılacağı, süre sonunda 90 günle sınırlı olmak üzere işçinin işe iadesinin gerekeceği açıktır. Bu bağlamda da seferberliğin nevi açısından iş kanununa göre muvazzaf askerlikten farklı değerlendirilmediği görünmektedir.
Bu yorum nedeniyle görüşümüz personelin talep etmesi halinde kıdem tazminatına hak edeceği yönündedir. Konuyla ilgili kesin hüküm bulunmamaktadır.

Madde 55 – Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:
c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).

Madde 31 – Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.

İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.

Kıdem Tazminatına Hak Kazanılan Durumlar Nelerdir?

haydar-polat-iskanunutv

İş Kanunu Mevzuatı’na göre, kıdem tazminatı hakkı doğuran koşullar nelerdir?

  • Kıdem tazminatı konusu hangi kanunda düzenlenmiştir?
  • Kıdem tazminatına hak kazanmak için asgari kıdem süresi ne kadardır?
  • Hangi koşullarda feshedilen sözleşmeler kıdem tazminatına hak kazandırır?
  • Kadın işçinin evlenmesi kıdem tazminatı hakkı doğurur mu?
  • Çalışanın ölümü durumunda kıdem tazminatı hakkı kime geçer?

İlke Hukuk Bürosu‘ndan Avukat Haydar Polat, Kıdem Tazminatı ile ilgili en temel bilgileri iskanunu.tv için anlatıyor.

Kıdem tazminatı ile ilgili sözlük içeriği için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …